Róčnicu hódnje woswjećić

srjeda, 23. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerjo Wulkich Ždźarow (Groß Särchen) namjetuja, na 650lětne wobstaće swojeje wsy z dźěćacym a Krabato­wym swjedźenjom dostojnje spominać.

Łaz (AK/SN) W lěće 1374 bu wjes Wulke Ždźary prěni raz we wopismje naspomnjena. Na to skedźbni Wulko­ždźarowčan a čłon tamnišeho Krabatoweho towarstwa Jörg Mücke na zašłym posedźenju radźićelow gmejny Łaz, kotrejž Wulke Ždźary jako wjesny dźěl přisłušeja. „Njeby da rjenje było, by-li so gmejnski dźěćacy swjedźeń 2024 we Wulkich Ždźarach wotměł? A njeby tež spomóžne było­, bychu-li samsne lěto Krabatowy swjedźeń w našej wsy přewjedli? Wobaj swjedźenjej składnostnje 650. róčnicy prěnjeho pisomneho naspomnjenja wsy“, wón přitomnym namjetowaše. Gmejna, tak jeho rozmyslowanja, móhła so Krabatowe towarstwo naprašować. Podobnje kaž Kulow w lěće 2016 móhli tež Wulkoždźarowčenjo jako hosćićeljo swjedźeń dostojnje wuhotować a srědki za to dóstać. Lěta 2004 běchu Krabatowy swjedźeń hižo raz we wsy swjećili. „Tehdy wuhotowachmy samo ekumeniske ke­mše“, so Jörg Mücke dopominaše.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND