Policija (11.11.19)

póndźela, 11. nowembera 2019 spisane wot:

Domske wurubili

Brězowka. Njeznaći su w minjenych štyrjoch tydźenjach w Brězowce (Halbendorf) tuchwilu njewobydlene domske dospołnje wurubili, kaž policija dźensa zdźěla. Paduši su nimo elektriskich nastrojow kaž ćišćaka a telefona tež nimale kompletnu kuchnju, meble z bydlenskeje stwy a płokawu sobu wzali. To pak jim njedosahaše a dokelž jich po wšěm zdaću nichtó njemyleše, wutwarichu tež hišće tepidła a wulke dźěle koporowych kablow. Z pincy a z garaže spakosćichu paduši aluminijowe zwjena a wotklumpachu něhdźe 200 litrow tepjenskeho wo­lija. Za to su z namocu dźěru do jednoho z wolijowych tankow nabili.

Skład rěza so palił

Ochranow. Předwčerawšim je so w Ochranowje (Herrnhut) skład rěza w blidarni palił. Płomjenja přeskočichu tež na bliske twarjenje štyristronskeho statoka. Wohnjowa wobora pak zamó je na zbožo spěšnje zhašeć. Přičina wohenja bě techniski defekt. Cyłkownu škodu trochuje policija na něhdźe 250 000 eurow.

Policija (08.11.19)

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:

Z awta móšnju pokradnyli

Pančicy-Kukow. W Pančicach-Kukowje běchu so njeznaći srjedu rano do awta typa VW Passat zadobyli, kotrež bě na Dróze Ćišinskeho­ wotstajene, a pokradnychu z njeho móšnju.

Bjez rubizny ćeknył

Niska. Wčera rano je něchtó spytał na Nišćanskej Hrodowej wotstajeny Renault pokradnyć. Dokelž pak čuješe so wobkedźbowany, wón spěšnje ćekny.

Policija (07.11.19)

štwórtk, 07. nowembera 2019 spisane wot:

Přiběrajcy zaso jebarjo po puću

Hodźij. Policija warnuje znowa před jebarjemi, kotřiž spytaja z pomocu wnučkoweho trika staršim ludźom pjenjezy wulišćić. Wobydlerjo běchu jenož wčera sydom tajkich njeskutkow z cyłeho Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa při­zjewili, mjez druhim w Hodźiju, Połčnicy a Hórce pola Niskeje. Při tym paduši rozdźělnje postupuja. Pak so telefonisce pola staršich ludźi přizjewjeja a jako wnučki wudawaja abo jich direktnje na dróze narěča. Policija namołwja tuž k wjetšej kedźbnosći.

Policija (06.11.19)

srjeda, 06. nowembera 2019 spisane wot:

Eksplozija w bydlenju – třo zranjeni

Njedźichow. Wohnjowu woboru, nuzoweho lěkarja a policiju su wčera rano do Njedźichowa wołali. Tam je krótko po wosmich k rozbuchnjenju w třěšnym bydlenju wjaceswójbneho domu dóšło. Třěcha so zdźěla wotpali, tež swisle domu zdźěla wjac njestejachu, tak sylna detonacija bě. Wšitkich wosom wobydlerjow domu móžachu wobornicy z Wojerec a Njedźichowa wuchować. Třo pak so při njezbožu zranichu, jedyn tak jara, zo dyrbjachu jeho z helikopterom do chorownje dowjezć. Dom njeje tuchwilu wobydlomny. Kriminalisća přičinu eksplozije nětko přepytuja.

Diesel kradnyli

Bluń. Na twarnišću w Blunju w gmejnje Halštrowska Hola běchu njeznaći minjeny kónc tydźenja z twarskeju jězdźidłow diesel kradnyli. Kaž policija zdźěla, su dźěłaćerjo póndźelu, jako na dźěło přińdźechu, pytnyli, zo běchu paduši z tankow dweju bagrow 400 litrow ćěriwa wotklumpali, a to w hódnoće něhdźe 500 eurow.

Policija (05.11.19)

wutora, 05. nowembera 2019 spisane wot:

Lochkomyslnosć k njezbožu wjedła

Prěčecy. Na statnej dróze S 100 mjez Prěče­cami a Lejnom je wčera wječor ně­hdźe w 21.30 hodź. lochkomyslnosće dla k njezbožu dóšło. Jako do směra na Kamjenc jěducy šofer Seata transporter a tež hišće Lkw přesćahny, zrazy wón w křiwicy do napřećo přijěduceho awta. Jeho šoferka so při zražce ćežko zrani, a dyrbjachu ju do chorownje dowjezć. Dokelž chcyše so zawinowar njezboža awtu žony hišće wuwinyć, prasny wón ze swojim Seatom tež hišće zboka do Lkw-ja. Statna dróha S 100 bě hač do poł­nocy dospoł­nje zawrjena.

Awto so dospołnje wupaliło

Ohorn. Wčera připołdnju je so na awtodróze A 4 mjez Połčnicu a Ohornom wo­so­bowe awto paliło. Šofer móžeše je hišće­ na pobóčnu čaru wodźić a wulězć. Byrnjež wohnjowa wobora spěšnje na městnje była a hašała, je so jězdźidło dospołnje wupaliło.

Policija (04.11.19)

póndźela, 04. nowembera 2019 spisane wot:

Do twarjenja firmy so zadobyli

Njeswačidło. W nocy na njedźelu su so njeznaći na wobhrodźenu płoninu a do twarjenja firmy při Njeswačanskej tankowni namócnje zadobyli. Kaž policija zdźěla, běchu skućićeljo w běrowach firmy wšitko za móžnej rubiznu přepytali a přeborkali kaž tež wšitke kasy a špinty zwočinjeli. Při tym načinichu škodu ně­hdźe tysac eurow. Spakosćili pak su po zdźělenju zastojnikow jenož dotal hišće njeznate mnóstwo cigaretow. Kriminalna policija pad přepytuje.

Policija (01.11.19)

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:

Slědźa za skućićelemi

Budyšin/Zhorjelc. W zwisku z manipulowanymi pjenježnymi awtomatami we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc (SN rozprawjachu) pyta policija mjeztym za štyrjomi skućićelemi. Kaž ze Zhorjelskeje policajskeje direkcije rěka, maja fota jedneje žony a třoch muži. Wobrazy móžeće sej pod https://www.polizei.sachsen.de/de/68435.htm wobhladać. Policija prosy wo pomoc při pytanju a prosy wšitkich, kotřiž su něšto widźeli abo někoho spóznali,­ ju pod tel. čo. 03581/ 468 100 informować.

Policija (30.10.19)

srjeda, 30. oktobera 2019 spisane wot:

Znowa bankomaty manipulowali

Budyšin. W měsće Budyšinje su njeznaći znowa wjacore bankomaty wšelakich pjenježnych institutow manipulowali. Policija zwěsći při kontroli cyłkownje wosom na­strojow w sprjewinym měsće. Hižo póndźelu bě 22lětny na Žitnych wikach zwěsćił, zo je šacht za wudawanje ban­kowkow změnjeny, a informowaše zastojnikow. Hodźinu pozdźišo přizjewi 39lětna podobny pad na Bohatej hasy. Kaž policija informuje, běchu paduši šacht za wudawanje pjenjez z pomocu slěborneje šěny tak změnili, zo wostanje zawrjeny a bankowki njewusunje. Kriminalna policija padaj nadrobnje přepytuje.

Policija (29.10.19)

wutora, 29. oktobera 2019 spisane wot:

Móraka lepili

Wojerecy. Zo móranja na sćěnach a dru­hdźe jenož młodostni njezawinuja, su wobydlerjo a policisća njedawno we Wojerecach zwěsćili. Na nowym torhošću wobkedźbowaše pasant w nocy na minjenu njedźelu 54lětneho, kak něšto na sćěnu chěže pryska. Dalšemu móranju zadźěwa wón z tym zo jeho kruće dźeržeše, doniž přiwołana policija móraka njepřewza. Wjetšej škodźe bu tak tohorunja zadźěwane. Nastata škoda wučinja ně­hdźe 50 eurow. Lepjeny pak dyrbi z jednanjom wobškodźenja wěcow dla ličić.

Policija (28.10.19)

póndźela, 28. oktobera 2019 spisane wot:

Woheń w jastwje

Budyšin. Wčera rano je so w celi Budyskeho jastwa z dotal njeznateje přičiny paliło. Wjacore wohnjowe wobory z wokoliny běchu zasadźene. Kaž bu znate, je so jedna wosoba zraniła, kotruž na městnje lěkowachu. Policija pad přepytuje.

Diesel z awta wotklumpali

Słona Boršć. Kónc tydźenja běchu zaso raz paduši diesela po puću. Tak su w Słonej Boršći do tanka na arealu agrarneho drustwa wotstajeneho Lkw-ja dźěru točili a z njeho něhdźe sto litrow ćěriwa wotklumpali. Škoda: Wjac hač 200 eurow.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND