Rozdźělne zwučenosće

srjeda, 20. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Listowe hłowy gmejnow a zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe samoho su wšitke dwurěčne. Jednanska rěč pak je jenož w Chrósćicach a Ralbicach-Róžeńće serbska.SN/Maćij Bulank Listowe hłowy gmejnow a zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe samoho su wšitke dwurěčne. Jednanska rěč pak je jenož w Chrósćicach a Ralbicach-Róžeńće serbska.SN/Maćij Bulank

Zestawa gmejnskeje rady rozsudna, w kotrej rěči so posedźenja přewjeduja

Před nimale štyrjomi lětami je sakske knježerstwo předpołožiło plan pozbudźenskich naprawow k čilišemu nałožowanju serbšćiny. Pod dypkom 2.4.4. w dokumenće mjez druhim rěka, tež na posedźenjach gmejnskich radow w serbskim sydlenskim rumje zaručić a zmóžnić, zo na posedźenju serbsce rěča. W Chrósćicach a Ralbicach-Róžeńće wšak běchu hižo do toho w gmejnskim parlamenće serbowali, dokelž běchu w zbožownym połoženju, zo woběmaj cyłkomaj jeničce Serbja přisłušachu. Za tamne tři gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe so entuziasća nadźijachu, zo móhli so posedźenja radźićelow serbskorěčnje wjesć a němskim by so simultanje přełožowało. Samo přełožowarjo a technika mějachu so přewostajić. Tehdy běchu paket tajkich a hinašich naprawow wulce wuchwalowali, woprawdźe změniło pak so wot toho časa ničo njeje. Hdźež su hižo do toho w gmejnskim parlamenće serbowali, činja to dźensa hišće. Druhdźe wjesnjanosta jenož w serbskej rěči wita a posedźenje dale němsce nawjeduje.

Tež tam je takrjec wšo při starym wostało.

Chrósćicy a Delany

Runje tak kaž jeho předchadnik Maćij Brycka tež tuchwilny Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (wobaj CDU) posedźenja swojeje gmejnskeje rady w serbskej rěči nawjeduje. Ničo hinaše njeby sej wobkedźbowar scyła předstajić móhł, wšako tež po wólbach nětčišeje gmejnskeje rady 25. meje 2014 jeničce serbscy wobydlerjo w njej skutkuja, sydom radźićelow z mandatom CDU a pjeć na lisćinje Swobodneho serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa tak a tak. Jeničke wuwzaće je, hdyž su sej fachowca na wěstu temu přeprosyli, kotruž wón w němskej rěči rozłožuje. To je diskusija chwilu tež raz němska. Ručež pak su so z wopytom rozžoh­nowali, přeńdu radźićeljo zaso do maćeršćiny. A druhdy maš zaćišć, zo činja to někak wolóženi.

Nimale, ale nic cyle, samsne je połoženje w gmejnje Ralbicy-Róžant. Nimo wosom serbskich zapósłancow na lisćinje Swobodneho wolerskeho zjednoćenstwa Delany maja tam třoch dalšich na lisćinje CDU. Štwórty je Eduard Luhmann, po pochadźe Němc, kiž so za serbske naležnosće jara zajimuje a so tež za nje zasadźa. Sam wo sebi praji, zo móže serbsku dis­kusiju w gmejnskej radźe sćěhować a zo ju rozumi. Jenož we wuwzaćnych padach wo to prosy, zo bychu jemu wěstu naležnosć němsce rozkładli.

W serbskej rěči jenož witaja

W tamnych třoch gmejnach zarjadniskeho zwjazka su posedźenja němskorěčne. W Njebjelčicach a Worklecach wjesnjanosta znajmjeńša spočatnje tež hišće sadu abo dwě serbsce rjeknje, mjeztym zo so tole w Pančicach-Kukowje jenož hišće na „dobry wječor“ redukuje. Hladajo na serbskorěčne kmanosće je zestawa gmejnskich radow w tychle třoch komunach podobna. Maksimalnje dwaj radźićelej abo třo z dwanaće serbšćinu njewobknježa. Tuž je wobchadna rěč na posedźenjach němska. Tu hraja po wšěm zdaću tež stare zwučenosće wažnu rólu, zo su to stajnje tak činili. Při nadrobnišim zhladowanju wšak je zajimawe, zo jedna so při nimale wšitkich němskich radźićelach wo wosobiny, hdźež su starši mjez sobu hišće serbsce rěčeli, swoju maćeršćinu pak dźěćom dale njedali. Jeničce w Pančicach-Kukowje je jedna wosobina, kotraž serbskorěčnych předchadnikow nima.

Němskorěčne posedźenja pak tež za serbskich gmejnskich radźićelow žadyn problem njejsu. Sprěnja je runje na tajkich wuradźowanjach zhromadna komunikacija wažna, a zdruha serbscy parlamentownicy pozdźišo mjez sobu tež zaso serbuja.

Bjez dźiwa, zo tołmačerjow a techniki za přełožowanje serbšćiny do němčiny dla w sakskim ministerstwje za wědomosć a wuměłstwo dotal žane naprašowanja dóšli njejsu, kaž na naprašowanje SN w Drježdźanach wobkrućeja. Na tamnym boku wottam tež žane konkretne pokiwy komunam posrědkowali njejsu. Tak drje tež w přichodźe njeje wočakować, zo w Pančicach-Kukowje, Njebjelčicach a Worklecach němscy gmejnscy radźićeljo ze słuchatkami za blidom sedźa. Nadźijomnje pak wostanje zestawa parlamentow w Chrósćicach a Ralbicach-Róžeńće přichodnje tajka, zo móža tam swoje posedźenja dale w serbskej rěči přewjedować. Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND