Dworowe dźiwadło hosći putało

wutora, 15. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Lóštnje a šibale wjedźeštaj Annet Zarodnikowa a Tobias Hermann sobotu w Ćisku na swjedźenju towarstwow po programje.  Foto: Katrin Demczenko Lóštnje a šibale wjedźeštaj Annet Zarodnikowa a Tobias Hermann sobotu w Ćisku na swjedźenju towarstwow po programje. Foto: Katrin Demczenko

Ćišćanski „swjedźeń towarstwow“ je kóžde lěto jedyn z wjerškow wjesneho žiwjenja, organizowany přeco wot druheje­ skupiny na žurli hosćenca „Zeleny­ wěnc“.

Ćisk (KD/SN). Lětsa je prěni króć dwanaće čłonow Ćišćanskeho wjesneho dźiwadła, kotrež wjesnemu kulturnemu towarstwu přisłuša, před wulkej ličbu přihladowarjow minjenu sobotu 90minutowski „telewizijny wječor“ z někotrymi widejami a skečemi wuhotowało. Za sportowe wusyłanje su wubědźowanje Formula-1 na Ćišćanskich wjesnych dróhach filmowali. W přinošku we wobłuku wosebiteho Sakskeho špihela wěnowachu so lóštnje mejestajenju z Hanumarinej pólku na jewišću, a to jako minimalistisku wersiju nimale bjez młodostnych. Jenož jedyn młody muž so z holcu kolebaše, a to bě na kóncu w serbskej narodnej drasće woblečena gumijowa klanka.

Starši Ćišćanski porik z Hanu (Annet Zarodnikowa) a Matthesom (Tobias Hermann), přeješe sej, zo by přeco dosć młodostnych było, kotřiž serbske nałožki prawje haja. W lubosćiwje wuhotowanej bydlenskej kulisy z połstatych lět čłonaj dworoweho dźiwadła po programje wjedźeštaj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND