Wo serbskorěčnych poskitkach na šuli informowali

póndźela, 20. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Iniciatorka Radworskeje staršiskeje iniciatiwy Katrin Suchec-Dźisławkowa (3. wotl.) rozmołwja so ze zajimcami wo serbskorěčnych poskitkach.  Foto: Bianka Šeferowa Iniciatorka Radworskeje staršiskeje iniciatiwy Katrin Suchec-Dźisławkowa (3. wotl.) rozmołwja so ze zajimcami wo serbskorěčnych poskitkach. Foto: Bianka Šeferowa

Na nimale wšěch šulach wotměwaja w zymje dźeń wotewrjenych duri, zo by­chu za nje wabili. Na Radworskej wyšej šuli maja z temu sensibelnje wobchadźeć, wšako wulki dźěl šulerjow hakle tam serbšćinu wuknje.

Radwor (SN/BŠe). Wokolina, zwotkelž dźěći do Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor přichadźeja, je chětro wulka a saha wot Haslowa, Njeswačidła, Wulkeje Dubrawy hač do Małeho Wjelkowa. Často su to tež šulerjo, kotřiž njejsu dotal žanu serbšćinu wuknyli, a tuž je wosebje wažne jich na rěčny poskitk skedźbnić a za njón sensibilizować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk