Ze zmužitosću a fantaziju załožitaj firmu

srjeda, 09. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Carlo Nitzsche z Ćiska (nalěwo) a Maximilian Buder z Čorneho Chołmca so za ideju swójskeje firmy wulce horitaj. „Work for Teenager“ ma internetna platforma rěkać, a z njej chcetaj šulerjam prózdninske a kónctydźenske dźěło posrědkować.  Foto: Andreas Kirschke Carlo Nitzsche z Ćiska (nalěwo) a Maximilian Buder z Čorneho Chołmca so za ideju swójskeje firmy wulce horitaj. „Work for Teenager“ ma internetna platforma rěkać, a z njej chcetaj šulerjam prózdninske a kónctydźenske dźěło posrědkować. Foto: Andreas Kirschke

Łužiskaj młodostnaj chcetaj ze swójskim předewzaćom šulerjow a zawody podpěrać

Carlo Nitzsche a Maximilian ­Buder chcetaj ze swójskej internetnej platformu „Work for Teenager“ šulerjow a předewzaća zaho­rić a podpěrać. Młodostnaj mataj jasne předstawy, kak měła so firma wuwić. Za swoju ideju dóstanjetaj spěchowanske srědki ze wšelakich programow.

Přewidna, derje wužiwajomna, zaměrna a aktualna měła wona być. Inter­netna platforma „Work for Teenager“ (www.workforteenager.de) ma šulerjam přichodnje prózdninske abo kóncty­dźenske dźěło sposrědkować. Dale měli tam młodostni pokiwy za poradźowanje abo požadanje dóstać. Firmy pak móža na mjenowanej webstronje swój profil a swoje wobsahi předstajić.

„Kóžda ideja nastawa z někajkeho proble­ma. Hdyž jón rozrisaš, budźiš kreatiwitu“, měnitaj 18lětnaj Carlo Nitzsche z Ćiska a Maxilian Buder z Čorneho Chołmca, hdyž na přichodne­ zhromadne předewzaće „Work for Teenager“ zhladujetaj. Za ideju so jara horitaj a krok po kro­ku nětko internetnu platformu zesta­jataj.

Najprjedy raz chcetaj wužiwarjow we Wo­jerecach a wokolinje docpěć, pozdźišo cyłu Łužicu. „Ideja je, zo so pomału dale wupřestrěwamoj“, załožerjej po­wědataj. Z pomocu filtrow móhli šulerjo na stronje za poskitkami pytać. Powołanje, branša, městnosć, datum, dźěłowy čas a mzda su wažne kriterije. Tak móža zajimowani šulerjo hodźace so dźěło nańć.­ Za nich je wužiwanje internetneje platformy darmotne. Za firmy pak płaća jasne prawidła. „Prowiziju jim hakle po wuspěšnym po­srědkowanju wobličimoj“, 18lětnaj podšmórnjetaj.

Młodostni móža sej na stronje tež swójski profil zestajeć. Zwotkel pochadźeja? Kajke maja talenty, kmanosće a zamóžnosće? Kotre dźěło jich w prózdninach abo kónc tydźenja zajimuje? Móža­ hižo na referency pokazać? „Při zarja­dowanju profilow ma internetna strona pomhać. Firmy móža so wottam wotpowědnych šulerjow naprašować“, Carlo a Maximilian rozłožujetaj. „Prěnjorjadnje pak ma iniciatiwa ze stron šulerjow wuchadźeć.“

Na webstronje maja zajimcy tež dobre přikłady za požadanje, referency a zrě­čenja dóstać. To saha hač k hodźacym so wo­pismam za prózdninske abo kónctydźenske dźěło přez šulu. Dožiwjenja wužiwarjow maja stronu wobohaćeć. Jich kritiki abo pokazki měli tamnym zajim­cam pomhać.

Carlo Nitzsche a Maximilian Buder znajetaj so hižo wot dźěćatstwa. Na Wojerowskej zakładnej šuli „Handrij Zejler“ staj so zeznałoj. Chodźeštaj do rozdźělneju rjadownjow, přiwšěm so spřećeli­štaj. Na Lessingowym gymnaziju běštaj potom w jednej rjadowni. Jeju zhromadny puć pak bu přetorhnjeny, jako poda so Carlo w šulskim lěće 2018/2019 na šu­lersku wuměnu do Mexika. Rotary-klub bě jemu lěto we wukraju zmóžnił. Tak přebywaše pola hóstneje swójby w Tequisyuiapanje. Wutrobnosć a wotewrjenosć ludźi jeho zahorištej. Dźakowano swójbje a sobušulerjam je so z rěču, kultu­ru a stawiznami kraja zeznajomił. „Jako­ so nawróćich, nasta ideja platformy“, wón powěda. Zapal ma Carlo wot swojeju staršeju. Nan dźěła swobodnje jako architekt, mać je zubna lěkarka.

Zakładna myslička firmy bě, šulerjow zaměrnje podpěrać. Často je jara ćežko prózdninske abo kónctydźenske dźěło namakać. Hižo po prěnjej abo druhej nega­tiwnej wotmołwje so młodostni pyta­nja wzdadźa. Druhdy wšak spušćeja so na wosobinske zwiski swojich starši. „Šulerjo trjebaja podpěru. Chcemoj jich k samostatnemu a wutrajnemu pytanju zmužić. Chcemoj jich nawjedować a podpěrać. Wjele šulerjow ani njewě, kak móža so scyła požadać“, Carlo a Maximilian měnitaj. „Naš poprawny zaměr je, dale trajacemu wotchadej ludźi z Łužicy zadźěwać. Mjez druhim so to radźi, hdyž šulerjo hižo zahe z tudyšimi fir­mami styki nawjazaja.“

Najwjac gymnaziastow chce dźensniši dźeń studować. Často tuž do cuzby du. Zo z abituru powołanje w rjemjesle abo přemysle započinaja, je skerje wuwzaće. W rjadowni Maximiliana Budera nochce jenož jedyn šuler po abiturje studować, Maximilian sam chce w Drježdźanach studować, najradšo hospodarstwo. Nimo toho nochce předaloko wot swójbnych a přećela Carla być, dokelž chce z nim na ideji „Work for ­Teenager“ dale dźěłać. We wólnym času Maximilian rady sportuje. Z wulkej zahoritosću tež na klawěrje a pišćelach hraje. Na pišćelach wón w Čornochołmčanskej cyrkwi hudźi.

Carlo Nitzsche ma přebytka we wu­kraju dla hišće lěto dlěje wuknyć. Na Lessingowym gymnaziju chce abituru złožić. Jeho wabi puć do samostatnosće. Z firmu „Work for Teenager“ móžetaj so wón a Maximilian hižo wuspytać. Tak hotujetaj so nětko na Towaršnosć byrgarskeho prawa (GbR).

Dźakowano podpěrje Wojerowskeho technologiskeho a załožerskeho centruma LAUTECH zhoništaj wo spěchowanskich móžnosćach. Z programa FutureSAX swobodneho stata dóstanjetaj wonaj nětko měsačnje 1 000 eurow. Sakski krajny sejm naprawu z dawkowych srědkow swojeho etata sobu financuje. Carlo a Maximilian wužiwataj spěchowanje, zo móhłoj wažne detaile roz­risać. Tak dźe wo zestajenje profilow, wo design strony a wo jednotliwe funkcije. Pjenjezy tuž za to trjebataj, programěrarjej nadawki dać. Wón ma internetnu platformu profesionelnje a z wjele detailemi wuhotować.

Podpěru mataj Carlo a Maximilian tohorunja wot Wojerowskeho hospodarskeho spěchowarja Alexandera Kühny a wot jednaćelki LAUTECH Kathrin Schlesinger. Wona je na wobeju jara horda. „Jeju přikład móže dalšich młodostnych zmužić, sej krok do samostatnosće zwažić. Tajkich motiwowanych załožerjow Wojerecy trjebaja.“

Andreas Kirschke

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND