Stawk pjenježnych posłužbow

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Mnoho wobchodow a pjenježnych awtomatow w Němskej njedósta dźensa stawka pjenježnych posłužbow dla žane čerstwe bankowki. Hižo­ wot ranja šoferojo a přihotowarjo pjenježnych transportow kaž tež ličerjo pjenjez njedźěłaja. Pozadk toho je, zo žada­ja sej zwyšenje mzdy wo 1,50 eurow na hodźinu. Nimo toho měli přistajeni bankow na zapa­dźe a wuchodźe jenak zasłužić. Tarifowe jednanja jutře a zajutřišim w Bad Nauheimje dale póńdu.

Chłostanski wukaz za šofera

Bottrop (dpa/SN). Po tym zo bě 50lětny muž z awtom wjacore razy wotpohladnje do skupin ludźi zajěł, je sudnistwo dźensa chłostanski wukaz wjacorych pospytow mordarstwa dla přikazało. To zdźělištej policija a statne rěčnistwo w Bottropje. Mjeztym wuchadźeja přepytowarjo z toho, zo bě nadpad wot němskeho staćana zaměrny a wotpohladany. Wjacore razy bě muž w Bottropje a Essenje do skupin ludźi jěł, zo by wukrajnikow morił, kaž sam přizna.

Trump na rozmołwu přeprosył

Něhdźe 200 do 300 ludźi je silwester popołdnju po namołwje towarstwa „Přichod domizna“ w Choćebuzu přećiwo tuchwilnej politice Zwjazka, krajow a komunow protestowało. Mjez wobdźělnikami běchu přiwisnicy hibanja za identitu, kotruž wusta­wowy škit wobkedźbuje. Mjez mnohimi němskimi chorhojemi zmawowaše tam tež serbska. Foto: Michael Helbig

AfD hotuje so na lětuše wólbne boje

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Drježdźany/Erfurt/Podstupim (dpa/SN). Strona AfD chce lětsa na wuchodźe Něm­skeje­ stawizny pisać. W třoch zwjazkowych krajach ma šansu, dotalne naj­syl­niše strony w knježerstwje přesćahnyć. W aktualnym naprašowanju w Brani­borskej leži AfD z 23 procentami zhro­madnje z SPD prědku. W Durinskej leži jedyn procentny dypk zhromadnje z Lěwicu za tuchwilu najsylnišej CDU. W Sakskej ma populistiska strona na CDU štyri procentne dypki nachwatać.

Bukarest (dpa/SN). Najebać wulku kritiku z Brüssela nutřkowneje politiki w kraju dla je Rumunska nowe lěto prezi­denstwo Europskeje rady přewzała. Kaž tamniše knježerstwo zwurazni, chce balkanski kraj funkciju jako neutralny po­srědkowar wukonjeć. Prezident komisije EU Jean-Claude Juncker pak na tym dwěluje, wšako njeje so rumunskemu knježerstwu poradźiło nastupajo rozkoru nutřkowneje politiki korupcije dla do­jednanje nańć. Komisija Europskeje unije postupowanje w kraju hižo dlěje wobkedźbuje. Tak wobsteji strach, zo so tamniša rozkora tež na prezidenstwo rady wuskutkuje.

Na Rumunsku čaka na europskej runinje nětko tójšto nadawkow. Najwjetši budźe zawěsće wustup Wulkeje Britaniskeje z EU, kotryž je za 29. měrc předwidźany.

Derje wotwažować!

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:
Lětsa budźe nas na wjele runinach wólbny bój zaběrać. Hač komunalne, europske abo wólby krajnych sejmow; wšudźe chce AfD swoje mocy zesylnić. Přiwšěm mam brjušebolenje nastupajo nastajenje kan­didatow. Jörg Urban na přikład bě jed­naćel wobswětoweho zwjazka Zelena liga Sakskeje. Škit klimy pak dźensa hižo na jeho­ agendźe njesteji. We Wojerecach su Urba­na z 90 procentami hłosow za předsydu sakskeje AfD wuzwolili, po tym zo bě bywša předsydka Frauke Petry zastojn­stwo złožiła. Byrnjež rjekł, zo za prawi­carske prudy njesteji, wustupowaše wón w Kamjenicy zhromadnje z wjele disku­towanym Björnom Höcku. Tež nawoda hibanja Pegidy Lutz Bachmann bě samo do Wojerec přijěł a Urbanej k zastojnstwu gratulował. Spušćomne a dowěrliwe mi słowa Urbana tuž njejsu. Nadźijam so, zo wo­lerjo lětsa z wotewrjenymaj wušomaj a wočomaj wotwažuja, komu swój hłós dadźa. Bianka Šeferowa

To a tamne (02.01.19)

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Wysokeho starobneho přerězka 80 lět dla su silwester w španiskej wsy Villar de Corneja 31. decembra prosće hižo připołdnju w dwanaćich swjećili. Tak zetka so 37 wobydlerjow na hłownym torhošću, hdźež su sej mjez sobu strowe nowe lěto wupřeli. Tuž móžachu wječor sčasom do łoža a njetrjebachu won do zymneje nocy, měnješe wjesnjanostka Carmen Hernández. Hižo wot lěta 2004 tam silwester wodnjo swjeća.

Trjebane awto za 220 eurow kupiłoj staj 15lětnaj młodostnaj w bayerskim Bad Kötztingenje. Awtowej značce za nje staj pokradnyłoj a smaleštaj na to bjez jězbneje dowolnosće a zawěsćenja po kraju. Z cigaretu a awtowym klučikom w ruce pak buštaj skónčnje na busowym zastanišću w 40 km zdalenym Zwieselu lepjenaj. Nimo njeju ma nětko tež 29lětny pře­dawar awta chłostanske jednanje na šiji.

Hroža knježerstwu

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zastajenja brónjenskich eksportow do Saudi-Arabskeje dla hrozy industrija zwjazkowemu knježerstwu z płaćenjom narunanja škodow. Hłowny jednaćel zwjazkoweho předsydstwa Němskeje wěstotneje a zakitowanskeje industrije Hans Christoph Atzpodien žadaše sej w interviewje z powěsćernju dpa, zo njeměli politiske temy na chribjeće předewzaćow rozrisać.

Chcedźa nuzowy staw wuwołać

Rom (dpa/SN). Po zemjerženju wokoło wulkana Etna na kupje Sicilskej chce italske knježerstwo nuzowy staw za potrjechene kónčiny wuwołać. Zarjady móhli potom spěšnišo na situacije reagować a pomhać, zdźěli dźensa wicepremier­minister Luigi Di Maio. Zawčerawšim bě so zemja južnje wulkana wokoło města Catania třasła. Něhdźe 400 ludźi zhubi nachwilnje swoje doma, ćežko zranił so na zbožo nichtó njeje. Hižo wot 23. decembra je 3 300 metrow wysoki wulkan Etna zaso aktiwny.

Financy přepruwować

W sewjerorynsko-westfalskim Eitorfje mějachu sobudźěłaćerjo předewzaća Weco ruce połne dźěła, zo bychu praskotaki dypkownje k silwestrej zhotowili. Hakle wot dźensnišeho smědźa kupnicy po cyłej Němskej praskotaki předawać. Foto: dpa/Christophe Gateau

Nuznje reforma trěbna

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:
Magdeburg (dpa/SN). Z dawkowej reformu chce ministerski prezident Saksko-Anhaltskeje Reiner Haseloff (CDU) hospodarsku sylnosć zwjazkowych krajow na wuchodźe Němskeje zesylnić. „Wšitke předewzaća, kotrež tu swoje pjenjezy zasłužeja, maja tež tu swoje přemysłowe dawki płaćić“, rjekny Haseloff dźensa nowinje Mitteldeutsche Zeitung. Gmejnam na wuchodźe Zwjazka pobrachuja dawkowe dochody, dokelž je firmy na swojim hłownym sydle na zapadźe Němskeje płaća. Klětu chce zwjazkowy financny minister Olaf Scholz (SPD) dawkowu reformu nastorčić. „Hinak njebudźemy njerunosć přewinyć“, Haseloff wuzběhny. Wón chce so zdobom z wyšimi měšćanostami hłownych stejnišćow koncernow na zapadźe zetkać a na jich moralisku zamołwitosć apelować.

Předpisy nětko předleža

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Nastupajo dodatnu techniku za dieselowe awta je zwjazkowe wobchadne ministerstwo wulki krok dale. Techniske předpisy nětko předleža, dźensa z ministerstwa rěkaše. Z tym definuje Zwjazk wuměnjenja za skutkowne dodatne systemy. „Nětko je industrija na rjedźe tajke wuwić, při čimž měli wšitke měritka a prawidła dodźeržeć“, zdźěli zwjazkowy wobchadny minister Andreas Scheuer (CSU). Doskónčny rozsud wo nowych systemach ma zwjazkowy zarjad za jězdźidła (KBA). Po móžnosći jara spěšnje měli tam dowolnosć wobdźěłać, zo móhła industrija produkować započeć.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND