Próca wo Serbski sejm tema nowin

štwórtk, 01. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wulki Berlinski dźenik Der Tagesspiegel wěnowaše so minjene dny w dosć wobšěrnym přinošku prócowanjam wo wu­tworjenje Serbskeho sejma. Žurnalistka Sandra Dassler bě so z teje přičiny do Choćebuza podała. Tam je so mjez druhim z Hanzom Wylemom-Kellom, jednym z rěčnikow iniciatiwneje skupiny Serbski sejm, rozmołwjała. „Na wjacorych městnach w Europje je cyle normalne, zo maja mjeńšiny swój parlament. Kóždy lud trjeba platformu, na kotrejž móže demokratisce wo swojich naležnosćach rěčeć, so wadźić a rozsudy namakać, kotrež móže tež zwonka swojeho ludu zastupować“, wona Wylema-Kella cituje.

Kell w rozmołwje z nowinarku na to pokaza, zo maja miliony ludźi po wšej Němskej serbske abo słowjanske korjenje. „Plan, swójski parlament wutworić, bě so před lětami zrodźił. Mjeztym předleži tójšto prawniskich a wědomostnych přepytowanjow k tomu“, Dassler piše. Wona pak skedźbnja tež na kritikarjow, kotřiž iniciatiwje wumjetuja, zo njemóže so na šěroke woršty ludu zepěrać.

wozjewjene w: Druhdźe wo nas
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND