Zhromadne wuknjenje wažne

srjeda, 22. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Hilža Štilerowa ma jako nawodnica Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor wotežki kruće w horšći. Ze swojim  wučerskim cyłkom so wona wobstajnje prócuje wuspěšnje na dobro šulerjow skutkować.  Foto: Milenka Rječcyna Hilža Štilerowa ma jako nawodnica Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor wotežki kruće w horšći. Ze swojim wučerskim cyłkom so wona wobstajnje prócuje wuspěšnje na dobro šulerjow skutkować. Foto: Milenka Rječcyna

Serbska wyša šula „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor je wotewrjena za wšěch

To prěnje, štož wopytowarjej Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ napadnje, hdyž po nowotwarje domskeho dźe, su durje do rjadowniskich stwow. Wone zmóžnjeja ći dohlad do rumnosćow. Delnja połojca duri ze škleńcy je zamlóčena, horni dźěl je jasny, přewidny. Tak zetkawatej so woči hosća z tymi wučerja a šulerjow. Na prěni pohlad to zamyla. Jako wopytowar so samo trochu stróžiš, hdyž takrjec njejapcy nimale w rjadowni stejiš. Wšako nochce nichtó mylić, hdyž nimo stwow dźe. „Wězo, šulerjo a wučerjo widźa, zo něchtó nimo dźe, ale mylić so njedadźa. Su so spěšnje na nowosć zwučili“, měni šulska nawodnica Hilža Štilerowa.

Tuchwilu dosć wučerjow

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND