Bjez zetkanja dale dźěłać

wutora, 31. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Hódnoćić staw serbskeje narodneje drasty wostanje zaměr kulturneho towarstwa

Wojerecy (SN/MiR). Zaměr Towarstwa za hajenje regionalneje kultury srjedźneje Łužicy we Wojerecach, přewjesć pohó­dnoćenje na temu serbska narodna drasta dale wobsteji, tež hdyž tuchwilna koronapandemija dźěławosć haći. Ewaluaciju chcedźa nimo wšitkich zadźěwkow zahajić. Tole zdźěli projektna wjednica projekta Jadwiga Pjacec. „Mamy-li dosć informacijow, chcemy je spočatk lěta 2021 wozjewić. Financowanje projekta zmóžnjeja nam spěchowanske srědki sakskeho ministerstwa za wobswět a hospodarstwo.“

25. měrca chcyše towarstwo we Wojerowskej Kulturnej fabrice wo zahajenju ewaluacije informować. Za to běchu čłonojo hižo přeprošenja rozesłali, mjez druhim wšitkim Domowinskim župam z próstwu, mjez druhim tež šwalče, drastunošerki kaž tohorunja předsydstwa towarstwow přeprosyć, kotrež za swoje skutkowanje narodnu drastu wužiwaja. Dale mysla na Załožbu za serbski lud, kotraž drastowe projekty spěchuje, na slědźerjow na polu narodneje drasty, na wustajerjow klankow atd. Nětko ma projekt z naprašowanjom startować, a to pod hesłom „Drasta regiona jako imaterielne namrěwstwo“.

Na zahajenskim zarjadowanju akcije wšak chcychu wosebity naprašnik předstajić. Nětko chcedźa jón zajimcam a zajimčam digitalnje posrědkować. Zdobom prosy projektna skupina ludźi wo to, so mjezsobnje na akciju skedźbnić a sej naprašnik připósłać, zo bychu jón wupjelnili. Do naprašnika zapřijate su mjez druhim wěda wo stawiznach wšelakich wariantow narodneje drasty, rozdźělne hotowanje drasty kaž tež zběrki w muzejach a domizniskich stwach. „Chcemy so po móžnosći wšitkich, kotřiž maja zwisk k serbskej narodnej drasće, prašeć. Prosymy tuž zajimcow so přizjewić – a to pod abo pod telefonowym čisłom 0151/592 435 46“, Jadwiga Pjacec potwjerdźa. Při tym dźiwaja na škit datow, kotrež maja so jeničce za tónle projekt wužiwać a třećim dale njedawać. „Chcemy po tutym puću jeničce informować a naprašnik dale sposrědkować.“ Podate telefonowe čisło słuži tomu, nawjazać wosobinski zwisk k iniciatorce projekta.

Hižo naspomnjene zarjadowanje k zahajenju projekta chcedźa w podobnej formje pozdźišo přewjesć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND