Móžnosće w njezwučenej situaciji

štwórtk, 09. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske Nowiny namołwjeja swojich čitarjow pod nadpismom „Wostanjemy doma!“ dopisować, što za čas koronakrizy doma abo w zahrodce tak činiće. Kak kreatiwni sće a što wam k přeprěčenju tohole ćežkeho časa do mysli přińdźe, z čimž móhli so zaběrać. Pisajće nam na . K tomu podajće prošu hesło „Wostanjemy doma!“ Čakamy na waše dopisy, wobrazy a rysowanki a wuprajamy hižo nětko wutrobny dźak. Jonatan Brězan z delnich Sulšec je wo tuchwilnej situaciji rozmyslował a pisa:

Wotrostł sym na wsy. Wona njeje jara wulka. Ale, mam tu wjeselo a sym najwšelakoriše nazhonjenja zběrał! Čas jako dźěćo bě stajnje pisany. Njejsym wulce rozmyslował, što přichodny dźeń budźe. Běch tučasnje žiwy. Njejsym so hóršił, sym pak z kóždeje situacije to najlěpše sčinił. To je kajkosć, kotraž so počasu pozhubja. Lědma štó z nas ju hišće wobsedźi. Sym kóždeho pola nas we wsy znał, samo tež staršich ludźi! Tehdy njeběchu medije hišće tajke prezentne. Widźach, kak ludźo wonka dźěłaja a cyle jednorje ze sobu rěča! To poněčim pobrachuje.

Nětko je kóždy z nas swój šěry wšědny dźeń žiwy. Kóždy dźeń je samsny, a ničo wosebite so njestawa. Lěsy so pala, swět so dale kóncuje. Ale nichtó njepřińdźe na mysličku, zo móhł sej situaciju sam porjeńšić.

Mjeztym wobkedźbuju, kak w našej wsy dale a wjac nowych, pisanych domčkow nastawa. Ludźo sej tak nowy wotrězk žiwjenja spjelnjeja. Ale nje­znaju jich. To njeje hižo kaž něhdy. Dźensa so mnozy jenož hišće w swojich domach chowaja. To je jara škoda a mje zrudźa. Hdźe je naša zhromadnosć wostała? Je tola rjenje nowych wobydlerjow wsy zeznać. Wšako tež widźiš, kak je so wšitko wuwiło!

Nětko je tak a tak tójšto hinak. Koronawirus wuskutkuje, zo njemóža šulerjo wjace do šule! Dyrbja so sami doma dale kubłać, ja runje tak. Ale njejsu to jenož šulerjo, kotřiž su doma, tež mnozy dorosćeni njesmědźa hižo na dźěło chodźić. Tójšto firmow hinje. Najhórše za wšitkich pak je, zo njesmědźa wjace přećelow zetkać! Dyrbja tak dołho kaž móžno doma wostać.

Štó pak praji, zo dyrbi to wostudłe być? Nam wšitkim je to nowa situacija, njeje pak to zdobom tež nowa šansa? Móžu sej swójske pisane žiwjenje stworić. Widźu nětko mnohich, kotrychž hewak ženje njewidźu. Skónčnje tež woni raz dom wopušća! Jim su medije počasu wostudłe, runje tak kaž mi. Nětko so po wsy wuchodźuja abo swoje zahrodki porjeńšeja.

Tež ja mam njeličomne móžnosće, w tutej njezwučenej situaciji nowe wěcy wuspytać. Za nje hewak njebych chwile měł. Móžu doma w domjacnosći pomhać. Tak tež swojimaj staršimaj bliže přińdu. Awtomatisce wjele wjace rěčimy. To móže jara rjenje być. Často wšak sej čas ze swójbnymi tak prawje nječesćimy, abo so skerje wadźimy. Tola tež to k swójbnemu žiwjenju słuša.

Ze samostatnym dźěłom sej awtomatisce swój horicont rozšěrjam. Přiwšěm móžu swójske zajimy kaž tež cyle nowe hobbyje zwoprawdźeć. Móžu doma wjele sam praktikować a wuspytać! Abo započnu cyle jednorje ze sportom? Najradšo pak rozmołwjam so ze swojim bratrom wo naju dožiwjenjach a dobrych wokomikach. To je zabawa, kotruž najwjace ludźi pěstuje. Woni rozmysluja. Za to sej we wšědnym žiwjenju poprawom přemało chwile bjerjemy. Rozmołwa pak je wažna!

Tež na wobswět so tuchwilny čas pozitiwnje wuskutkuje. Dokelž njesmědźa ludźo hižo bjez přičiny z domu, sej dwójce přemysla, hač sej něhdźe z awtom dojědu. To rěka, zo mjenje wuhlikoweho dioksida wustorkujemy, haj samo wjele mjenje. Swět zamóže skónčnje dychać a so regenerěrować!

Nětko je načasu swój wšědny dźeń pisaniši činić. Kaž sym to jako dźěćo činił a dyrbjał to hižo cyłe swoje žiwjenje tak činić. Tučasna situacija njeje žana depresiwna faza! Praju tuž #stay positive – sčińće to najlěpše z kóždeho dnja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND