„Ze zmylkow mamy wuknyć“

póndźela, 08. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njeličomnje wjele rybow je w awgusće w Slěbornym jězorje zahinyło. Wjedli běchu k tomu tydźenje trajaca horcota a suchota, mało wětřika, njepřihódne worštowanje wody w jězoru a pobrachowacy přitok čerstweje wody. Wo wuskut­kach a wuhladach do přichoda je so Andreas Kirschke z wob­hospo­darjerjom campingownišća Falkom­ Nowot­nickom rozmołwjał.

Kak sće wo mrěću rybow zhonił?

F. Nowotnick: Trajni camperojo su mje 2. awgusta zawołali, rozprawjejo wo wjele mortwych rybach, připławjenych na južny přibrjóh Slěborneho jězora. Nichtó njemóžeše to přirjadować, a starosćachmy so. Temperatura wody blisko přibrjoha wučinješe w awgusće 28 stopnjow nad nulu. Bliska Sprjewja měješe lědma wodu, a tak njebě wottam žanoho přitoka.

Kak sće na campingownišću reagował?

F. Nowotnick: Naši sobudźěłaćerjo, někotři dowolnicy a wudźerjo su mortwe ryby zezběrali. Wudźerski zwjazk Elbflorenz je na městnje kontejner nastajić dał. Dokelž pak bu tón hakle po něšto dnjach wuprózdnjeny, bě smjerd wobćežowacy.

Kajke běchu reakcije zarjadow?

F. Nowotnick: Łazowska gmejna a wudźerski zwjazk běštej spěšnje na městnje. Wonej stej wšitko činiłoj, zo byštej ryby wuchowałoj. Wot zarjadow krajnoradneho zarjada kaž weterinarneho a strowotniskeho, bych sej wjace iniciatiwy přał. Čehodla njeběchu žane wjetše tafle z pokazkami a informacijemi? Čehodla njejsu wohnjowu woboru abo Techniski pomocny skutk zasadźili, kotrejž móhłoj ryby wułójić a tak wuchować? A čehodla njebě žanoho zawjazowaceho škitneho warnowanja? Čehodla nochcyše nichtó jasnje za to rukować? Jenož poručenje, so tam radšo njekupać, njedosaha.

Kak je so mrěće rybow za was wuskutkowało?

F. Nowotnick: W najlěpšich časach se­zony mamy hač do 20 sobudźěła­će­rjow. Někotři z nich dyrbjachu doma wostać, štož je bolostne. Wšako woni runje­ w lěću najwjac dźěłowych hodźin wukonjeja. Ho­sćenc a wobchod při recepciji nje­­mě­ještej dosć kupcow. Dale je nas tójšto telefonatow poćežowało, tež wopačnych in­formacijow, tukanjow a podhladow dla. Wšědnje mějachmy tak 2 000 eurow minusa, a to přez někotre tydźenje. Zahinjenych rybow dla je něhdźe połojca dowolnikow wotjěła. Runje tak registrowachmy 90 procentow mjenje dnjowych hosći.

Nětko w oktobru so sezona kónči. Kajka budźe bilanca?

F. Nowotnick: Kupać a wudźić je nětko zaso bjez wobmjezowanja móžno. Na­jebać mrěće rybow bě sezona z rekordnej ličbu kupanskich hosći dobra. Mój facit tuž rěka, zo trjebamy wjace přenocowanskich móžnosćow. A dyrbimy ze zmylkow wuknyć.

Kak móžeće to wšitcy hromadźe činić?

F. Nowotnick: Přeju sej, zo zarjady nas wobhospodarjerjow přichodnje do zhromadźiznow zapřijmu. Trjebamy lěpši katastrofowy management a rozswětlenje wobydlerjow z informacijemi.

Što je na Slěbornym jězorje tak wosebite?

F. Nowotnick: Jězor je přirodźe bliski a wuprudźa měr. Wón je idylka a je bohaty na zwěrinu a rostliny. Runje Slěborny jězor skići swójbam za dowol najlěpše wuměnjenja.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND