Krótkopowěsće (15.03.19)

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Předsydku wobkrućili

Radwor. Čłonojo Radworskeho chóra Meja wuzwolichu na wčerawšej hłownej a wólbnej zhromadźiznje Angeliku Häneltowu znowa za předsydku. Městopředsydka wostanje Diana Wowčerjowa, wo financy stara so Mónika Wenclowa. Ćěleso hotuje so tuchwilu na předstajenje oratorija „Israe­lowa zrudoba a tróšt“ a přewjedźe w oktobrje prěni króć nazymski koncert we Wojerecach.

Poradźene womłodźenje

Pančicy-Kukow. Z jědnaće kandida­tami nastupi Serbske wolerske zjednoćenstwo (SWZ) Pančicy-Kukow ke komunalnym wólbam 26. meje. To je porno wólbam w lětomaj 2009 a 2014 najwjetša ličba. Zwjeselace je, zo kandiduje z Grit Hawšowej zaso žónska na lisćinje SWZ. Nowi a młodźi kandidaća su Beno Šołta, Stefan Cyž, Clemens Škoda a Krystof Rjeda.­ Jim poboku su Jens Pakoßnick, Joachim Kokla, Konrad Lipič, Tobias Cyž, Pětr Šołta a Stefan Rjeda.

AfD kandidatow nominowała

Krótkopowěsće (14.03.19)

štwórtk, 14. měrca 2019 spisane wot:

Na šulerskej wuměnje

Choćebuz/Oslo. Dwanaće šulerkow a šulerjow 11. lětnika Delnjoserbskeho gymnazija přebywa tuchwilu na wuměnje w Norwegskej. Kaž serbski rozhłós sćelaka RBB rozprawja, přebywaja woni w měsće Lilleström, hdźež maja wot lěta 2017 partnersku šulu. Zestajeć chcedźa mjez druhim brošurki wo kulturnych wosebitosćach krajow. Tež norwegsku stolicu Oslo chcedźa wopytać. Wuměna traje hač do 19. měrca.

Předstawy chětro rozdźělne

Kamjenc. Dźěłarnistwo IG metal wojuje w Kamjenskim zawodźe accumotive wo lěpše dźěłowe wuměnjenja, tak na přikład tež, so tarifowemu zrěčenju metaloweje a elektroindustrije přizamknyć. Za­wčerawšim su so zastupjerjo dźěłarnistwa a zawoda w Kamjencu w druhim jednanskim kole schadźowali. Dokelž běchu předstawy hišće chětro rozdźělne, dorozumichu so na dalši jednanski termin.

Nowy nawoda

Krótkopowěsće (13.03.19)

srjeda, 13. měrca 2019 spisane wot:

Jednaja dale ze zawodom Maja

Drježdźany. Druhe tarifowe jednanje dźěłarnistwa IG metal ze zastupjerjemi Kulowskeho zawoda Maja su wčera w Drježdźanach wotměli. Tam dorozumichu so na to, zo ma zakład jednanjow tarifowe zrěčenje sakskeje drjewoweje industrije­ być. Wo wobstejnosćach w zawodźe dyrbjeli wosebje wuradźować. Z mjezywuslědkom stej wobě stronje najprjedy raz spokojom.

Wjelki w Choćebuzu zwěsćili

Choćebuz. Wjelčicu z třomi młodźatami su z pomocu fotowych paslow w lěsu na arealu Choćebuskeho technologijoweho a industrijneho parka zwěsćili. Kaž měšćanske zarjadnistwo informuje, chcedźa zwěrjata wot meje jedne lěto wobkedźbować, zo bychu wo móžnosćach rozmyslowali je do cofanskich rumow přesydlić. Na arealu planowane zasydlenje přemysłow njeje wohrožene.

„Łužiske žiwjenje“ nětko online

Krótkopowěsće (12.03.19)

wutora, 12. měrca 2019 spisane wot:

Pjenjezy za wjesne kónčiny

Glauchau. We wobłuku idejoweho wubědźowanja za wjesne kónčiny je sakski minister za ratarstwo Thomas Schmidt (CDU) wčera najlěpše ideje wuznamjenił. Cyłkownje 19 mytow a 39 wuznamjenjenjow z premijemi 5 000 hač do 450 000 eurow je Schmidt wobdźělnikam – sakskim wsam a mjeńšim městam – spožčił. Mjez nimi běchu tohorunja Łuty, Koders­dorf a Wulki Šunow.

Wo programje wuradźowali

Radwor. Čłonojo Radworskeho Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa su wčera wo swojim programje wuradźowali, z kotrymž chcyli wolerjow za wólby noweje gmejnskeje rady 26. meje přeswědčić. Nimo ryzy serbskich naležnosćow, kaž je to wuspěšne kubłanje po modelu Witaj, zasadźeja so tež za wobchadnu wěstotu a tolerantnu zhromadnosć.

Za poł promila alkohola

Praha. Čěski parlament schwali po­stajenje, po kotrymž smědźa wodźerjo čołmow a wodosportowcy 0,5 promilow alkohola w kreji měć. Dotal bě alkohol za nich dospołnje zakazany, za přeńdźenje hrožeše pokuta hač do 4 000 eurow. Za nowe postajenje je so 123 ze 180 zapósłancow wuprajiło. Naprawu dyrbi senat hišće wobjednać.

Krótkopowěsće (11.03.19)

póndźela, 11. měrca 2019 spisane wot:

EFA Serbski sejm dale podpěruje

Brüssel. Delegacija strony Łužiska alianca (ŁA) je na hłownej zhromadźiznje Europskeje swobodneje aliancy (EFA) minjeny pjatk w Brüsselu proces wutworjenja Serbskeho sejma kaž tež jeho dźěłowe wašnje předstajiła. Delegaća su w tym zwisku jednohłósnje wobzamknyli, sejm w procesu připóznawanja na europskej runinje dale podpěrać, kaž ŁA zdźěli.

Serbska hra ze šansu na myto

Budyšin. Prěnja serbska mobilna widejowa hra „KRABAT a potajnstwo serbskeho krala“ ma šansu na myto. Wo tym informuje čłon Rapakow Jörg Hübner. Byrnjež jich jury za počesćenje z Mytom kompjuterowych hrow njenominowała, móža sej hišće myto publikuma zdobyć a proša tuž pod https://deutscher-computerspielpreis.de/publikumspreis za nich hłosować. Hru běchu Rapaki w nadawku Załožby za serbski lud zhotowili.

Stipendije za šulerjow

Krótkopowěsće (08.03.19)

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Žane konkretne dojednanja

Podstupim. Pjeć zastupnikow Serbow je wčera w Podstupimje z braniborskej kubłanskej ministerku Brittu Ernst (SPD) aktualnu situaciju serbskorěčneho kubła­nja w Braniborskej rozjimowało. Wucha­dźišćo bě list nawodow serbskich institu­cijow, zo wotchadnicy serbskich kubła­nišćow serbšćinu dosć njewobknježa. Ke konkretnym dojednanjam dóšło njeje na dźěłowej rozmołwje.

Nowy nawoda kubłanišća jasny

Smochćicy. Nowy nawoda Domu biskopa Bena w Smochćicach budźe 44lětny Sebastian Kieslich z Drježdźan, zdźěli wčera Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo. 1. apryla naslěduje wón dr. Petera-Paula Straubu, kiž je znate a jara wob­lubowane kubłanske zarjadnišćo wot decembra 1998 nawjedował. Straube poda so nětko na zasłuženy wuměnk.

Saksko-pólski projekt EU

Krótkopowěsće (07.03.19)

štwórtk, 07. měrca 2019 spisane wot:

Prezidij Domowiny wuradźował

Wojerecy. Naćiskaj dźěłowych ćežišćow Domowiny a Rěčneho centruma WITAJ za 2019 je prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wčera we Wo­jerecach rozjimał. Dale namjetowachu štyrjoch zastupjerjow za jury idejoweho wubědźowanja Sakskeje k spěchowanju strukturneje změny. Naćiskaj a namjety ma zwjazkowe předsydstwo na přichodnym posedźenju wobkrućić.

Narěčenski partner za Židow

Drježdźany. Swobodny stat Sakska změje čestno­hamtskeho społnomócnjeneho statneho knježerstwa za židowske žiwjenje. Zastojnstwo dowěri kabinet dr. Thomasej Feistej z Lipska, kaž dźensa w Drjež­dźanach zdźělichu. Nowe za­stojnstwo budźe kultu­so­wemu ministerstwu přirjadowane. Społnomócnjeny je narěčenski partner za Židow a židowske wosady w Sakskej.

Njepřetřělomne lacy za psy

Krótkopowěsće (06.03.19)

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:

Pokazaja filmy ze 37 krajow

Drježdźany. Drježdźanski filmowy festiwal je jara připóznaty. Na jeho 31. nakładźe wot 9. do 14. apryla chcedźa organizatorojo 388 filmow pokazać. Hladajo na mjezynarodne wubědźowanje budu to produkcije ze 37 krajow, mjez kotrymiž su mjenje znate kaž Guinea-Bissau, Katar, Myanmar a Mosambik. Najwjac wukrajnych přinoškow budźe z Francoskeje a Wulkeje Britaniskeje.

Za digitalizaciju w chorownjach

Drježdźany. Sakske knježerstwo chce klětu 20 milionow eurow přidatnje za digitalizaciju w chorownjach swobodneho stata přewostajić. To připowědźi stro­wot­niska ministerka Barbara Klepsch (CDU) wčera po posedźenju kabineta. Tak je cyłkow­nje 30 milionow eurow k dispoziciji. Dźakowano kompjuteram-tabletam a software ma přichodnje wjace chwile za pacientow być.

Dyrbja lěk na termin wobstarać

Krótkopowěsće (05.03.19)

wutora, 05. měrca 2019 spisane wot:

Mjenje do wukraja eksportowali

Kamjenc. Sakske předewzaća su loni mjenje tworow do wukraja eksportowali hač lěto do toho. To zdźěla statistiski krajny zarjad w Kamjencu. Cyłkowna hód­nota wučinješe 40,48 miliardow eurow,­ dwaj procentaj mjenje. Přede­wza­ća dodawachu jasne mjenje awtow a by­dlenskich mobilow. W elektrotech­niskej a mašinotwarskej branši su eksporty trochu přiběrali. Nowy rekord docpě Sakska nastupajo import.

Wićazej zamołwitosć njewróćić

Budyšin. Po zastajenju disciplinarneho jednanja přećiwo 1. přirjadnikej Budyskeho krajneho rady Udej Wićazej (CDU) kontaktow do prawicarsko-ekstremistiskeho miljeja dla nima so jemu zamołwitosć za zarjad wukrajnikow wróćić, kotruž bě krajny rada nachwilnje přewzał. Frakciji Lěwicy a SPD/Zelenych wokrjesneho sejmika kaž tež wjacore iniciatiwy wotpohladany rozsud kritizuja.

Boja so noweho łamka

Krótkopowěsće (04.03.19)

póndźela, 04. měrca 2019 spisane wot:

Dobre wuchadźišćo njedocpěł

Połčnica. Serbski kandidat za lětuše wólby Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel njeje za nastajenje krajneje lisćiny sakskeje Lěwicy 13./14. apryla w Lipsku dobre wuchadźišćo docpěł. W rozsudnych wólbach wo druhe preferowanje kandidata z Budyskeho wokrjesa přesadźi so Felix Muster na zhromadźiznje bazo­wych zastu­pjerjow Lěwicy sobotu w Połčnicy přećiwo Kozelej.

Nowy hotel wotewrěli

Lubnjow. Błóta su mjez turistami jara woblubowane. Po ličbje přenocowanjow leži region po cyłej Němskej na 3. městnje. Tuž tam přenocowanske poskitki turi­stam rozšěrja. Minjeny pjatk su w Lubnjowje nowy hotel „Při Błótowskej termje“ wotewrěli. Za cyłkownje 60 stwow je so tam hač do měrca hižo něhdźe 4 400 hosći přizjewiło.

Polak je kandidat Europy

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND