Młode swójby do komuny wabić

wutora, 31. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Slepo (AK/SN). Gmejna Slepo chce zaměrnje twarske ležownosće kupować, wotkrywać a zajimcam předać. Tak chcedźa předewšěm młodym swójbam móžnosć skićić so w komunje zasydlić. To podšmórny nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo zarjadniskeho zwjazka Slepo Steffen Seidlich na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady. Ta jednohłósnje wobzamkny, wobtwarjenski plan „Brězowski puć“ nastajić dać. Cyłkownje wosom ležownosćow móže tam nastać. Dotal maja pjeć zajimcow. „Zo bychu planowany cil zawěsćili, dyrbja plan zdźěłać. Tež wobswětowe pruwowanje maja za to přewjesć. Gmejnska rada wobzamknje jako planowanski zaměr wupokazanje małosydlišća“, rěka přispomnjenje we wobzamknjenju. Wobydlerjow chcedźa z wozjewjenjemi w zarjadniskim łopjenu zahe na projekće wobdźělić. Financować chce komuna nakup z njepře­trjebanych swójskich srědkow, kotrež běchu za wutwar šěrokopasmoweje syće interneta předwidźane. Wšako zwjazkowe knježerstwo mjeztym wutwar digitalneje syće na wsach stoprocentnje spěchuje.
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk