Horcota wosebite wužadanje

štwórtk, 31. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Kaž w nimale wšitkich druhich serbskich katolskich wosadach su dźensa na swjedźenju Božeho ćěła družki tež w Radworju Božu mšu a procesion k wonkownemu wołtarjej wobohaćili. Foto: SN/Maćij Bualnk Kaž w nimale wšitkich druhich serbskich katolskich wosadach su dźensa na swjedźenju Božeho ćěła družki tež w Radworju Božu mšu a procesion k wonkownemu wołtarjej wobohaćili. Foto: SN/Maćij Bualnk

Na swjedźenju Božeho ćěła křesćenjo wěru zjawnje wuznawaja

Radwor (SN/MWj). Nimo jutrow, swjatkow a hód je wysoki swjedźeń Božeho ćěła­ za katolskich křesćanow sobu najwažniši cyrkwinski podawk lěta. Z nim woni wuznawaja, zo wěrja do Jězusa Chrystusa jako přitomneho w přežohnowanym woblatku. Wonkowne znamjo toho­ wuznawanja su tež w serbskich katolskich wosadach dostojne procesiony. Po swjatočnych Božich mšach kroča wěriwi k wonkownym wołtarkam. W Ra­dworju steji tajki na přikład na zahro­dźe Stareje cyrkwički. Puć k njemu bě tu kaž tež na druhich městnach dźensa z mejkami pyšeny, mnozy wobydlerjo wupowěsnychu nimo toho cyrkwinsku abo serbsku chorhoj.

Serbska wosebitosć Božeho ćěła je wulka ličba družkow, kotrež w proce­sio­nach sobu kroča. Jim bě dźensniša horcota wosebite wužadanje, přede­wšěm procesion na popołdnišim nyš­porje. Mjeńše a wjetše holcy dyrbjachu zdźěla hižo w nocy stawać, zo bychu hotowar­niče wšitke sčasom zdrasćili. Mnohe dalše holcy a žony su so dźensa katolsku swjedźensku drastu woblekli.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Dostojny wobraz skićeše so w Njebjelčicach, jako po kemšach procesion z družkami k wonkownemu wołtarjej kročeše. Foto: SN/Maćij Bulank
dalši wobraz (2) Wjacore žony su dźensa w Chrósćicach družki woblěkali. Foto: Feliks Haza
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND