Za žiwjenje na wsy zahorić

póndźela, 30. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Projekt „Rumowa pioněrska stacija“ je we wosebitej kategoriji Němska demografija myto dobył. We wobłuku projekta maja ludźo wo swojich nazhonjenjach nastupajo žiwjenje na wsy rozprawjeć.

Přibuzk (AK/SN/MiR). Projekt „Rumowa pioněrska stacija“ Hornja Łužica ma trajnje zahorić. Na to skedźbnjataj akteraj Arielle Kohlschmidt a Jan Hufenbach, mějićelej agentury Blendwerck w Přibuzku, w Krušwičanskej gmejnje. „Wjeselimoj so, zo smy z projektom lětsa prěni króć spožčene myto Němskeje demografije w kategoriji ‚Next Practice‘ dobyli“, pisataj wonaj w nowinskej zdźělence. „Myto wo­přijima wulkozarjadowanje za Łužicu, kotrež směmy z modulom ‚Rumnosće za eksperimenty 5.0‘ wuhotować. “

Roberta Boschowa załožba chce hornjołužiski projekt „Rumowa pioněrska stacija“ lětsa a klětu w tak mjenowanym programje za zdobywarjow nowych krajin spěchować. Nošer projekta je towarstwo Bewusst-Sein w Pomorcach, kotrež Zhorjelski wokrjes a Wuwićowa towaršnosć Delnja Šleska-Hornja Łužica pod­pěrujetej. Agentura Blendwerck chce projekt zwoprawdźić.

Nošer myta za demografiju je Němska syć demografija. Wona zwjazuje 300 top-předewzaćow, organizacijow a wosobow, kotrež chcedźa wužadanjam demografiskeje změny w hospodarstwje sčasom wotpowědować. Pod třěchu iniciatiwy Nowa kwalita dźěła a z podpěru zwjazkoweho ministerstwa za dźěło organizuje Němska syć demografija wuměnu nazhonjenjow mjez přede­wzaćemi a zwjazuje tak wědomosć a praksu. Jeje čłonojo angažuja so we 18 regionalnych syćach kaž tež 13 dźěłowych a tematiskich kruhach. „Smy wotewrjeni. Nowe puće trjebaja někoho, kiž je kroči“, w zdźělence dale rěka. Mytowanje je so 18. měrca wirtuelnje wotměło. K tomu słušacej konferencu a galu su přestorčili

Arielle Kohlschmidt a Jan Hufenbach staj po lětach metropolu wopušćiłoj a na wjes ćahnyłoj. Wonaj poradźujetaj ludźi, kotřiž chcedźa na wsy bydlić a staj syć rumowych pioněrow wutworiłoj. K nim słušataj mjez druhim tež Maik Hosang z Pomorc, kiž tam na žiwjenskim statoku bydli a zdobom jako docent na Zhorjelskej wysokej šuli skutkuje, kaž tež Adine Kunath z Běłeje Wody, wobhospodarjaca 5 000 kwadratnych metrow wulku ležownosć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND