Adwentny čas w internaće

štwórtk, 22. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na swojej adwentničce su pod instrumentalnym přewodom zhromadnje spěwali.  Foto: Monika Süßowa Na swojej adwentničce su pod instrumentalnym přewodom zhromadnje spěwali. Foto: Monika Süßowa

Zo su naši šulerjo pilni kaž pčołki, to je zawěsće znate. Kóždy dźeń sedźi druha skupinka nad zešiwkami a knihami a spyta ličby, konjugacije, zapřijeća, logaritmy a druhe zajimawe a mjenje zajimawe wěcy sej do hłowy zašćěpić. Mnoho šulerjow je aktiwnych w hudźbnej šuli, we wohnjowej woborje, w rejwanskej skupinje, we wosadźe, w brigadźe, w sportowym towarstwje abo druhdźe. Ale najradšo wotpočnu wot napinacych šulskich hodźinow ze samowarjenej jědźu, před telewizorom, w sportowni abo na adwentnych wikach. Ale druhdy maja tež lóšt na aktiwity w internaće.

Spočatk adwenta smy adwentnu stwu zarumowali a z hałžkami a wšelakim materialom za paslenje wuhotowali. W dalšej rumpodichowej dźěłarni móžachu sej najwšelakoriše dary za hody zhotowić. Čas a zajim za aktiwne ručne dźěło wšak bě jara snadny. Škoda. Za čas swětowych mišterstwow w kopańcy sej wězo zhromadnje hry před wulkej sćěnu wobhladachmy. Škoda, zo bě tak zahe kónc ze zhromadnym hejsowanjom za němske mustwo.

wozjewjene w: Serbski powěstnik

Galerija

dalši wobraz (1) W internaće Budyskeho Serbskeho gymnazija su šulerjo njedawno zhromadnje poprjančki pjekli.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND