Ličby zašłych lět schwalene

srjeda, 15. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zaměrowemu zwjazkej za wopłóčki porokuja dale njekorektnosć

Porchow (AK/SN). Kalkulacija popłatkow zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe za lěta 2009 do 2012 a za 2013 do 2015 je schwalena. Z tym je wot­ lěta 2009 zběrany zakładny popłatk we wysokosći wosom eurow na domjacnosć wobkrućeny. To samsne płaći za mnóstwowy popłatk 3,90 eurow na kubikny meter wopłóčkow. Na wčerawšim posedźenju zaměroweho zwjazka w Porchowje su gmejny Porchow, Pan­čicy-Kukow a Worklecy po kontrowersnej diskusiji wobličenju přihłosowali, Chró­sćicy a Rabicy-Róžant je wotpokazuja.

Někotři radźićeljo dale dwěluja, hač su wobličenja firmy KOGIS prawe. Chróšćanski radźićel Jan Wjesela skedźbni na kónčnu bilancu inwesticijow 2013. Po jeho słowach wučinja suma 30,5 milionow eurow, KOGIS pak wuchadźa z 29,2 milionow eurow. Wjesela wčera znowa porokowaše, zo so wšelake wobličenske metody wužiwaja. Ralbičansko-Róžeńčanski radźićel Křesćan Gruhn měni, zo je rozpušćenje spěchowanskich srědkow wopačne. Dale rěčeše wón wo njekorektnych wotpisanjach a wo tym, zo běchu w zašłosći wjacore wobzamknjenja zaměroweho zwjazka njeprawniske. Jednaćel firmy KOGIS Jens Sterzel porno tomu na wobličenjach ničo njeprawniske zwěsćić njemóže.

W hodźinje naprašowanja ludnosće na spočatku posedźenja porokowaše Porchowčan Klaus Goltsch, zo ma zaměrowy zwjazk dołh, kiž so w pod­łožkach njejewi. Po jeho wobličenju wučinješe w lěće 2012 dołh 4,7 milionow eurow. „Kalkulacija firmy KOGIS je njekmana, přetož tu jewja so zarjadoprawniske a wustawoprawniske zmylki“, rjekny Goltsch. Zo by so problem rozrisał, namjetowaše wón, wutworić dźěłowu skupinu, wobstejacu z radźićelow a wěcy­wustojnych wobydlerjow. Jeho namjet pak dale njewobjednawachu.

Jendohłósnje wčera rozsudźichu, při­stajić noweho sobudźěłaćerja za techniske připrawy. Wón ma narunać kolegowku, kotraž je tele dźěło dotal wukonjała a nětko na wuměnk woteńdźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND