Wutwar interneta wažny za přichod

wutora, 22. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Brězowka (AK/SN). Wutwar šěrokopasmoweje techniki měł dale zaměr gmejny Dźěwin (Groß Düben) być. „Hdyž jón woprawdźe chcemy a za tym stejimy, móžemy to docpěć. Hdyž njewojujemy, smy hižo přěhrali“, apelowaše rěčnica šěrokopasmoweje iniciatiwy w Slepjanskim zarjadniskim zjednoćenstwje Kerstin Schuster na zašłym posedźenju Dźěwinskeje gmejnskeje rady.

W komunje maja wulki problem, swójski podźěl zwjesć. Po wuprajenju komunalneho dohladowanskeho zarjada Zhorjelskeho wokrjesa njesmědźa za tónle zaměr žadyn kredit brać. Tohodla dyrbja hospodarski zawěsćenski koncept zdźěłać. Kaž komornica Carmen Petrick rjekny, maja so z tajkim konceptom wšitke dobrowólne wudawki přepruwować. Skrótša-li přiražku za priwatnych twarskich knjezow, móhła gmejna na přikład 7 500 eurow zalutować. Ale tež wustawki wo pohrjebnišću, wo psyčim dawku a wo spěchowanju towarstwow maja so přepruwować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND