Widźał, słyšał, napisał (07.02.22)

póndźela, 07. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Toni Ryćer

Poprawom sym časowje jara zapřijaty. To rěka, zo mam nimo wšědneho dźěła tež aktiwity w swobodnym času derje koordinować. Na kóncu dnja nimam zwjetša chwile za njeplanowane podawki. Ale druhdy dadźa so wjacore nadawki kombinować. Pola mje běži runje wusyłanje jednoho z najwjetšich motorsportowych podawkow w telewiziji a paralelnje na dwěmaj kompjuteromaj. K tomu hišće projekcija na sćěnu w rozměru wjacorych metrow. Tak móžu wšelake perspektiwy a časowe tabule paralelnje sćěhować. Sym potajkim nimale kompletnje wuhotowany, IMSA-seriju w Daytonje 24 hodźin dołho slědować. A zo bych to wšitko bjez spara přetrał, zaběram so připódla hišće z druhimi wěcami. Mjez druhim pišu tutu kolumnu.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND