We wubědźowanju koło dale

pjatk, 01. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy móhli so jedna z pjeć jadriwych wsow stać

Njebjelčicy (JK/SN). We wobłuku wubědźowanja zwjazkoweho ministerstwa za zežiwjenje a ratarstwo maja Njebjelčicy woprawnjenu nadźiju, stać so klětu jedna z pjeć jadriwych wsow Němskeje.

Wubědźowanje­ bě so lětsa w měrcu zahajiło. Jeho zaměr je wuznamjenić wsy, kotrež nałožuja a zwoprawdźeja do přichoda sahace ideje a koncepty nastu­pajo zapołoženje wjesnych ležownosćow a twarskich­ naprawow, při čimž so wosebje na demografiske wuwiće wobydlerstwa wusměrjeja. Wažne je, zo ležownosće a twary we wsy dołhodobnje za wjesne žiwjenje wužiwaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND