Sport (08.05.20)

pjatk, 08. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Poskićeja zaso kursy

Hoy-Reha, dnjowa klinika za rehabilitaciju a prewenciju we Wojerecach, poskića zaso sportowe kursy. Wšitke tak mjenowane suche kursy su we wulkich rumnosćach planowane, tak zo móža tam wotstawk dweju metrow dodźeržeć. Sport we wodźe pak budu jeno z maksimalnje šěsć wosobami přewjesć móc.

Akwafitnesowy kurs: Hdyž so we wodźe derje čujeće a chceće-li někotre punty­ wotbyć, swój krejny wobtok fit dźeržeć a swoje ćěło formować, wob­dźělće so na akwafitnesowym kursu: póndźelu, 11. meje (16.45, 17.30, 18.15 a 19.00 hodź.); wutoru, 12. meje (17.15 a 18.00 hodź.); štwórtk, 14. meje (17.00, 17.45, 18.30 a 19.15 hodź.).

„Bjezćežiće trenować“: Chceće swoje ćěło zaso na prawidłowne poćežowanje zwučić? Žedźiće so za pohibami, kotrež waše zhibadła njepoćežuja? Potom dowěrće zběhej (Auftrieb) ćopłeje wody a wuspytajće kurs akwagymnastiki: póndźelu, 11. meje (7.30, 8.15, 9.00, 9.45, 10.30 a 15.45 hodź.), wutoru, 12. meje (8.15 a 9.00 hodź.) a srjedu, 13. meje (9.30 hodź.).

Gymnastika za pónoj: Wěsće wy, zo a kak móžeće swoju pónoj (Becken) hibać a kak wona tež bjedro (Hüfte) wob­wliwuje? Jeli nic, da pospytajće so wutoru, 12. meje (18.00 do 19.00 hodź.).

Gymnastika za noze: Chceće-li swojej noze lěpje­ čuć, wopačnym po­hibam zadźěwać a porjadnje chodźić, potom wopytajće naš zakładny kurs „gymna­stika za noze“ wot póndźele, 11. meje wot 17.45 do 18.45 hodź.

Hibać a zežiwić so kaž tež lubosć začu­wać su wažne kamuški za strowe wuwiće ćěšenkow. Tute tři elementy zwjazujemy, dawamy tipy za wuspytanje a spěchujemy wědu k samopomocy w kursu „młode swójby“. Zahajimy jón štwórtk, 14. meje (8.45, 9.30, 10.15 a 11.00 hodź.).

Gymnastika za chribjet: Maće bolosće w chribjeće? Kak móžeće jón poćežować, kak ćežke wěcy prawje zběhać? To a wjele wjac nawuknjeće w kursu „gymnastika za chribjet“ wot póndźele, 11. meje wot 16.30 do 17.30 hodź.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND