Spěchowanje zmysłapołnje zasadźić

srjeda, 13. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Saněrowanje zakładneje šule we Wulkich Ždźarach je tuchwilu jedne z najwažnišich předewzaćow Łazowskeje gmejny. Při tym maja so tež spěchowanske srědki zasadźić.

Łaz (AK/SN). Z komunalneho inwesticiskeho programa „Mosty do přichoda“ móže Łazowska gmejna najskerje ze 445 000 eurami ličić. Tele srědki chcedźa zmysłapołnje zasadźić. „Jedna so tu wo 75procentowske spěchowanje. Jako gmejna mamy potajkim 25 procentow swójskeho podźěla njesć. Tuž su inwe­sticije we wobjimje 557 000 eurow móžne“,­ rozłoži komornica Mandy Liepert na wčerawšim posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND