Nowe žiwjenje na dwórnišću

štwórtk, 08. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Zo su na Radworskim dwórnišću něhdy ćahi zastawali, wo tym swědča jenož hišće wobrazy. Jedyn tajki dźeržitej tule Jěwa-Marja Chěžcyna a Rafaela Wićazowa (wotprawa). Kotre plany wonej z dwórnišćom matej a što je so tam dotal hižo činiło, wo tym móža so zajimcy njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika wobhonić.  Foto: Marian Wjeńka Zo su na Radworskim dwórnišću něhdy ćahi zastawali, wo tym swědča jenož hišće wobrazy. Jedyn tajki dźeržitej tule Jěwa-Marja Chěžcyna a Rafaela Wićazowa (wotprawa). Kotre plany wonej z dwórnišćom matej a što je so tam dotal hižo činiło, wo tym móža so zajimcy njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika wobhonić. Foto: Marian Wjeńka

Přewšo zajimawy cil njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika

Radwor (SN/MWj). Časy, zo sy z Radworskeho dwórnišća z ćahom do Budyšina abo do Wojerec jěć móhł, drje su dawno nimo a so z wěstosću tež njenawróća. Ale na to dopominać móžeš so njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika. Potom móžeš sej tam čakansku halu runje tak wobhladać kaž bywšu Mitropu a rumnosć, z kotrejež běchu ně­hdy přez wokno małe papjercowe jězdźenki předawali. Posledni ćah z Radworja je 1998 wotjěł, a před dźesać lětami su tež kolije wotstronili. Ale na wobrazach z dawnych časow a z nowymi idejemi Ra­dworske dwórnišćo takrjec z rowa stawa. Zo je to scyła móžno, je skutk Jěwy-Marje Chěžcyneje a jeje mandźelskeho Tina z Boranec. Wonaj staj so móhłrjec do dwórnišća zalubowałoj a jón lěta 2011 kupiłoj. „Běch wo tymle twarjenju přemóžena a widźach, zo chowa wone wulki potencial we sebi“, powěda rodźena Chelnjanka. Po tym zo daštaj wonaj jako prěnje by­wšu wačokownju ponowić, zapo­češtaj 2014 wobstejace bydlenja wutwarjeć. Wšitke štyri su dźensa wobydlene.

Agilna žona pak ma hišće wjele wjace předwidźane. Jako mać zbrašeneje dźowki wona wě, kak wažna inkluzija je, to rěka zbrašenych a njezbrašenych, młodych a staršich, socialnje słabšich a sylnišich, haj takrjec wšitkich spytać hromadu wjesć. Za to zdaše so jej Radworske dwórnišćo kmane městno. Lětsa w meji załožichu tuž Jěwa-Marja Chěžcyna a dźewjećo­ sobuwojowarjo towarstwo Radworske dwórnišćo inkluzije. Předsydka je sotrowča Chěžcyneje Rafaela Wićazowa. „Naš wulki cil je, wutworić zetkanišćo za wšitkich z ćežišćom inkluzije“, wuwětla zežiwjenska wědomostnica.

Přichodne konkretne projekty su, zo chcedźa na hornim poschodźe bywšeho dwórnišća pjeć hóstnych stwow kaž tež dowolowe bydlenje wutworić. Wo nje měli so zbrašeni hromadźe z njezbrašenymi starać. Podobnje móhło to w kreatiwnej zetkawanskej rumnosći fungować, kotruž chcedźa rady w bywšej Mitropje wote­wrěć. Paleta móžnych zarjadowanjow zda so bjezkónčna być. Runje wo tajkim projekće­ je Jěwa-Marja Chěžcyna dołho soniła, dokelž je jón dotal za sebje parowała. Zo móhła jón zwoprawdźić, trjeba wjele wutrajnosće, mocow a nic naposledk podpěraćelow a pjenjezydawarjow. Snano wšak někotři z nich hižo njedźelu, 11. požnjenca, na Radworske dwórnišćo přińdu. Wot 10 do 18 hodź. móžeš sej tam wšitke rumnosće wobhladać a so snano tež na swójske dožiwjenja dopominać. Za dźěći­ změja jězby z „traktorowym ćahom“ přihotowane, a w Mitropje čakaja na wopytowarjow kulinariske poskitki ze zašłeho­ časa kaž tež tykanc a kofej. Stare jězbne plany, wobrazy a dokumenty budu runje tak widźeć kaž podłožki wo nowych přede­wzaćach, kotrež chcedźa Jěwa-­Marja Chěžcyna a jeje sobuwojo­warjo na Ra­dworskim dwórnišću zwoprawdźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND