Na dobro wobydlerjow skutkowała

póndźela, 04. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnjanosta Ralbic-Róžanta Hubertus Ryćer je wčera swojej předchadnicy w zastojnstwje Mariji Krawcowej k 90. narodninam gratulował.  Foto: Alfons Handrik Wjesnjanosta Ralbic-Róžanta Hubertus Ryćer je wčera swojej předchadnicy w zastojnstwje Mariji Krawcowej k 90. narodninam gratulował. Foto: Alfons Handrik

Dźiwajo na tuchwilne wobmjezowane móžnosće hódne podawki a jubilejne swjedźenje je sej Marija Krawcowa w Smjerdźacej swoje 90. narodniny zawěsće hinak předstajiła. Přiwšěm bě wona na swojim wčerawšim čestnym dnju jara hnuta a wjesołeje mysle, wšako su jej po wulkej ličbje přiwuznych tež wosadny farar Šćěpan Delan a wjesnjanosta Ralbic-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) kaž tež wjesnjenjo zbožo a Bože žohnowanje na dalšim žiwjenskim puću wupřeli.

Jako jedna z dwójnikow narodźi so jubilarka 3. róžownika 1930 do Wjeršec swójby w Smjerdźacej. Za čas nacionalsocializma chodźeše wona w Róžeńće wosom lět do šule. K narodnemu a nabožnemu kubłanju w šuli su tež jeje wučerjo, kaž Jurij Kubaš, bytostnje přinošowali. Woboje kaž tohorunja krute sebjewědomje je sej hač do dźensnišeho wobchowała. W tym zmysle staj tež z mandźelskim, kiž je 1976 smjertnje znjezbožił, swoje tři dźěći kubłałoj. Mjeztym ma jubilarka wulke wjeselo nad sydom wnučkami a 17 prawnučkami. Z prawom su Smjerdźečenjo na swoju tučasnje najstaršu wjesnjanku hordźi a zhladuja z dźakownosću na jeje spomóžne skutkowanje jako wjesnjanostka na dobro wobydlerjow.

1951 sta so jubilarka, ani hišće 21lětna, z najmłódšej wjesnjanostku Kamjenskeho wokrjesa, spočatnje za Smjerdźacu, po šěsć lětach tež za zagmejnowany Łazk. W 1970tych lětach bě pjeć lět zastupowaca wjesnjanostka Róžeńčanskeje gmejny, a po tym steješe wona hač do wuměnkarskeje staroby 1990 na čole komuny ze šěsć wjesnymi dźělemi. Nimale štyri lětdźesatki za wobydlerjow zamołwitosć měć bě jej wulke wužadanje, kotremuž je so ze wšej mocu wěnowała. Wobstajnje je so za to zasadźała, žiwjenske wuměnjenja ludnosće polěpšić. Tak su Smjerdźacu 1955 centralnemu wodowodej přizamknyli a lěto pozdźišo wjesne wobswětlenje we Łazku twarili. Trajny pomnik sej narodninarka staji, jako bu spočatk 1960tych lět pod jeje nawodom Smjerdźečanski kulturny dom z konsumowej předawarnju natwarjeny. Jako aktiwna čłonka Domowinskeje skupiny a jako wjelelětna předsydka wjesneje skupiny Demokratiskeho zwjazka žonow Němskeje (DFD) angažowaše so sobu za to, zo su Smjerdźečansku rejwansku skupinu załožili, kotruž mjeztym syn ­Gabriel organizatorisce nawjeduje.

Natwar pěstowarnje w Smjerdźacej kaž tež žłobika w Róžeńće a njeposrědnje po tym twar konsumoweju předawarnjow we wsomaj bě za jeje čas wusahowace předewzaće. Wosebje pak wědźa sej w Delanach wažić, zo njeje jako wjesnjanostka z mandatom CDU ženje z přehnatymi ideologiskimi agitacijemi, ale přeco ze swojim přikładnym wosobinskim narodnym a nabožnym nastajenjom ludźi za sobudźěło zdobyła.

Byrnjež w žohnowanej starobje mjeztym ćělnje słaba była je sej Marija Krawcowa swoju duchownu hibićiwosć zachowała. Čitajo serbske a němske nowiny zajimuje so wona za wšo, štož so po cyłym swěće stawa. Tež z kompjuterom dźěłać jej cuze njeje.

Za wšo docpěte su so jubilarce gratulanća wčera dźakowali. Dobrym přećam so swojej swěrnej čitarce tež redakcija Serbskich Nowin přizamknje. Alfons Handrik

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND