Třěchu cyrkwje chcedźa ponowić

pjatk, 06. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Runje tak kaž w druhich komunach so tež Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo často z twarskimi naležnosćemi zaběraja. Wčera rěčachu woni wo wosebitymaj projektomaj.

Chrósćicy (JK/SN). To so zawěrno přehusto njestawa, zo smě wjesnjanosta na posedźenje gmejnskeje rady tež wosadneho fararja witać. Na wčerawšej zhromadźi­znje Chróšćanskich radźićelow w Hórkach tomu tak bě. Tam je farar Měrćin Deleńk přitomnych wo wažnymaj twarskimaj předewzaćomaj wosady informował. Jedne tajke, napohlad wsy dominowace twarnišćo, zawěsće budźe, hdyž třěchu wosadneje cyrkwje ponowja. Njemałe předewzaće je trěbne, dokelž zwěsćichu na třěše škody, kotrež dyrbja na kóždy pad wobšěrnje zwuporjedźeć. Cyłu třěchu ponowić zda so tuž optimalne rozrisanje być. Wosada je wotpowědnu twarsku próstwu Budyskemu krajnoradnemu zarjadej zapodała, a farar Deleńk so nadźija, zo móže wosada předewzaće hišće lětsa zahajić. Próstwu wo spěchowanske srědki je wosada tohorunja stajiła. Dotal pak hišće doskónčny rozsud wo twarskej dowolnosći njepředleži. A tak njehodźi so tež termin mjenować, hdy móhli dźěłać započeć. Dokelž steji cyrkej pod škitom pomnikow, maja so tež postajenja pomnikoškita wobkedźbować. Gmejnscy radźićeljo pak předewzaću wčera jednohłósnje přihłosowachu.

Dalši twarski objekt změja w Chróšćanskej wosadźe hnydom bjezposrědnje při farje. Socialny trakt Hórnikoweho ­domu ma so ponowić. Kaž farar Deleńk radźićelam rjekny, je twarska substanca dodźeržana. Dyrbja ju tuž spotorhać ­a znowa natwarić. Nastać maja kuchnja kaž tež sanitarne připrawy a běrowowa rumnosć. Planowane je Hórnikowy dom w dwěmaj wotrězkomaj ponowić. Prěni a wažniši je po słowach Měrćina Deleńka socialny trakt. Tež za njón su twarsku próstwu zapodali a próstwu wo spěchowanske srědki stajili. Termin, ke kotremuž móhli twarske dźěła zahajić, wšak farar Deleńk tež tu hišće mjenować njemóžeše. Je pak optimistiski, zo so to hišće lětsa poradźi.

Wobaj Chróšćanskej twarskej objektaj budźetej po słowach wjesnjanosty Marka Klimana (CDU) zjawnje widźomnej a na dlěši čas napohlad wosadneje a gmejnskeje wsy postajeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND