Dr. Tomaš WornarH 9

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

1Widźu w kandidaturje předewšěm składnosć, přewzać zamołwitosć a so wo to starać, zo bychmy sebi jako narod te trajace prawa a móžnosće zawě­sćili, kotrež za dalši wobstatk naroda trjebamy. Nadźijam so, zo by Serbski sejm narodne wědomje wozrodźił a zo by so tak přiběracej politiskej pasiwiće wjetšiny Serbow zadźěwało. Je najwjetši čas, zo wozmjemy starosć wo přichod našeho ludu tež na politiskej runinje do našich rukow.

2Najwjetšu lěpšinu widźu w demokratiskej legitimaciji Serbskeho sejma, jako woleny organ wšěch Serbow a kotryž je njewotwisny wot politiskich stronow a towarstwow. Trjebamy w času politiskich njewěstosćow cyłk na krutej prawniskej, organizatoriskej a politiskej bazy.

3Najwažniši nadawk budźe, bazu Serbskeho sejma rozšěrjeć, wob­mysle­nja wottwarjeć a wšitke demokratiske mocy zjednoćeć. Dalše šćěpjenje a roztřěskanje našich snadnych narodnych resursow sebi dowo­lić njemóžemy.

1Je mi naležnosć wutroby, zo ludźo we Łužicy a w susodnym sakskim rumje wuknu so lěpje zrozumić. Mamy telko zhromadneho, ale tež wšelako­rosće su přewšo powabne. Dwurěčna kónčina je wulki dar stawiznow!

2Parlament ma wo wjele wjetši wu­znam hač kóžde zhromadźenstwo zajimow. Njeje přičiny, čehodla njeměł porno swojim susodam tak wotewrjeny serbski lud žane parlamentariske zastupnistwo měć. Njeńdźe jenož wo zajimy­, ale wo runostajenje, sprawnosć a wo zachowanje kultury. Mamy w Europje mnohe přikłady, hdźež to wuspěšnje praktikuja. Wot nich móžemy tola wuknyć.

3Chcu so zasadźić za přichod Swjedźenja serbskeje poezije we wobłuku staroměšćanskeho swjedźenja. Za to, zo wuměłstwo serbskeho kraja skutkownje na němskorěčnu wokolinu wuprudźi. Hłownje pak dźe wo to, zhromadnje ze serbskimi sobuwojowarjemi strukturnu změnu we Łužicy sobu wuhotować, tak derje kaž jenož móžno.

Sven Scheidemantel H 11

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

1Štóž so z přeswědčenja wobdźěli, móže druhich Serbowkow a Serbow zahorić. Ze swojim konstruktiwnym a pragmatiskim sobudźěłom w Serbskim sejmje chcu najprjedy mosty twarić a předsudki wotstronić.

2Serbski sejm je na legitimaciju serbskeho ludu złožowacy so woprawdźity parlamentariski gremij. Skónčnje budźe móžnosć, za Serbow orga­nowu wobskóržbu na Europskim sudnistwje a na Mjezynarodnym sudnistwje za čłowjeske prawa wjesć. Sejm budźe legitimowany partner w jednanjach wo pjenjezy za Załožbu za serbski lud a wo kulturnym a kubłanskim planje w serbskim rěčnym rumje.

3Wažne su mi nowe jednanja wo wustawkach a financach z pjenjezydawarjemi Załožby za serbski lud, ale tež financne jednanja z knježerstwomaj Sakskeje a Braniborskeje nastupajo ewaluaciju, zawěsćenje a rozšěrjenje rěčspěchowacych poskitkow na wšěch zakładnych a dalewjeducych šulach/gymnazijach w serbskim sydlenskim rumje.

Dr. Stefan Nawka H 12

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

1Podpěruju iniciatiwu wo wjetšu sam­ostatnosć Serbow, předewšěm na kulturnym, kubłanskim a wosebje rěčnym polu.

2Tuta nowa struktura je přez wólby legitimowane zastupnistwo Serbow, kotrež podpěruje wěstu samo­statnosć a njewotwisnosć. Wobsteji tuž wulka šansa, wažne prašenja awtonomije rozsudźić.

3Za wažne wobłuki mam rěčne wukubłanje našeje młodeje inteligency, polěpšić šulsku strukturu a atraktiwnosć serbskeho sydlenskeho ruma.

Gerat ŠramH 13

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

1Kandiduju, dokelž chcu aktiwnje přinošować k zachowanju serbskich tradicijow a rěče. Mi na wutrobje leži, zo so w kubłanju serbski lud a jeho kultura bóle wobkedźbujetej.

2Serbski parlament změje wjace wliwa­ na politiku a towaršnosć, hač je to tuchwilu móžno. Sejm budźe sa­mo­postajowanje serbskeho ludu pohonjeć.

3W padźe wuzwolenja budu so za to zasadźeć, zo so wo wšitkich woby­dlerjow njewotwisnje wot rěče a po­chada, kotřiž w serbskim sydlenskim rumje bydla, staramy. Chcemy docpěć, zo so starši z rěčnje widźanych měšanych mandźelstwow nastupajo kubłanje za to rozsudźa, zo jich dźěći serbske kubłanišćo wopytaja a tak hižo w pěstowarni serbsku rěč nawu­knu. Přetož dźěći su přichod, wone rěč a kulturu dale zachowaja.

Jadwiga PjacecH 14

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

1Přeju sej, zo naši potomnicy bo­hatstwo serbskeje rěče a kultury zezna­ja. Runje małe ludy měli so wuraznje přez wosebite prawa škitać. Naše prawa pak so njemóža w dosahacej mě­rje­ wuwojować. Mamy tójšto němskorěčnych Serbow, kotřiž njemóžachu serbsku šulu wopytać. Kelko serbskich šulow so w zašłosći zawrěchu kaž w Chrósćicach atd.? To je jedna přičina, čehodla kandiduju. Serbski sejm je šansa přežiwjenje Serbstwa zaručić.

2Swoje móžnosće jako lud njewučerpamy, wšako na politiskej runinje předwidźane njejsu. Serbski sejm pak je ludowe zastupnistwo: Lud ma móžnosć swojich zastupjerjow wolić a tak swójske žiwjenje sobu postajować.

3Spočatnje zasadźuju so za wutworjenje Zhromadźenstwa Serbow jako korporacije zjawneho prawa. Je zakład za wujednanje prawow z knježerstwom. Polěpšić maja so kubłanske struktury a marketing serbskeho luda, štož je nowy hospodarski potencial. Při tym kładu wažnosć na transparencu, mosćik mjez ludom a Serbskim sejmom.

Dr. Andreas KlugeH 15

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

1Chcu kulturnopolitiske ideje za wožiwjenje serbskeje rěče a wšědneje kultury zwoprawdźić, kaž su te za Němcow w Belgiskej, za Retoromanow w Šwicarskej mjeztym samozrozumliwe.

2Statne žadanje, zo měli Serbja zhromadnu poziciju wuwić, kak chcedźa sebi skutkowniše zastupnistwo rjadować, hodźi so po principach wustawy Němskeje jeno z parlamentom zwoprawdźić. Demokratisce njelegitimowane formy zastupjenja wosłabjeja móžnosće serbskeho ludu, swójske kulturne trěbnoty, kotrež wot potrjebow wjetšiny wotchileja, skutkownje přesadźić.

3Bytostne je skrućenje serbskeho sebjewědomja jako woprawdźe runohódny, konstitutiwny dźělny statny lud w Němskej a posrědkowanje zrozumjenja za to, zo je přičina chroniskeho podfinanco­wanja serbskeho kulturneho systema na wšěch runinach eklatantny njepoměr mjez dawkami, płaćenymi wot Serbow do cyłostatneho němskeho systema, a srědkami, kotrež jako jałmožny přez Załožbu za serb­ski lud dóstanu.

1Do Serbskeho sejma přinjesu perspektiwu němsce rěčacych Serbow, nazhonjenja w politiskich a w (ludo-) prawniskich prašenjach, kotrež sym sej za­ čas skutkowanja w iniciatiwje za serb­ski parlament přiswojił, kaž tež na wurunanje zajimow wusměrjene wodźenje jednanjow.

2Serbski sejm jako ludowe zastup­ni­stwo dźěru w demokratiji wu­pjelni a je trěbne, zo bychmy naš lud na ru­ninu zjawnostno-prawniskeje skutkownosće pozběhnyli.

3Serbskemu ludej ma so prawniska wosoba spožčić jako korporacija zjawneho prawa ze sejmom jako legislatiwu na zakładźe statneho zrěčenja mjez Sakskej a Braniborskej. Prawa a winowatosće nastupajo nutřkowne samopostajowanje w kultur­nych a zdźěla kubłanskich prašenjach (2. statne zrěčenje) wujednać. Dźe wo to, Witaj, 2plus a rěčne kubłanje za dorosćenych kwantitatiwnje a kwalitatiwnje polěpšeć. Chcu so zasadźić za połne programy w hornjo- a delnjoserbskej rěči w rozhłosu a telewiziji.

Hańžka WjeselicH 17

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

1Politiske dźěło nastupajo serbske nalež­nosće jako rěčnica Serbskeje Lěwicy a studij sorabistiki mje jara wobo­haćatej. Tuž chcu ze swojej roz­kćě­wacej wědu wo serbskich stawi­znach, lite­raturje a kulturje k dobremu a wěstemu přichodej Serbstwa přinošować a sebjewědomiće k samopostajowanju pozbudźeć.

2Sejm budźe cyłemu ludej zmóžnjeć, předstawy samopo­stajowanja na dobro wšitkich Serbow zwoprawdźić a w transparentnym dźěle k mjezsobnemu agěrowanju pohonjować. Z demokratisce wolenym zastup­nistwom móžemy móc Serbow wjazać a strukturne słabosće přewróćić – štož je w tučasnej politiskej situaciji jara wažne!

3Realistisce widźane je najwažniši dypk juristiski zakład: wutworić zjawnoprawnisku korporaciju, zo je sejm zakonsce wobkrućeny. Mi na wutrobje leži, zo so wot spočatka mnohe lubjace ideje serbskich prócowarjow, z wuhladom na rewitalizaciju cyłeho ludu, k dobremu dźěłu sejma přiwozmu a wot symješka sem podpěruja.

Konrad Skatula H 18

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

1Jako čłon předsydstwow městneho towarstwa Kamjenc a wokolina a Budyskeho wokrjesneho zwjazka Budyšin SPD mam serbsku rěč a kulturu za wažne zachowajomne a škitajomne kulturne kubło. Trjebamy sylniše sebjewědomje, zo njebychu so serbske nałožki stali z ryzy muzejowym abo show-aktom za turistow. Za to trjebamy demokratisce wuzwolene zastupnistwo zajimow, kotrež nima Domowinu wustorčić. Wobaj cyłkaj měłoj so wudospołnjeć a hromadźe dźěłać.

2Zmysłapołne je, wšitke prócowanja wo serbski lud do zhromadneje akcije­ zwjesć. Jako přeswědčeny SPDnik je mi demokratisce wu­zwolene ludowe zastupnistwo wažne. Wone móhło w zjawnosći tójšto wuskutkować.

3Chcu so přećiwo hidźe a šćuwańcy zasadźeć. Dwurěčnosć njeměli jako dyrbiznu, ale jako šansu wobhladować, na přikład ze serbskimi rěčnymi poskitkami tež na němskich šulach a pěstowarnjach. Wažnej stej respekt a toleranca mjez Serbami a Němcami a migrantami.

nawěšk

nowostki LND