Přećiwo Udej Wićazej hižo njepřepytuja

wutora, 08. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc/Budyšin (SN/at). Přepytowanske jednanje přećiwo Udej Wićazej, naměstnikej Budyskeho krajneho rady, je zastajene. Wo tym informowaše wčera Zhorjelske statne rěčnistwo. Jemu je wo to šło, hač wobkruća so podhlad zranjenja słužbneho potajnstwa w zwisku z ko­respondencu Uda Wićaza na Facebooku z mužom NPD Marcom Wru­ckom loni w awgusće. Statne rěčnistwo „njemóžeše wobwinowanemu wumjetowany njeskutk z tej wěstotu dopokazać, kotraž je za­ wobskóržbu trěbna“.

Přepytowanja su wunjesli, zo njeje zastu­powacy krajny rada, tež hdyž by słužbne potajnstwo přeradźił, bjez wusprawnjenja jednał. Wone wukopachu wozjewjeny zaměr, ze zdźělenki swědkej wo wotsunjenju potrjecheneho k de­eska­laciji přinošować. Tych přičin dla, tak piše statne rěčnistwo, „njewobsteji tež žane wohroženje wažnych zjawnych zajimow přez zastupowaceho krajneho radu“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND