Přirodoškit sylnišo spěchować

srjeda, 06. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W Dubjanskim lěsu, kaž tule mjez Lemišowom a Połpicu, tuchwilu z ćežkej techniku suche chójny a šmrěki pušćeja. Štomiska podrězać je wěstoty dróhow a kolesowanskich šćežkow dla trěbne.  Foto: Jurij Helgest W Dubjanskim lěsu, kaž tule mjez Lemišowom a Połpicu, tuchwilu z ćežkej techniku suche chójny a šmrěki pušćeja. Štomiska podrězać je wěstoty dróhow a kolesowanskich šćežkow dla trěbne. Foto: Jurij Helgest

W Dubjanskim lěsu tuchwilu štomy pušćeja

Połpica (SN/JaW). Na arealu wotnožki Němskeje zwjazkoweje załožby wobswět (DBU) přirodne herbstwo w Dubjanskim lěsu pola Połpicy (Halbendorf/Spree) tuchwilu z ćežkej techniku dźěłaja. Kaž DBU, kotraž je wobsedźerka Dubjanskeho lěsa a k tomu słušaceho bywšeho wojerskeho zwučowanišća, w nowinskej zdźělence informuje, „pušćeja lěsni dźěłaćerjo suche chójny a šmrěki podłu wokrjesneju dróhu mjez Połpicu a Lemišowom (Lömischau) a z Połpicy do směra na Lichań (Spreewiese) kaž tež do směra na Nowu Wjes (Neudorf)“. Zdobom ­zamołwići připowědźeja, zo dochadźa na tychle wotrězkach k poćežowanjam wobchada, dokelž dyrbja tam dróhu wěstotnych přičin dla dźělnje zawrěć. Na to měli so wobydlerjo kaž tež šoferojo nastajić.

Jako přičinu za podrězansku akciju w tak wulkim rozměrje mjenuje DBU wěstotu na dróhach. „Štomy njewotpowěduja hižo wěstotnym narokam a předpisam podłu dróhow. To su naše nadrobne přepruwowanja rostlin wujewili. Tohodla su wone wulki strach za wobchad a předewšěm za kolesowarjow, kotřiž paralelnu kolesowansku šćežku wužiwaja“, rozłožuje fachowa nawodnica w DBU-přirodne herbstwo Susanne Belting akciju, kotruž su tele dny mjez Połpicu a Lemišowom zahajili.

Lěsnych dźěłow dla nawoda rewěra a přisłušneho zwjazkoweho lěsnistwoweho zawoda Łužica Günther Körner wobydlerjow namołwja, so „wěstoty dla na zaraćenja dróhow a šćežkow dźeržeć“. Zdobom nadźija so zrozumjenja za změnjeny napohlad dróhowych wotrězkow, hdyž su lěsne dźěła potom zakónčene. „Na pobrachowace štomy budu so nimo jěducy najprjedy raz zwučić dyrbjeć“, je wón přeswědčeny.

Přiroda je so mjeztym sama wo dorost starała. Podłu puća su hižo wjacore kerki narostli, a wjacore młode duby, brězyčki, chójnički a šmrěki tež hižo korjenje ćěrja. „Z tymle strukturnobohatym womłodźenjom přirody nastawa bytostny mnohostronski žiwjenski rum za ptaki, překasancy a za njeličomne dalše zwěrjata hač w něhdy sadźanych monokulturnych lěsach, wobstejacych přede­wšěm z chójnow a šmrěkow“, w nowinskej zdźělence BDU dale rěka.

Najebać tuchwilne pušćenje štomow chce DBU na cyłkownje 3 300 hektarow wulkim bywšim wojerskim zwučowanišću Dubjanski lěs pola Połpicy přirodoškit přichodnje hišće sylnišo spěchować. „Chcemy ně­hdy wot ludźi tam sadźane jehlinowcy zdźěla podrězać, tak zo změja domjace družiny lisćowcow, kaž duby a buki, wjace swětła. Tak chcemy jich wobstatk na płoninje skrućić a dale rozšěrić. Potom móže so tam stabilny, přirodźe bliski měšany lisćowy lěs z wjetšej biologiskej mnohotnosću wuwić, kotryž móžemy dlěšodobnje tež sebi samomu přewostajić a přirodu skutkować dać“, Susanne Belting dodawa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND