Wjesny puć w Chelnje wutwarja

štwórtk, 31. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wobzamknjenja Radworskich gmejnskich radźićelow

Radwor (SN/MWj). Wutwar Chelnjanskeje nawsy a tamnišeho wjesneho puća drje so lětsa nachila. Čłonojo Radworskeje gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju wobzamknychu, zo ma Budyska twarska firma SLB puć wutwarić.

Poprawom jedna so jenož wo połojcu puća. Po tym zo běchu tam loni wopłóčkowy kanal do zemje składli, by zaměrowy zwjazk za wopłóčki jenož wurytu hrjebju zaso zamjetać dyrbjał. Dokelž pak bě puć hižo do toho chětro dźěraty, so na jeho stawje ničo změniło njeby. Tohodla,­ tak rozłoži nětko Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU), su so dojednali, zo zaměrowy zwjazk połojcu puća kompletnje sporjedźa a gmejna tamnu połojcu. To płaći gmejnu cyłkownje 150 000 eurow. Z toho zapłaći wona 31 000 eurow ze swójskeje kasy, 119 000 eurow pak ­dóstanje spěchowane, a to z fondsa Swobodneho stata Sakskeje za wudźeržowanje dróhow. Wose­bitosć je, zo smědźachu lońše spěchowanje do lětušeho sobu přewzać. Jenož pjeć komunow cyłeje Sakskeje bě so wo tajku wuwzaćnu dowolnosć prócowało, mjez druhim Radworska.

Dale radźićeljo jednohłósnje wobzamknychu, zo kupja za gmejnske jězdźidło sněhowy płuh a připrawu za syčenje přirowow a hrjebjow. Za to wudadźa něšto wjace hač 30 000 eurow. Tale suma zestaja so z wjacorych gmejnskich wobłukow. Tak je při nakupje noweho jězdźidła 5 000 eurow spěchowanja zbyło. 10 000 eurow wozmu z komunalneho fondsa za wudźeržowanje gmejnskeje techniki, a dalše pjenjezy pochadźeja z gmejnskich rezerwow, Radworski wjesnjanosta rozłoži.

Nimo toho wuzwolichu gmejnscy radźićeljo na zašłym posedźenju dweju zastupjerjow ze swojich rjadow za šulsku konferencu Radworskeje zakładneje a wyšeje šule. Staj to Sven Lorenz z Wjesela a Tomaš Rječka z Kamjeneje. Wonaj gmejnu nětko we woběmaj šulskimaj konferencomaj runje tak zastupujetaj kaž komornica Andrea Lehmann a wjesnjanosta Wincenc Baberška.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND