Wozjewjenje ze serbskim poćahom

srjeda, 04. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Z Budyskim wozjewjenjom chce tudyši wokrjesny sejmik na aktualne połoženje we wokrjesu reagować a zdobom wobydlerstwo docpěć. Jedyn dypk poćahuje so na Serbow. Předsyda wokrjesneho sejmika, krajny rada Michael Harig­ (CDU), bě naćisk wozjewjenja po wurjadnym­ posedźenju sejmika 18. septembra do diskusije dał.

Budyšin (SN/at). „Budyske wozjewjenje za demokratiju a tolerancu“ wabi za tolerantne zhromadne žiwjenje w Budyskim wokrjesu. Mjeztym prěnje wudospołnjenja wokrjesnych radźićelow předleža. Po słowach krajneho rady Michaela Hariga móže sejmik wobdźěłany dokument na posedźenju 11. decembra schwalić.

„Česćowanje čłowjeskeje dostojnosće, toleranca a swoboda su naše zakładne hódnoty, wo nich so njejedna.“ Tohodla maja so „wobydlerjo, politika a zarjadnistwo zhromadnje zjawnje přećiwo prawicarskemu ekstremizmej, ekstremizmej docyła, njepřećelskosći cuzym napřećo, rasizmej a antisemitizmej wobarać“, rěka w preambli naćiska.

Šesty dypk wěnuja Serbam: „Zasudźamy kóždežkuli wočornjenje, wohroženje a přesćěhanje našeje serbskeje ludnosće. Rukujemy za respektapołne zhromadne žiwjenje Serbow a Němcow. Nadpady na serbskich­ młodostnych, skřiwdźenje a wohroženje serbskich sobu­čłowjekow kaž tež wočornjenje serbskeje kultury, kaž dyrbjachmy to minjene lěta přibě­rajcy wobkedźbować, su wohidne, štož raznje zasudźamy. Spěchujemy zajimy serbskeje ludnosće jako bytostny dźěl našeje identity a našeho kulturneho, politiskeho a wosobinskeho žiwjenja.“

Dalše dypki su, nacionalsocialistiske mysle a prawicarskoekstremnu namóc wotpokazać; kóždužkuli formu njepřećelskosće cuzym napřećo a diskrimina­ciju zasudźić; wuznawać so k humani­tarnemu zawjazkej, ćeknjenych přiwzać a čłowjekadostojnje zastarać; zhromadnje zaměr sćěhować, ćěkancow a poža­darjow azyla do našeje towaršnosće in­tegrować; podpěrać ludźi a iniciatiwy, kotřiž/kotrež­ zasadźeja so za ćeknjenych a tolerantnu mjezsobnosć; namołwić woby­dlerjow a wobydlerki Budyskeho wokrjesa, wobstejace problemy wěcownje roz­jimać a rozrisać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND