Krótkopowěsće (28.08.19)

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Wozjewjenje podpisałoj

Drježdźany. Pacienća ze Šluknovskeho wuběžka móža so nětko tež w Sebni­čanskej chorowni lěkować dać. To zmóžnja wozjewjenje wo zhromadnym dźěle w mjezu překročacym strowotniskim hladanju, kotrež staj sakska strowotniska ministerka Barbara Klepsch (CDU) a čěski strowotniski minister Adam Vojtĕch dźensa podpisałoj, kaž mini­sterstwo w Drježdźanach zdźěli.

Hórscy burja w srjedźišću

Budyšin. Wo hórskich burach w Južnym Tirolu je dr. Elisabeth Tauber ze Swobodneje uniwersity Bozen wčera w Serbskim instituće referowała. Woni płaća jako nošerjo němskorěčneje identity a su zakład mytosa Južneho Tirola jako burskeho kraja z bohatymi tradicijemi. Industria­lizacija ratarstwa w dolinach, masowy turizm a ekonomizacija pódy su žiwjenje burow zasadnje přeměnili.

Wo runostajenju žonow

Krótkopowěsće (27.08.19)

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Serbowka časne sluby złožiła

Auerbach. Sara Rječkec z delnich Sulšec je dźensa swój čas jako nowicka w rjedźe šulskich knježnow Našeje lubeje knje­nje w Auerbachu zakónčiła. Jako sotra­ Alojsia Rječkec złoži wona dźensa dopołdnja na Božej mši swoje časne sluby­, zdźěli Katolski Posoł. Hakle před lětomaj bu Sulšečanka tam zadrasćena. Za tři lěta chce wona wěčne sluby złožić.

Twarstwo postupuje

Kamjenc. Wjac přistajenych, wjac wobrota a wyše mzdy – twarskemu přemysłu w Sakskej so derje dźe. To zdźěli wčera krajny statistiski zarjad w Kamjencu. Tak su so mzdy lětsa w prěnim połlěće porno lońšemu wo 8,4 procenty zwyšili. Nimo toho je loni kónc lěta něhdźe 33 800 ludźi w twarskim wobłuku dźěłało. To je 2,9 procentow wjace hač w lěće 2017.

Studenća a seniorojo hromadźe

Krótkopowěsće (26.08.19)

póndźela, 26. awgusta 2019 spisane wot:

Ursu chce hospodarstwo skrućić

Zhorjelc. Nowy wyši měšćanosta Zhorjelca Octavian Ursu (CDU) bu sobotu w tamnišim Gerharta Hauptmannowym dźiwadle swjatočnje do zastojnstwa zapokazany. Za najwažniše temowe će­žišćo swojeho skutkowanja mjenowaše 51lětny „skrućenje hospodarstwa w měsće. Trjebamy hospodarski rozrost, zo by woby­dlerstwo přiběrało a so trěbne so­cialne narunanje docpěło.“

Warjenska kniha znowa předleži

Budyšin. Jedna ze serbskich bestsel­lerow je zaso na předań. Kniha Tomaša Lukaša z titlom „Warimy z Tomašom“ bě za někotrehožkuli zajimca přespěšnje roze­brana. Nětko je edicija w dalšim nakładźe wušła, kaž Ludowe nakładnistwo Domowina zdźěla. Wona přeproša dźěći wot wosom lět kaž tež cyłu swójbu na warjenski dyrdomdej do kuchnje.

Nětko změja piwo „Winnetou“

Krótkopowěsće (23.08.19)

pjatk, 23. awgusta 2019 spisane wot:

Wudospołnjenje trěbne

Drježdźany. Sakscy Zeleni sej žadaja, zo maja so srědki za strukturnu změnu nastupajo kónc wudobywanja brunicy krok po kroku wupłaćeć. Woni kritizuja, zo maja so w prěnjej spěchowanskej dobje hač do lěta 2026 miliardy eurow wudać, bjez toho zo su woprawdźite postupy při rozžohnowanju z brunicu nuzne wuměnjenje. To je hakle wot lěta 2027 předwidźane.

Wjace kursow pólšćiny

Frankfurt nad Wódru. Wjace kursow pólšćiny chcedźa w Frankfurće nad Wódru poskićeć. W šulach měli dalše poskitki nastać, kaž stej braniborske kubłanske ministerstwo a město wčera wozjewiłoj. Dobre susodstwo je po słowach kubłanskeje ministerki Britty Ernst (SPD) wutrobna naležnosć krajneje politiki. Pólsku rěč sej přiswojić k tomu jara přinošuje.

Techniski unikat spřistupnjeny

Krótkopowěsće (22.08.19)

štwórtk, 22. awgusta 2019 spisane wot:

Z łódźu po Parcowskim jězoru

Zły Komorow. Parcowski jězor ma jako přichodny za łódźe docpějomny być. LMBV wotpohladuje tam łódźnu přistawnu šćežku twarić. Dźěła za to chcedźa po tuchwilnym planje klětu nalěto zahajić, kaž LMBV na swojej webstronje informuje. Po dowukmanjenju Borborineho kanala mjez Lejnjanskim a Parcowskim jězorom móža hobbyjowi kapitanojo dalše wódnišćo wužiwać.

Spěchowanske šule z přichodom

Drježdźany. Sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) wuznawa so jasnje k spěchowanskim šulam. Z jich kompetencow čerpaja tež kubłanišća, hdźež šulerjow inkluziwnje wuwučuja. „Njebě ženje zaměr konwencije UNO wo prawach zbrašenych, w Němskej wysoko­wuwity system spěchowanja rozpušćić, kaž su to někotre zwjazkowe kraje činili“, pisa Piwarz w zdźělence ministerstwa.

Baćony so z myšemi nasyćeja

Krótkopowěsće (21.08.19)

srjeda, 21. awgusta 2019 spisane wot:

Inwesticiske naprawy rozłožił

Trjebin. Šef sakskeje statneje kenclije Oliver Schenk je dźensa dopołdnja w Trjebinje infrastrukturne inwesticije w gmejnomaj Slepo a Trjebin rozłožił. Naprawy bě sakski kabinet hakle wčera w Drježdźanach wobzamknył. Změny rewě­roweho koncepta za Wochožansku jamu­ a njewotbagrowanja dźělow mjenowaneju gmejnow dla dyrbja na wsach nětko masiwne infrastrukturne zastatki nachwatać.

50 000 eurow wjac za projekty

Drježdźany. Wulkeho wothłosa dla rozšěri sakske ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo (SMWK) fonds za małe kulturne projekty na wsach wo dalše 50 000 eurow. Dotalne spěchowanske srědki dohromady 200 000 eurow, kotrež bě SMWK Sakskej kulturnej załožbje w meji přewostajiło, su z połsta přizwo­lenymi próstwami hižo wučerpane.

Lupina kóncuje domjace kwětki

Krótkopowěsće (20.08.19)

wutora, 20. awgusta 2019 spisane wot:

Zapřijmu portrety Serbowkow

Zhorjelc. Na 5. Zhorjelskim fotowym festiwalu „Schauplätze“, kotryž so pjatk za tydźeń zahaji, zapřijmu zdźěla tež wustajeńcu „Prjedy hač woteńdźeš“ Maćija Bulanka z portretami serbskich žonow w drasće. Nimo fotografa SN chcetaj basni­ca Róža Domašcyna a hudźbnik Měrćin Weclich wotewrjenje festiwala wobrubić. Lěta 2011 je LND knihu a CD „Prjedy hač woteńdźeš“ z přinoškami mjenowanych wuměłcow wudało.

Čłonka dohladowanskeje rady

Budyšin. Přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber zastupuje wo­krjes Budyšin jako čłonka w dohladowanskej radźe Łužiskeho hospodarskeho regiona tzwr. Wotpowědny namjet zarjadnistwa je wokrjesny sejmik tydźenja na swojim konstituowacym posedźenju wobkrućił. Birgit Weber zamołwja w krajnoradnym zarjedźe mjez druhim hospodarske spěchowanje.

Knihi w Němskej wotkisaleja

Krótkopowěsće (19.08.19)

póndźela, 19. awgusta 2019 spisane wot:

Stipendij dobyła

Drježdźany/Radwor. Sakske kultusowe ministerstwo je dźensa 35 wuknjacym wyšich šulow stipendije za štyri­tydźenski přebytk we wukraju přepo­dało. Mjez nimi bě tež šulerka Radworskeje šule, kotraž chodźi do 9. lětnika. Wona poda so w oktobru do Wulkeje Brita­niskeje, hdźež chce sej rěč a kulturu cuzeho kraja dale zbližić.

Politiske plakaty Klausa Staecka

Budyšin. „Kedźbu, wuměłstwo!“ rěka wustajeńca Klausa Staecka, kotruž su minje­ny pjatk w Budyskim wobchodźe „Zeleny kućik“ w přitomnosći wuměłca wotewrěli. Widźeć su politiske plakaty, zhotowjene wot bywšeho prezidenta Berlinskeje akademije za wuměłstwo w pjeć lětdźesatkach. Staeck je w Bitterfeldźe wotrostł a 1956 do zapada ćeknył.

Nowy farar zapokazany

Krótkopowěsće (16.08.19)

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Za Hórnikowu knihownju

Drježdźany/Praha. Sakske knježerstwo podpěruje Hórnikowu biblioteku w Praze z 80 000 eurami. Šef sakskeje statneje kenclije Oliver Schenk (CDU) chce zdźělenku wo spěchowanju přichodnu wutoru na městnje w čěskej stolicy přepodać. Statna kenclija w Drježdźanach na to skedźbnja, zo so Domowina hižo mnohe lěta za zachowanje a wožiwjenje Hórnikoweje knihownje angažuje.

Dwurěčne nadróžne tafle

Malešecy. Nowe dwurěčne nadróžne tafle připrawi gmejna Malešecy w septembrje w Malešecach, Přiwćicach a Bu­­dy­šinku. Do nadawka date hižo su. Nawoda gmejnskeho hłowneho zarjada Jörg Förster mjenuje to prěnju kročel, za kotruž nałoža 4 000 eurow ze serbskeje ko­mu­nalneje pawšale. Tu Sakska komunam w serbskim sydlenskim rumje přewostaja. Klětu wokoło Hućiny dale póńdźe.

Wjele próstwow dóšło

Krótkopowěsće (15.08.19)

štwórtk, 15. awgusta 2019 spisane wot:

Europeada z 32 mustwami

Flensburg. Na klětušej koparskej europeadźe awtochtonych mjeńšin Europy wobdźěli so 32 mustwow. To zdźěli Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin, kotraž wubědźowanje organizuje. Cyłkownje 17 narodnych mjeńšinow wubědźuje so pola muži. Hosćićeljo su klětu Korutanscy Słowjency.

Boršć jako kulturne herbstwo

Kamjenc. Město Kamjenc prócuje so wo to, zo Kamjensku Boršć do němskeje lisćiny imaterielneho kulturneho herbstwa přiwozmu. Hač do kónca oktobra chcedźa próstwu zapodać, kotruž ma mjez druhim konferenca kultusowych ministrow a němska komisija UNESCO hódnoćić. Něhdźe dźesać wosebitych regio­nalnych swjedźenjow su wot lěta 2014 do němskeho imaterialneho kulturneho herbstwa přiwzali.

Sakska w kubłanju najlěpša

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND