Prěni stresowy test wobstali

srjeda, 06. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelski krajny rada Bernd Lange widźi wuspěchi w koronapandemiji

Zhorjelc (AK/SN). W Zhorjelskim wokrjesu su prěnje wuspěchi w boju přećiwo koronapandemiji widźomne. „To je woprawdźite pruwowanje. Smy pak tónle stresowy test wobstali“, rjekny krajny rada Bernd Lange (CDU) spočatk tydźenja nowinarjam. Hač do njedźele mějachu we wokrjesu 266 wobkrućenych padow korony, z nich je 93 schorjenych, třoch lěkuja w chorowni. 165 potrjechenych je w karantenje, 153 je wustrowjenych. Dwacećo su na koronawirus zemrěli.

„Prěni pad zwěsćichu 10. měrca pola muža, kiž bě so z dowola w Južnym Ti­rolu nawróćił. Kónc měrca so pady ko­pjachu. Na to dóńdźe k infekcijam w hladarnjach, fyzioterapijach a w gymnaziju“, rozłoži Annegret Schynol, nawodnica strowotniskeho zarjada a hamtska lě­karka wuwiće minjenych tydźenjow. „Smjertne pady jewjachu so předewšěm mjez wosobami, staršimi hač 60 lět – stajnje w zwisku z ćežkimi předscho­rjenjemi.“ Potrjecheni su pak tež sobudźěłaćerjo hladarnjow w starobje 35 do 59 lět.

Wokrjes, kaž socialna decernentka Martina Weber potwjerdźi, so jara prócuje personal w hladarnjach, chorownjach a domjacych lěkarjow wosebje škitać. Tak su jim 28 000 škitow za hubu a nós ­přewostajili. Dźakowano zhromadnemu dźěłu ze zawodom Frottana we Wulkim Šunowje su mjeztym 71 000 škitnych zakryćow zhotowili a rozdźělili. Wone su skutkowny škit přećiwo wiram, decernentka rozłoži. Najebać někotre ćeže ­pola škitnych kitlow nimaja tuchwilu žane problemy pobrachowaceho škitneho materiala dla pola hladarjow a chorob­neho personala.

W Carolusowej chorowni w Zhorjelcu su wosebitu praksu za lěkowanje na koronu schorjenych pacientow zarjadowali. Dalšej tajkej praksy matej w Großschweidnitzu a Běłej Wodźe nastać. Tam móža pacientow zaměrnje na koronawirus testować a přepytować. Wobydlerjo telefonisku hotline koronawirusa dla mjeztym intensiwnje wužiwaja. Tam su dotal 17 600 króć zazwonili. Nowy tele­foniski serwis je wot 19. měrca wšědnje docpějomny. Zhorjelski wokrjes dźěła w času pandemije z jeno za to wu­tworjenym krizowym stabom. Na bjezposrědnje financne połoženje, tak Bernd Lange podšmórny, nima korona hišće ­žane wuskutki. Přiwšěm liči wón z dołhodobnymi ćežkimi sćěhami, dokelž ­tójšto firmow nětko žane dawki njepłaći.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND