Wjace pjenjez za wopyt dźiwadła

srjeda, 20. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Płaćizny za wopyt předstajenja w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle budu wot 1. awgusta, to rěka ze spočatkom hrajneje doby 2020/2021, wyše. To je Budyski wokrjesny sejmik na swojim póndźelnym posedźenju rozsudźił. Ze 74 hłosokmanych přitomnych je so jedyn přećiwo namjetej wuprajił, šesćo su so hłosa wzdali.

Budyšin (SN/MiR). W cyłku liči wokrjes jako nošer dźiwadła z wyšimi dochodami we wysokosći 149 000 eurow ze zastupnych lisćikow a 10 000 eurow wob lěto z podruže. Mjez lětami 2015 a 2019 su wudawki wo dwanaće procentow stupali, přichodne lěta wočakuja dalše stopnjowanja. Wosebje wjele pjenjez nałožić maja za personal. Wšako su tarify stupali, a to w samsnym času wob lěto mjez 2,4 a 3,3 procenty. Tež płaćizny na přikład za milinu a ćopłotu stupaja. Tež hdyž NSLDź na wyše dochody wosebje z lětnjeho dźiwadła zhladuje, njemóže z tym nastate kóšty narunać. „Intendant NSLDź Lutz Hillmann je we wokrjesnym wuběrku za kulturu a kubłanje dźiwadło předstajił a rozłožił, zo wučinja wudawki za personal něhdźe 80 procentow wšitkich kóštow. W přichodnymaj lětomaj wočakujemy zwyšenje kóštow wo 400 000 eurow wob lěto. Naš zhromadny nadawk z intendancu a zarjadom za wuwiće wokrjesa běše tuž wotpowědne naprawy zawjesć, zo bychmy so bližacu situaciju wotpopadnyli a stupace kóšty wurunali“, rjekny 2. přirjadnica krajneho rady Birgit Weber. Z nowymi płaćiznami přiměrja Budyske hrajnišćo niwowej regionalnych dźiwadłow. Absolutne zwyšenje hiba so mjez jednym a pjeć eurami. Potrjechene su wšitke sparty a hrajnišća. Wysokosć podpěry z boka nošerja chcedźa z hospodarskim planom znowa postajić. Tuchwilu kalkuluje financne zarjadnišćo z postupom podpěry wo 160 000 hač do 200 000 eurow wob lěto.

Wokrjesna radźićelka Cornelia Heyser (Lěwica) moněrowaše, zo chcedźa płaći­zny runje nětko w času koronakrizy zběhnyć, a zo na druhim boku dźiwadło tuchwilu hrać njesmě. Birgit Weber rjekny: „Smy so rozsudźili dźiwadło zawrěć z pokazku na alternatiwu, ručež je móžno małe dźělne formaty poskićeć. Wo tym knjez Hillmann mjez druhim w rozmołwje z hamtskej lěkarku rozmysluje. Tuž budu bórze poskitki, kotrež pak njebudu w žanej formje narunać to, štož hewak hač do lětnich prózdnin pokazaja.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND