Koncept 2plus dale powjedu poručenje

srjeda, 01. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerjo rjadownje 4a z Wojerowskeje Handrija Zejlerjoweje šule su wčera ze swojej wučerku Ines Kirsteinowej (7. wotprawa) wopytali serbšćinarjow 5. lětnika Lessingoweho gymnazija a tamnišu wučerku Lubinu Kühnowu (3. wotlěwa). W běhu dweju wučbneju hodźin zaběrachu so šulerjo na stacijach z temu „nalěćo“.  Foto: Ulrike Herzger Šulerjo rjadownje 4a z Wojerowskeje Handrija Zejlerjoweje šule su wčera ze swojej wučerku Ines Kirsteinowej (7. wotprawa) wopytali serbšćinarjow 5. lětnika Lessingoweho gymnazija a tamnišu wučerku Lubinu Kühnowu (3. wotlěwa). W běhu dweju wučbneju hodźin zaběrachu so šulerjo na stacijach z temu „nalěćo“. Foto: Ulrike Herzger

Wojerowska Handrija Zejlerjowa zakładna šula ma přećahnyć

Wojerecy (AK/SN). Koncept 2plus na Handrija Zejlerjowej zakładnej šuli Při Worjole ma so na wysokej kwaliće dale wjesć. Za to je so Wojerowska měšćanska rada wčera wuprajiła. Přiwšěm su radźićeljo z wjetšinu přećahej šule do twarjenja nětčišeje wyšeje šule „Na kromje města“ přihłosowali. Ta ma so w šulskim lěće 2019/2020 zjednoćić z wyšej šulu „Při planetariju“ a nowu centralnu wyšu šulu wutworić. Přećiwo přećahej Zejlerjoweje šule hłosowachu Dirk Nasdala, Ralf Zeidler a Michael Ratzing (Swobodni wolerjo) kaž tež Peter Hansel (NDP). Nasdala bě konsekwentnu formulaciju wobzamknjenja nastorčił. „Analyza stejnišća so wobkrući. To pak jenož nastupajo woprawdźite přesadźenje žadanjow za koncept 2plus, porjadne přiwjazanje na zjawny wobchad a zawěsćenje hortoweho poskitka.“ Jeho próstwje wjetšina radźićelow njepřihłosowaše. Nasdala boji so wobchadneho infarkta. Čłonka šulskeje staršiskeje rady Anja Scholz praji: „Je to rjana a woblubowana bydlenska štwórć, ale z wuskimi pućikami.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND