Ludźi na wsy dale kubłać

wutora, 03. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Dr. Sandra Hübner-Richter je zaměry a  wobsahi kubłanskich zarjadowanjow rozłožiła.  Foto: Jan Kral Dr. Sandra Hübner-Richter je zaměry a wobsahi kubłanskich zarjadowanjow rozłožiła. Foto: Jan Kral

Njebjelčicy (JK/SN). Zastupjerjo ludoweje uniwersity Budyskeho wokrjesa předstajichu na zašłym posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady nowy projekt, na kotrymž běchu zhromadnje z komunu tři lěta dźěłali. Nětko chcedźa jón zwoprawdźić. Ze stron kubłanišća přewodźa projekt dr. Sandra Hübner-Richter, kotraž radźićelam jeho wobsahi rozłoži.

Na dźesać zarjadowanjach w běhu lěta chcedźa fachowcy z politiki, kubłanja, hospodarstwa a ratarstwa wjesnjanow a po přeću organizatorow tež dalšich zajimcow wukmanić, zo swoje ideje k žiwjenju na wsy zaměrnje zwoprawdźa. K tomu spřistupnja sej pod fachowym nawodom tež metodiske kmanosće, zwoprawdźić ideje hač k hotowemu projektej. Zaměr je, zo zamóža ludźo swoje mysle wo žiwjenju na wsy zeskutkownić.

Na prěnim zarjadowanju, na kotrež wočakuja prawje wjele wćipnych woby­dlerjow, chcedźa so mjez sobu zeznać a nazhonić, što wjesnjanow zaběra a do kotreho směra jich předstawy wo wjesnym žiwjenju přichoda du. Tak chcedźa we wěstej měrje přewinyć woprawnjene dwěle napřećo politiskim poměram, kotrež su zwjazane ze strukturnej změnu. Ta po měnjenju organizatorow projekta tež wobydlerjow w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe po­trjechi. Na wužadanja wjesneho žiwjenja přichoda přihotowani być je kredo gmejny, štož potwjerdźi tež Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU). Wón wočakuje wot projekta spomóžne impulsy za wjesne dźěle. Z dotalnych projektow čerpaja w Njebjelčicach nadźiju, zo dale něšto na nohi staja, štož wnučko­kmane žiwjenje na wsy zaruči. K tomu chcedźa kompetentnych ludźi zapřijeć, kotřiž ideje wjesnjanow do prawych čarow zwjedu.

Dalši zaměr projekta je wobydlerjow wsow wušo do cyłka zwjesć a wjesnu zhromadnosć skrućić. Tež hdyž su w zašłosći hižo wjele na dobro wjesnjanow zwoprawdźili, je trjeba dobre wuměnjenja w gmejnje na dobro přichodnych generacijow­ wutworić. Organizatorojo su sej wěsći, zo maja wjesnjenjo dosć přećow a idejow do přichoda. Nětko chcedźa jim trěbny zakład dać, zo je krok po kroku zwoprawdźeja. Za to maja so tele přeća­ najprjedy formulować, zo móhli jasnych konturow nabyć. Za to budu jim fachowcy na zarjadowanjach pomoc a nawod skićić. Pod nawodom wupruwowanych moderatorow so zarjadowarjo nadźijeja, zo so fachowcy a wjesnjenjo dźeń a bóle zbliža, zo wosebje wjesnjenjo swój horicont rozšěrja a samostatnje ideje k přichodej wsow přinošuja. Kak to dźe, nazhonja w běhu lěta na předwi­dźanych zarjadowanjach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND