Nowe žiwjenje na dwórnišću

štwórtk, 08. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Zo su na Radworskim dwórnišću něhdy ćahi zastawali, wo tym swědča jenož hišće wobrazy. Jedyn tajki dźeržitej tule Jěwa-Marja Chěžcyna a Rafaela Wićazowa (wotprawa). Kotre plany wonej z dwórnišćom matej a što je so tam dotal hižo činiło, wo tym móža so zajimcy njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika wobhonić.  Foto: Marian Wjeńka Zo su na Radworskim dwórnišću něhdy ćahi zastawali, wo tym swědča jenož hišće wobrazy. Jedyn tajki dźeržitej tule Jěwa-Marja Chěžcyna a Rafaela Wićazowa (wotprawa). Kotre plany wonej z dwórnišćom matej a što je so tam dotal hižo činiło, wo tym móža so zajimcy njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika wobhonić. Foto: Marian Wjeńka

Přewšo zajimawy cil njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika

Radwor (SN/MWj). Časy, zo sy z Radworskeho dwórnišća z ćahom do Budyšina abo do Wojerec jěć móhł, drje su dawno nimo a so z wěstosću tež njenawróća. Ale na to dopominać móžeš so njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika. Potom móžeš sej tam čakansku halu runje tak wobhladać kaž bywšu Mitropu a rumnosć, z kotrejež běchu ně­hdy přez wokno małe papjercowe jězdźenki předawali. Posledni ćah z Radworja je 1998 wotjěł, a před dźesać lětami su tež kolije wotstronili. Ale na wobrazach z dawnych časow a z nowymi idejemi Ra­dworske dwórnišćo takrjec z rowa stawa. Zo je to scyła móžno, je skutk Jěwy-Marje Chěžcyneje a jeje mandźelskeho Tina z Boranec. Wonaj staj so móhłrjec do dwórnišća zalubowałoj a jón lěta 2011 kupiłoj. „Běch wo tymle twarjenju přemóžena a widźach, zo chowa wone wulki potencial we sebi“, powěda rodźena Chelnjanka. Po tym zo daštaj wonaj jako prěnje by­wšu wačokownju ponowić, zapo­češtaj 2014 wobstejace bydlenja wutwarjeć. Wšitke štyri su dźensa wobydlene.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND