Přiwšěm tójšto nawuknyli

srjeda, 24. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wurjadne šulske lěto so pomału nachila a maturanća hižo wědźa, hač su wobstali. Kak pak budu swjećić? Cordula ­Ratajczakowa je so z direktorom ­Serbskeho gymnazija Budyšin ­Renéjom Wjacławkom rozmołwjała.

Kak derje sće koronakrizu zmištrowali?

R. Wjacławk: Emocionalnje mam zaćišć, zo ju na našej šuli dosć derje zmištrujemy. Dožiwjam šulerjow, zdźěla tež staršich a wučerjow w jara měrnym mjezsobnym wobchadźe. Wšědny wučbny dźeń je, kaž so mi zda, dosć derje organizowany. Naši šulerjo wuknu w A/B-rytmusu, to rěka, jedyn tydźeń su w šuli, tamny tydźeń doma. Skupinje so wuměnjatej. Dyrbjachmy naše rjadownje na połojcu dźělić, zo bychmy předpisam hygieny wotpowědowali.

Wjedu naprawy k tomu, zo maja někotři šulerjo ćeže šulu zmištrować?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND