Njewšědna sportowa wučba zwonka Slepjanskeho kubłanišća

Na Wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo w tamnišim nowym němsko-serbskim šulskim kompleksu su tež wučerki a wučerjo za předmjet sport w měrcu wo móžnych nadawkach rozmyslowali, kotrež móhli šulerki a šulerjo we wuknjenskim času doma zhotowić. Najprjedy dachu jim na přikład fiktiwne turněrowe plany za sportowe towarstwo Lok Slepo zestajeć a wuslědki turněrow wuhódnoćić. Iniciěrowachu pak tež njewšědny praktiski nadawk, kotryž je wulki wothłós žnjał. Ze sportowym wučerjom a nawodu Slepjanskeje wyšeje šule Slepo Janom Hrjehorjom je so jeho kolega Ludwig Eckert rozmołwjał.

Praktiska sportowa akcija w času ze znamku w předmjeće sport, tajka wěc je w času zawrjenja halow, sportnišćow a dodźerženja hygieniskich naprawow jónkrótna wěc. Kak je wosebita sportowa akcija nastała?

– Wot 235 šulerkow a šulerjow je so 154 wobdźěliło.

– Sportowali su w času wot 23. apryla do 4. meje; wosebje wjele zapisow do formulara nasta 2. meje.

– Ze 14 procentami měješe rjadownja 5a najwjace wobdźělnikow, na druhim městnje sćěhujetej rjadowni 7. lětnika po stajnje 11 procentach.

– Wjetšina 154 wobdźělnikow je kolesowała (48,7 procentow), slědujetej ličenje kročelow (25,3 procenty) a skatowanje (15,6 procentow). Najmjenje šulerjow je joggowało (10,4 procenty).

– Wosebje wužiwana bu asfaltowana kołočara wokoło Brězowskeho jězora; nimale kóždy třeći wobdźělnik je wokoło jězora skatował, tam kročele ličił, joggował abo kolesował.

– Najdlěšu kolesowarsku turu je šuler 8. lětnika zmištrował, wón kolesowaše z braniborskeho Śiseja (Wolfshain) do Budyšina a zaso wróćo, cyłkownje 124 kilometrow.

– Wo kuriozny podawk postara so šulerka 8. lětnika, wona bě z wosom ­kilometrow zdalenych Błobošojc (Bloisch­dorf) z konjom do šule při­jěchała. Ludwig Eckert

Serbske Nowiny zhladuja do sportowych stawiznow

Wubědźowanja na łužiskich kopanišćach dale móžne njejsu, hladamy tuž dźensa druhi raz do serbskich sportowych stawiznow. Mia-Katarina Hrjehorjec z Róžanta je w Serbskich Nowinach z lěta 1990 mjez druhim rozprawu ­Měrćina Štrawby wo Jasčanu namakała, kiž hraješe tehdy za prěnje mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki. Dźensa je so nětko Maksimilian Zahrodnik z Guidom ­Zahrodnikom rozmołwjał. Najprjedy pak někotre wurězki z předstajenja Guida Zahrodnika w Serbskich Nowinach z 28. awgusta 1990:

Awtor dźensa André Strelow

„Absolutny njezmysł, to je farsa! Skónčnje pak je čas abstinency nimo.“ Tajke a podobne běchu wuprajenja w horcych diskusijach w přećelskich kruhach wokoło starta zwjazkoweje koparskeje ligi po tak mjenowanym „lock­downje“. Na kóždy pad pak zaso za bulom honja. Wuměnjenja su kuriozum, při­hladowarjo w stadionach wězo žani njejsu. Prawa koparska atmosfera wšak hinak wupada.

Hač so hygienowy koncept Němskeho koparskeho zwjazka (DFB) hač do kónca hrajneje doby wuspěšnje přesadźi, so pokaza. Na kóždy pad eksistuja hižo nětko wulke twarnišća. W Drježdźanach na přikład hišće žane koparske hry njejsu. Pozitiwneho koronapada dla njemóže tučasny posledni tabulki druheje zwjazkoweje ligi docyła do jednanja zapřimnyć. Prašenje je, što so stanje, hdyž towarstwo wirusa dla žanu dalšu hru wjac přewjesć njemóže? Snano tež zamołwići z tajkim padom liča a tak klasu zachowaja. Šibałc to, kiž sej tajke něšto lóze mysli.

Sport (22.05.20)

pjatk, 22. meje 2020 spisane wot:

Firmowy běh přestorčili

Sportowy klub Wojerecy, maskotka kluba a Čorny młynk Krabatoweho młyna w Čornym Chołmcu su so na to dojednali, tak mjenowany Krabatowy firmowy běh do septembra přestorčić. ­Poprawom wšak by premjera 10. junija była. Běhanska čara by wokoło Krabatoweho młyna wjedła.

Zazběhowe wubědźowanje

Po wotprajenju zazběhoweho wubě­dźowanja wo němske dumperowe mišterstwa DDM w Adelsdorfje a dalšeho wurisanja srjedź junija w Bad Freienwalde steji prěni běh dale hišće we wubědźowanskim kalendru. 9. awgusta chcedźa sezonu w Baćonju startować, druhi běh budźe 5. septembra w Drjowku a wulke finale 27. septembra w Hórkach. Žadyn z třoch mjenowanych běhow njeje dotal wotprajeny abo přesunjeny.

Na Kaponicy dale trenuja

Zašły tydźeń (12.5.2020) je Feliks Cyž (SJ Chrósćicy) wo nowosćach Sportoweje jednotki Chrósćicy rozprawjał. Dóstali smy nětko tež wobraz z nowej dwurěčnej taflu w Chróšćanskim sportowym centrumje, kotruž běchu we wobłuku sakskeho fondsa „Łužica – žiwa dwurěčnosć“ zhotowić dali. Foto: Maksimilian Zahrodnik

Nětko profijej pola FC Energije

srjeda, 20. meje 2020 spisane wot:

Hakle mjez Božim spěćom a swjatkami budźe jasnosć wo tym knježić, kak a hač budźe so z hrajnej dobu 2019/2020 w regionalnej lize pokročować. Tučasnje faworizuje Němski koparski zwjazk (DFB) tak mjenowane rjadowanje přez kwocient, po kotrymž by 1. FC Lok Lipsk do 3. ligi postupił. Přećiwo tomu pak chce FC Energija Choćebuz spřećiwjenje zapodać. Rozsudy ze stron DFB wočakuja 25. meje.

Sakski koparski zwjazk (SFV) ma koronapandemije dla tójšto rozsudow na blidźe, kak sezonu 2019/2020 na amaterskim polu skónčić a nowu 2020/2021 zahajić. Na to­ nawjazujo wozjewja Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) w Budyskim ­wo­krjesu za wšitke ligi žonow, muži, juniorow kaž tež starych knjezow sćěhowace wobzamknjenja:

Mišterstwa

1. Tuchwilna hrajna doba 2019/2020 je zakónčena. To płaći tež w padźe, hdyž zamołwite zarjady dowola, zo smědźa koparske mustwa do 30. junija zaso na sportnišćach hry přewjesć. Stari knježa, jich sezona traje wot apryla do oktobra, lětsa žanu winowatostnu hru njezměja.

2. Jako kónčna tabulka hrajneje doby 2019/2020 płaći w kóždej klasy a stafli­ staw tabulki z 13. měrca 2020 pod wěstym kwocientnym prawi­dłom, kotryž je Sakski koparski zwjazk namjetował.

Staflowy dobyćer je mustwo z najwyšim dypkowym kwocientom, kiž so takle­ wobliči: Dotalne dobyte dypki přez ličbu dotalnych hrow dźělić a ze 100 multiplikować. Wuslědki dypkowych kwocientow postaja kónčnu tabulku.

3. Staflowy dobyćer drje eksistuje, mišter pak nichtó njebudźe. To rěka, zo tež žane­ počesćenja njebudu.

Serbske Nowiny zhladuja na sporto­we stawizny

Koronapandemije dla dósta sportowa redak­cija Serbskich Nowin minjene tydźenje jenož jara mało sportowych přinoškow a powěsćow, a tomu zawěsće hi­šće­ chwilu tak wostanje. Wšako su wu­bědźowanja dale zakazane. Zhladujemy tuž raz wróćo na historiski sport před 30 lětami. Nimo toho poskićimy w zwisku z historiskim sportowym podawkom interview ze sportowcom, kiž bě tehdom aktiwnje wobdźěleny. Mia-Katarina Hrjehorjec z Róžanta je we wudaćach SN z lěta 1990 listowała a mjez druhim wuslědki 35. sportoweho swjedźenja župy „Jan Skala“ namakała.

Podamy tu lisćinu dobyćerjow swjedźenja 35. sportoweho swjedźenja župy „Jan Skala“, kotryž wotmě so sobotu, 29. septembra 1990. Wuslědki běchu wutoru, 2. oktobra 1990, w Serbskich Nowinach wozjewjene.

Běh z hoberskimi sněhakami

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. SWW „Korla Janak“ Budyšin

3. „Sorabija“ Lipsk

Ćahanje powjaza

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. „Sorabija“ Lipsk

3. SWW „Korla Janak“ Budyšin

Jejowy běh

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. SWW „Korla Janak“ Budyšin

3. „Sorabija“ Lipsk

Třinóžkowy běh

1. „Sorabija“ Lipsk

Nimo kopańcy je we Łužicy motocross jedna z woblubowanych sportowych družin. Osteopat a trenar Měrćin ­Špitank je před tójšto lětami moto­crossowy cyłodnjowski poskitk na Worklečanskim kubłanišću załožił. ­Tež jako terapeut sej jeho sportowče ­a sportowcy waža. Tadej Cyž-­Njebjel­čanski je so z rodźenym Zejičanom ­rozmołwjał.

Měrćinje, ty maš swójsku praksu w Budyšinje. Bě wona minjene tydźenje wote­wrjena, a móžeš prawidłownje dźěłać?

M. Špitank: Moja praksa bě a je cyły čas wotewrjena. Wězo knježeše mjez pa­cien­tami na spočatku koronawirusa dla trochu njewěstosće, ale po tym zo běchu wšitcy porjadne powučeni a informowani je so situacija normalizowała. Nětko dźěłamy prawidłownje, a to kaž wšudźe po škitnych prawidłach.

Tójšto sportowych poskitkow njeje tuchwilu móžnych. Kak wupada to pola was z motocrossowym treningom?

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND