Wěnuja so škitej přirody

wutora, 12. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Z pomocu krajneho spěchowanja ­móhła gmejna Njeswačidło wšelake projekty zwoprawdźić.

Njeswačidło (JK/SN). Runja druhim gmejnam z wodźiznami 2. rjadu, kotrež dyrbja zdobom prawidłownje hladać, je tež Njeswačanska spěchowanske srědki Swobodneho stata Sakskeje dóstała. Na kóždy kilometer – z wjetšeho dźěla jedna so při tym wo małe abo mjeńše rěčki – dóstanje komuna 500 eurow. Te ma wona zmysłapołnje nałožić a dołhodobne kmane slědy zawostajić. Je tuž trjeba sej pomoc fachowcow zawěsćić. Do toho pak ma komuna přehlad wo wodźiznach a jich konkretnym stawje nastajić. Na to su so Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo dojednali, jako dźěše wo to, srědki kmanej fachowej firmje za zwoprawdźenje naročneho nadawka přepodać.

Najprjedy raz maja přehlad wo tym, hdźe chcedźa něšto činić – budźetej to Čornica pola Holešowa a Bóščanska woda­ w Njeswačidle njedaloko bywšeho zahrodnistwa. Štož nastupa Čornicu w Holešowje, maja so z ratarjom, kiž tam płoniny wobhospodarja, wo trěbnych napra­wach dojednać. Hižo na mejskim posedźenju gmejnskeje rady chcedźa nadawk­ za hladanje wodźiznow jednej z třoch firmow, kotrež su swoje poskitki hižo předpołožili, přepodać. Cyłkownje móže gmejna za nadawk 27 800 eurow wudać. Nimo přijomneho napohlada wuskutkuja so naprawy tež na škit před wulkej wodu. Fachowe firmy skrućeja brjohi, zrunaja je a hladaja tež štomy a kerki podłu wodźiznow, zo njebychu tok wody haćili abo jón změnili.

Dalše wužadanje Njeswačanskej gmejnje budźe, zwoprawdźić projekt z pro­grama „Sakska kćěje“. W jeho wobłuku dóstanu komuny podpěru, připrawić kćějate płoniny, kotrež maja raj překasancam być, předewšěm pčołkam a dalšim pilnym insektam. Kćějate płoniny pak móhli tež napohladej wsow tyć a krajinu wobohaćić, měnja zastupjerjo gmejnskeje rady. Namjet, na akciji so wobdźělić, dźě bě z jeje rjadow. Nětko dźe wo to, namakać přihódne pło­niny, na kotrychž móža symjo wusyć, kotrež gmejny wot stata darmotnje dóstawaja. Nimo třoch kmanych ležownosćow w Njeswačidle samym maja při tym kromy polow a łukow bliskich zahonow we wi­zěru. K tomu pak chce sej gmejna hišće měnjenje ratarjow wobstarać a jich wo radu prosyć.

Wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) ma wobě naprawje za dobry přinošk swojeje komuny ke škitej přirody a wobswěta. Wo naprawje „kćějate płoniny“ chce so gmejnska rada na swojej mejskej zhromadźiznje dorozumić. Dnjowy porjad přichodneho posedźenja budźe tuž chětro­ wobšěrny, za gmejnu pak wažny a rozsudny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND