Jednaja wo kóncu brunicy

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:

Düsseldorf (dpa/SN). Do wjerškoweho zetkanja w kanclerskim zarjedźe nastupajo kónc zmilinjenja brunicy žada sej Sewjerorynska-Westfalska dwucyfrowu miliardowu sumu za strukturnu změnu jeničce za porynski brunicowy rewěr. Dyrbjało to znajmjeńša „wjace hač dźesać miliardow eurow“ być, rjekny hospodarski minister kraja Andreas Pinkwart (FDP) minjeny pjatk w Düsseldorfje. K tomu słušeja tež wotrunanja energijowym předewzaćam. „Čim prjedy z brunicu přestanješ, ćim wjetše budu wotškódnjenja.“

Pinkwart potwjerdźi, zo trjebaja wšitke tři brunicowe kónčiny „srjedźnu dwucyfrowu miliardowu sumu“ za strukturnu změnu. Wuchodoněmske zwjazkowe kraje běchu cyłkownu sumu 60 miliardow eurow za přichodne třiceći lět wuličili. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) a ministerscy prezidenća potrjechenych zwjazkowych krajow kaž tež čłonojo wuhloweje komisije chcedźa jutře na wjerškowym zetkanju w kanclerskim zarjedźe wo tym wuradźować. Koncept, kak a hdy Němska wudobywanje brunicy zakónči, ma 1. februara předležeć.

Lawina wokna hotela přerazyła

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:

Mnichow (dpa/SN). Sněh a dešćik stej tež spočatk tydźenja pomocnikow w Bayerskej a Awstriskej wužadałoj. Dźensa rano je lawina hotel w zymskosportowej wsy Balderschwang trjechiła. Masy sněha pak nikoho njezranichu. Wjace hač 300 metrow šěroka lawina je wjacore wokna přerazyła.

W bayerskich Alpach płaći dale druhi najwyši warnowanski schodźenk před lawinami. Předwčerawšim, sobotu, su třo sněhakowarjo z Němskeje w awstriskim Lechu žiwjenje přisadźili, jako jich lawina zwonka předpisaneje čary zasypa. Za štwórtym čłonom skupiny hišće pytaja.

Zwjazkowy minister za nutřkowne naležnosće Horst Seehofer (CSU) chcyše so dźensa wosobnisce wo sněhowym chaosu w bayerskich Alpach wobhonić. Jeho wočakowachu pomocnicy w Berchtesgadenje a Neukirchenje. Tam dyrbja w prěnim rjedźe mokry a ćežki sněh z třěchow rumować, zo njebychu so zwjezli.

Wjacore rěčki a rěki w Bayerskej maja mjeztym wulku wodu a zapławjeja pola a łuki. Połoženje drje so dale přiwótřa.

Rěča wo dawku

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy financny minister Olaf Scholz (SPD) je so dźensa w Berlinje ze swojimi kolegami ze zwjazkowych krajow zetkał, zo by wo reformje ležownostneho dawka wuradźował. Wobkedźbowarjo wočakowachu wobćežne jednanja. Zwjazkowe wustawowe sudnistwo bě reformu dawka wukazało, dokelž su směrnicy wobličenja dospołnje zestarjene. Hač do kónca lěta ma noworjadowanje schwalene być.

To a tamne (14.01.19)

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:

W mjenje hač štyrjoch mjeńšinach 29 poschodow přewinył je dobyćer lětušeho 19. „tower-runa“ po najwjetšim by­dlenskim domje Berlina w Neuköllnje. Iranjan Ahmad Asadi z Frankfurta nad Mohanom trjebaše mjez 200 běharjemi za 465 schodźenkow jeničce tři mjeńšiny a 46 sekundow. Spěšniši běchu jenož wohnjowi wobornicy, kotřiž startowachu w swójskej klasy. Najspěšniši bě Markus Behrens z Zeuthena w třoch mjeńšinach a 28 sekundach.

Po placki do wobchoda přišoł je dwulětny hólčk w delnjošleskim Celle. Do toho bě wón z bydlenja twochnył, štož njebě mać pytnyła. Zaměrnje poda so wón k regalej słódkosćow a wopušći kupnicu, bjez toho zo by zapłaćił. Na parkowanišću pak lochko zdrasćeny pachołk žonje napadny. Čehodla je doma ćeknył, ma nětko młodźinski zarjad pruwować.

Hotuja so na komunalne wólby

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:

Přichodne komunalne wólby w Sakskej so bliža. Wólbne zwjazki a cyłki tuž swoje lisćiny kandidatow nastajeja. Wčera činještej to mjez druhim Wolerske zjednoćenstwo Chrósćicy/Prawoćicy a Radworski gmejnski zwjazk CDU.

Chrósćicy/Radwor (KJu/SN/BŠe). Wolerske zjednoćenstwo Chrósćicy/Prawoćicy nastupi ke komunalnym wólbam 26. meje z nowym mjenom. Na to su so jeho čłonojo wčera w Chrósćicach dojednali. Wotnětka wustupuja jako Swobodni wolerjo gmejny Chrósćicy.

Sydom zranjenych při zražce

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:

Bratislava (dpa/SN). Při zražce wosoboweho ćaha z nakładnym awtom na sewjeru­ Słowakskeje je so sydom ludźi zraniło. Kaž wohnjowa wobora zdźěli, bě z něhdźe 70 ludźimi wobsadźeny ćah na železniskim přechodźe bjez zawěry we wsy Podvysoká we wobwodźe Čadca po zražce z kolijow skočił. Šofer nakładneho awta bě blinkotacy so warnowanski signal ignorował, jako chcyše hišće před ćahom kolije přeprěčić.

Za nowozapočatk z Ruskej

Berlin (dpa/SN). Hospodarstwo žada sej nowozapočatk we wobćežnych němsko-ruskich poćahach. „Izolowana a wot sobudźěła z EU wuzamknjena Ruska so z lěpšim susodom njestanje“, rěka w dźensa wozjewjenym stejišću wuchodoeuropskeho wuběrka Němskeho hospodarstwa. Je najwjetši čas, zaso „zhromadne a do přichoda sahace styki nawjazać“. Wuběrk rěči wo zhubjenym lětdźesatku w poćahach k Ruskej. Po štyrjoch lětach sankcijow a stratach stow miliardow eurow dyrbjałoj wobě stronje wulki zajim měć, krizu w poćahach přewinyć.

Wjacore hroženja z bombu

W ameriskim Detroiće hotuja so na wotewrjenje lětušich mjezynarodnych awtomobilowych wikow. Wčera su tam hižo raz najnowši model awtotwarca Ford SUV Explorer­ předstajili. Wiki wotewru njedźelu. Wuhladka bědźi so hižo něšto lět z woteběracym zajimom awtotwarcow a wopytowarjow. Foto: dpa/Carlos Osorio

Skónči wopyt Grjekskeje

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:
Athen (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je so dźensa k zakónčenju swojeho wopyta w Grjekskej ze statnym prezidentom Prokopisom Pavlopoulosom zetkała. Powšitkownje z tym ličachu, zo prezident při tym prašenje němskich reparacijow za načinjene škody za čas Druheje swětoweje wójny narěči. Komisija fachowcow bě wobjim škodow na nimale 290 miliardow eurow wobličiła. Wčera zetka so Merkel z ministerskim prezidentom Alexisom Tsiprasom. W rozmołwje chwaleše wona napinanja Grjekskeje za čas financneje krizy. Wječor je so něhdźe 700 lěwicarjow na demonstraciji přećiwo Merkel wobdźěliło. Policija z pomocu sylzopłuna tomu zadźěwa, zo móžachu so demonstranća do knježerstwoweje štwórće předrěć.

Sněh zawinuje dale wulke problemy

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:
Bad Tölz (dpa/SN). Razne zymske wjedro načinja ludźom w Bayerskej, Awstriskej a Šwicarskej dale wulke problemy. W Bayerskej su mjeztym w štyrjoch wo­krjesach nuzowy staw wukazali. Minjenu nóc dyrbjachu sta ludźi na awtodróze A 8 pola Mnichowa wutrać, po tym zo bě dróha sněha dla zawrjena. Sobudźěła­ćerjo Čerwjeneho křiža jich zastarachu. W mnohich zasněženych gmejnach Bayerskeje a Awstriskeje wojuja pomocnicy dale přećiwo hoberskim mnóstwam sněha na třěchach, zo njebychu so pod ćežu zwjezli. W šwicarskim kantonje Appenzel­l je so lawina sněha pušćiła a do hotela zrazyła. Tři wosoby so snadnje zranichu, jako sněh wokna přerazy.

W USA hrozy nuzowy staw

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:

McAllen/Washington (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump je so na wopyće mjezy k Mexiku znowa za swój dwělomny projekt namjezneje murje zasadźał a hrozył, zo wukaza „narodny nuzowy staw“. By „strowemu čłowjeskemu rozumej“ wotpowědowało, tajku murju twarić, rjekny wón žurnalistam w pomjeznej kónčinje Rio Grande Valley w zwjazkowym staće Texasu. Powołać móhł so prezident w padźe nuzoweho stawa na zakoń, kotryž zakitowanskemu mi­nistrej w tajkim padźe zmóžnja, twar „wojerskich projektow“ wukazać.

Dokelž Donald Trump dale na pjenjezach za murju wobstawa, je dźěło knježerstwa hižo nimale tři tydźenje lemjene. Dotal njeje nowy etat přeco hišće wobzamknjeny. Tak je wot 22. decembra dźěło wjacorych ministerstwow blokowane. Něhdźe 800 000 sobudźěłaćerjow knježerstwa a zwjazkowych institucijow dyrbi tuž najprjedy raz bjez mzdy dale dźěłać abo doma wostać. Dyrbjał-li tónle staw kónc tydźenja dale trać, by to najdlěši­ „shutdown“ w stawiznach USA był.

nawěšk

nowostki LND