We Wojerecach su najwjace jednanjow zběhnyli

štwórtk, 16. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Foto: SN/Hanka Šěnec Foto: SN/Hanka Šěnec

Hamtske sudnistwa we wobłuku Zhorjelskeho krajneho sudnistwa najebać naprawy kedźbnosće wobmjezowanja koronapandemije dla dale dźěłaja. Serbske Nowiny su so w Budyšinje, Kamjencu a Wojerecach wo situaciji wobhonili.

Budyšin (SN/at). Dwaj wobłukaj rozeznawa direktor Budyskeho hamtskeho sudnistwa Markus Kadenbach w tuchwilnym skutkowanju. To su sprěnja wšitke te prawniske wobłuki, hdźež maja ludźo něšto wobstarać, kaž na přikład na ležownostnym zarjedźe abo nastupajo naležnosće herbstwa. „Tu je nětko trjeba, zo wobydler do toho zazwoni a z wotpowědnym sobudźěłaćerjom termin dojedna“, Kadenbach podšmórny. Při tym zdobom wotwažuja, hač je termin chwatny abo je hišće tróšku chwile. Na te wašnje pomjeńšuja ličbu ludźi, kotřiž do sudnistwoweho twarjenja přińdu, a orientuja so na srjedź měrca rozpósłanych poručenjach Zhorjelskeho krajneho sudnistwa.

Druhi wobłuk su sudniske jednanja. Tu su zajimowani wobydlerjo dale witani. Hač jednanja kaž předwidźane přewjeduja, „to rozsudźi přisłušny sudnik resp. přisłušna sudnica w swojej sudniskej njewotwisnosći“, rjekny Markus Kadenbach. Wón sam je tři jednanja přesunył. W Budyskim sudniskim twarjenju su žurle wulke dosć. Tuž njeje problematiske mjez přihladowarjemi postajeny minimalny wotstawk zaručić. Sudniske jednanje wopytać je tež w tydźenjach koronapandemije dale móžno, sudnistwowy direktor potwjerdźi. Wězo ma wón runja dalšim sudnikam na to dźiwać, zo je minimalny wotstawk dodźeržany.

„Jednanske žurle su dosć wulke, tak zo su pak we wobłuku na jednanju wobdźělenych pak we wobłuku přihladowarjow trěbne minimalne wotstawki zaručene“, zdźěli sudnica Susanne Kühnel, nowinska rěčnica Kamjenskeho hamtskeho sudnistwa. Koronakriza sama njeje po­wšitkowna přičina wotprajenja abo přesunjenja jednanskeho termina. Hewak je situacija podobna kaž w Budyšinje.

Na woběmaj hamtskimaj sudnistwomaj rěča „wo snadnym kruhu w home­officu dźěłacych“. W Kamjencu potrjechi to po słowach sudnicy Kühnel přewažnje hladarjow prawa, w Budyšinje rěči direktor Kadenbach wo „někotrych“.

Tróšku hinak wupada na Wojerowskim hamtskim sudnistwje. „Wšitke chwatne naležnosće smy wobjednali. Najwjace jednanjow pak smy zběhnyli, tu su nowe terminy trěbne“, wuswětla direktor Michael Goebel. To potrjechi předewšěm tajke z přisydnikami, dokelž w jednanskich rumnosćach postajeny minimalny wotstawk zaručić njemóža.

Sej hubu a nós zakryć, to dotal wšudźe ani postajene ani poručene njeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND