Zatykane roły dyrbja wurjedźić

póndźela, 11. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Bosćij Čóška pokazuje tule dospołnje zatykane roły, kotrež dyrbja na polu pola Łazka wurjedźić abo wuměnić, zo móhli rolu za wusyw přihotować. Foto: Alfons Handrik Bosćij Čóška pokazuje tule dospołnje zatykane roły, kotrež dyrbja na polu pola Łazka wurjedźić abo wuměnić, zo móhli rolu za wusyw přihotować. Foto: Alfons Handrik

Róžant (aha/SN). Mjeztym hižo dlěje hač měsac na lěwej stronje mjez Smjerdźacej a Łazkom z minibagrom hłuboke hrjebje ryja. Tež wjacore traktory ze wšelakorej techniku su tam zasadźene. Přičina je, zo njeměješe agrarne towarstwo SORABIA na płoninje něhdźe pjeć hektarow w minjenych lětach žadyn abo lědma wunošk, dokelž tam stajnje dlěši čas woda steješe. Potrjechene polo běchu 1973 meliorěrowali. Drenažowe roły dyrbjachu běžnje hladać a po potrjebje rjedźić. Za to mějachu brigadu, kotraž so na prodrustwowych honach wot Nuknicy hač do Delan wo to staraše. Po přewróće so wo roły w zemi lědma hišće starachu, a tak je po lětdźesatkach zdźěla korjenje bliskich štomow a wosebje tež tam bywaca že­lezna ruda zatykachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND