Festiwal wopačneje wěrnosće

srjeda, 01. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN). Wot 4. małeho róžka hač do 15. nalětnika so we Wojerecach „Festiwal wopačneje wěrnosće“ wotměje. Start budźe sobotu w Kulturnej fabrice (Kufa) w starym měsće. Cyły dźeń chcedźa we wobydlerskim domje na Piwarskej hasy „Hamt za cyłu wěrnosć“ zaměstnić, jeho centralu móžeš aktualnje hišće we wustajeńcy „Fake. Die ganze Wahrheit“ w muzeju hygieny w Drježdźanach wopytać. Kulturna fabrika potom hinak wupada hač hewak, wopytowarjow wočakuje dosć akcijow za hraće a wobdźělenje. Woni přilubja zabawny spektakl z wjacorymi wuměłcami a dalšimi sobuskutkowacymi z Wojerec. Zarjadowanje so tež za dźěći hodźi. Drježdźanski muzej kooperuje wot lońšeho nalěća ze wšelakimi partnerami we Wojerecach. Nastork k tomu je mjenowana „Fake“-wustajeńca na stejnišću w Drježdźanach dała. Z tuteje kooperacije je festiwal wurostł, kiž ze ­sydom zarjadowanjemi na wšelakich ­městnosćach temje łža a wěrnosć z rozdźělnych perspektiwow wobswětluje. Prowokantne prašenje: By swět woprawdźe lěpši był, jeli bychu wšitcy přeco jenož wěrnosć powědali?

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND