Krótkopowěsće (04.12.18)

wutora, 04. decembera 2018 spisane wot:

Adwent z překwapjenkami

Budyšin. Hladajo na dźesaćlětne wobstaće Budyskeho wokrjesa su sej zamołwići wosebitu adwentnu překwapjenku přemyslili a krótke epizody nahrawali. Tak nastachu štyri krótkowideja, z kotrychž su prěni nětko wozjewili. Tón wěnuje­ so korjenjam regiona. Widźeć stej serbskej nałožkaj jutrowne jěchanja a čerpanje jutrowneje wody.

Andrej Bitow njeboh

Moskwa. Spisowaćel Andrej Georgjewič Bitow je wčera 81lětny zemrěł. Sobuzałožerjej literarno-disidentskeho sowjetskeho almanacha Metropol bě hač do doby pjerjestrojki zakazane zjawnje publikować. 1991 sta so wón z prezidentom nětko ruskeho PEN-centruma. Najznaćiša kniha mjez druhim z mytomaj Platonowa a Móst Berlin wuznamjenjeneho awtora je roman „Puškinowy dom“.

Kelko wobydlerjow budźe 2100?

Krótkopowěsće (03.12.18)

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Mjezybilancu sćahnyli

Pančicy-Kukow. Po dobrym měsacu je skupina młodostnych z mjenom Kukowske prašaki cyłkownje 1 169 podpismow nazběrała. To zdźěli čłon cyłka Fabian Kaulfürst. 1 113 ludźi je so přećiwo Serbskemu sejmej w tuchwilnej formje wuprajiło, štož je wjace hač 95 procentow wšěch wotedatych hłosow. Podpismowa akcija traje hač do 31. decembra.

Imageowa kampanja wokrjesa

Zhorjelc. Nowa internetna strona Zho­rjelskeho wokrjesa wěnuje so fachowcam, kotřiž chcedźa so tam zaměstnić. Poskitk z mjenom www.unbezahlbar.land pokazuje na žiwjenjahódny wokrjes z dobrymi wuměnjenjemi za swójby, z dźěłom, wukubłanjom, kreatiwitu a kulturu. Za kampanju zamołwita je wuwićowa towarš­nosć Delnjošleska Hornja Łužica.

Panda najskerje njepřińdźe

Krótkopowěsće (30.11.18)

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

Nowy katalog z 80 objektami

Kamjenc. Nowy katalog mišterskich twórbow su Kamjenske zběrki wčera prěni raz zjawnosći prezentowali. Wobšěrna edicija skići jónkrótnu panoramu bo­hateho wobstatka wuměłskich a kulturnych kubłow Lessingoweho muzeja, sakralneho muzeja Hanineje cyrkwje, měšćanskich stawiznow w słodarni kaž tež měšćanskeho archiwa. Katalog z nich 80 objektow předstaja.

Kompetencny centrum do Łužicy

Choćebuz. Zwjazkowe wobswětowe ministerstwo je wčera připowědźiło, we Łužicy klimoškitny kompetencny centrum za energijointensiwne industrije zarjadować. Móžne stejnišćo za to móhł Choćebuz być. Centrum měł z předewzaćemi, slědźenskimi institucijemi a mjezynarodnymi institutami hromadźe dźěłać. W klětušim zwjazkowym etaće stej za to dwaj milionaj eurow předwidźanej.

Dotal 174 próstwow dóšło

Krótkopowěsće (29.11.18)

štwórtk, 29. nowembera 2018 spisane wot:

Stabilne dźěłowe wiki

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w nowembrje 17 842 bjedźěłnych, dwaceći mjenje hač w oktobrje a 1 578 mjenje hač loni w samsnym měsacu. Předstajejo aktualnu dźěłowičnu rozprawu skedźbni Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budyskeje dźěłoweje agentury, dźěłodawarjow dźensa na sezonowy pjenjez krótkodźěła dla, zo bychu w zymje pušćenjam zadźěwali.

Olympiada rušćiny zahajena

Aumund-Hammersbeck. Łužica je na 14. zwjazkowej olympiadźe ruskeje rěče sylnje zastupjena. Na wčera blisko Bremena zahajenym wurisanju zastupuje Saksku mjez druhim 17lětna Lejnjanka Tereza Kubicec, šulerka Kamjenskeho Lessingoweho gymnazija. Wšitcy třo wobdźělnicy Braniborskeje, Gustav Konzack, Isabel Möbus a Adam Ratica, su šulerjo Grabinskeho gymnazija.

Módroćišć kulturne herbstwo

Krótkopowěsće (28.11.18)

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Recepty nětko delnjoserbske

Budyšin. Kniha Ludoweho nakładnistwa Domowina „Warimy z Tomašom“ je nětko tež w delnjoserbšćinje wušła. Přełožk je Margot Hašcyna wukonjała. Kuchar Tomaš Lukaš rozłožuje dohromady 55 receptow, kak sej jědźe krok po kroku přihotować. Serbsko-němski kuchinski słownik publikaciju wudospołnja. Na předań je kniha mjez druhim w Smolerjec kniharni a Choćebuskej Lodce.

Debata wo e-sporće

Wiesbaden. Hessenski nutřkowny mini­ster Peter Beuth (CDU) žada sej wopřijeće „e-sport“ wotstronić. W dźeniku Darmstadtske Echo posłownje rěka, zo nima hraće na kompjuteru ničo ze sportom činić a zo ma so tele wopřijeće „wu­ra­dě­rować“. Na platformje Twitter reagowaše Hans Jagnow ze zwjazka e-sporta Němskeje a wumjetuje Beuthej „nje­wuprajomnu retoriku“, kotraž poćah k sportej wobćežuje.

Čěska klětu hóstny kraj wikow

Krótkopowěsće (27.11.18)

wutora, 27. nowembera 2018 spisane wot:

Chce mandat zakitować

Wojerecy. Zapósłanc Frank Hirche chce swój direktny mandat při klětu­šich wólbach Sakskeho krajneho sejma znowa zakitować. Wobdźělnicy wólbno­wo­krjesneje zhromadźizny CDU su 57lět­neho minjeny pjatk we Woje­recach za direktneho kandidata CDU w tamnišim wólbnym wokrjesu 55 wu­zwolili. Hirche přisłuša krajnemu sejmej wot lěta 2009.

Bernardo Bertolucci njeboh

Rom. Wuznamny filmowc Bernardo Bertolucci je wčera 78lětny zemrěł. Mjez jeho často wuznamjenjenymi twórbami najznaćiše su „Posledni Tango w Parisu“, drama „1900“ a „Posledni kejžor“. Składnostnje spožčenja Čestneje palmy za žiwjenski skutk we wobłuku filmoweho festi­wala w Cannesu lěta 2011 počesćichu jeho jako „najskerje najsławnišeho italskeho režisera přitomnosće“.

VW Passat přichodnje z Čěskeje

Krótkopowěsće (26.11.18)

póndźela, 26. nowembera 2018 spisane wot:

Mišterske wopisma přepodate

Drježdźany. Drježdźanska rjemjeslniska komora je sobotu 320 absolwentam mišterske wopismo přepodała. Cyłkownje bě 26 powołanjow zastupjenych. Najwjet­ša skupina nowych mištrow je mechatronikar jězdźidłow ze 67 absolwentami. Slěduja tepjenjotwarcy (25), orto­pediscy šewcy (23), pjekarjo (22) a elektrotechnikarjo (19).

FDP chce do knježerstwa

Biskopicy. Sakska FDP so na to hotuje, zo po klětušich wólbach zaso do krajneho sejma zaćehnje. Za to chce znajmjeńša wosom procentow hłosow wolerjow zdobyć. Nimo toho chce FDP w nowym sakskim knježerstwje sobu skutkować. To je krajne předsydstwo swobodnych demokratow kónc tydźenja na klawsurnym posedźenju w Biskopicach wobzamknyło.

Chcedźa wjes za syroty twarić

Krótkopowěsće (23.11.18)

pjatk, 23. nowembera 2018 spisane wot:

Nowy rozmołwny rjad

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) zahaji dźensa wječor w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow nowy rjad rozmołwow. Pod hesłom „Ze sobu rěčeć! – Wobydlerska dźěłarnička“ chce sej wón časćišo z ludźimi mysle wuměnjeć. Tajke rozmołwy su we wšěch sakskich wokrjesach, Lipsku, Drježdźanach a Kamjenicy, planowane.

Žane přidatne pjenjezy załožbje

Drježdźany. Namjet frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, Załožbje za serbski­ lud přidatnu inflacisku ratu 120 000 eurow płaćić, je zwrěšćił. Kulturny wuběrk krajneho sejma je wčera namjet we wobłuku wuradźowanja wo naćisku dwójneho etata 2019/2020 wotpokazał. Lěwica chcyše, zo Sakska tak dynamizaciju załožbowych pjenjez nastorči.

Z wobrotom zdwórliwosće

Krótkopowěsće (22.11.18)

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:

Pjenjezy za zhromadny projekt

Berlin. Štyri awtochtone mjeńšiny w Němskej móža 2019 wjelelětne zhromadne předewzaće, pućowansku wustajeńcu, zeskutkownić. Wona ma wo stawi­znach, kulturje, identiće a rěči Danow, Frizow, Serbow, Sintow a Romow kaž tež delnjoněmskeje rěčneje skupiny informować. Kaž mjeńšinowy sekretariat w Berlinje zdźěla, změja za to 125 000 eurow­ z klětušeho etata Zwjazka.

Polěpšenja hišće trěbne

Drježdźany. Na dwěmaj městnomaj skedźbnja mjezyrozprawa komisije za rozrost, strukturnu změnu a dźěło na serbski lud. „Mjezystaw wuraznje witamy, polěpšenja pak su hišće trěbne“, rjekny­ předsyda Domowiny Dawid Statnik z widom na kónčnu rozprawu. Wón bě so na wuměnje informacijow wo tym předwčerawšim w Drježdźanskej statnej kencliji na přeprošenje statneho minis­tra Olivera Schenka wobdźělił.

Dwanaće kandidatow

Krótkopowěsće (20.11.18)

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Prócowanja wobkedźbować

Wojerecy. Na zetkanju ministerskeju prezidentow Sakskeje a Braniborskeje, Michaela Kretschmera (CDU) a Dietmara Woidkeho (SPD), ze zastupjerjemi Łužiskeho kruha wčera we Wojerecach wobdźěli so tež předsyda Domowiny Dawid Statnik. Wón apelowaše na komunalnych zastupjerjow, prócowanja Serbow wo zachowanje swojeje kultury a identity jako wažny aspekt strukturneho wuwića w regionje wobkedźbować.

Schadźowanka skoro wupředata

Budyšin. Zastupne lisćiki za lětušu 144. schadźowanku su nimale wupředate, wšitke blida su hižo rezerwowane. Załožba za serbski lud zdźěli, zo je jenož hišće něhdźe 20 kartkow na předań. Dale załožba na to skedźbnja, zo wobsteji po-dobnje kaž we wobłuku předstajenja Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła móžnosć, wječer sej dočasnje skazać.

Wabja za powołanje šofera

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND