Serbski film na Berlinali?

póndźela, 28. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Na Choćebuskim filmowym festiwalu, wotměwacym so wot 5. do 10. nowembra, poskići sekcija „Heimat – Domownja – Domizna“ dohromady 15 paskow. Z kuratorku dr. Grit Lemke je so Cordula Ratajczakowa rozmołwjała.

Na čo móžemy so w Choćebuskej filmowej sekciji „Domizna“ wosebje wjeselić?

G. Lemke: Telko paskow ze serbskim poćahom kaž lětsa hišće měli njejsmy, mjez nimi tež tři serbskorěčne. Časy su bohudźak nimo, zo smy wo to hišće wojować dyrbjeli. Mjeztym mamy hižo třeće lěto samozrozumliwje serbskorěčny program. Tak předstajimy nowy portret Reinera Nagela wo choreografje Juraju Kubánce, w kotrymž wón zapřijeću folklora cyle nowu seriozitu spožča. Składnostnje 75. posmjertnin Marje Grólmusec pokazamy dokumentaciju Tonija Bruka wo njej. Premjeru změje produkcija telewizneho magacina Łužyca. W njej zaběra so Roman Pernak ze serbskim wozrodźenjom w Delnjej Łužicy a praša so, kajcy ludźo to su, kotřiž su nowu serbsku identitu namakali. Tež dalšu fasetu serbskeho žiwjenja wobswětlimy, a to z programom, kotryž je wěnowany brašce Helmutej Kurjej z Blunja. Poka­zamy tři filmy z lěta 1956, 1987 a 1997. Je hnujace widźeć, kak so w žiwjenju jednotliweho čłowjeka cyła kultura nimale zhubi. To je tragiske.

Tež Waša dokumentacija „Gundermann Revier“ budźe widźeć. Kak je k tomu dóšło, zo so kuratorka z filmowču stanje?

G. Lemke: Njewědźach, zo sym filmowča. Běchu zažne započatki, hdyž pak maš so sama wo dwě dźěsći starać, žadyn film nječiniš. Za projekt „Gundermann“ chcychu mje jako dramaturgowku. Jako pak jim powědach, zo smy z Gundermannom wusko spřećeleni byli, su wšitcy z wulkimi wočemi na mnje hladali. Tak měnjachu, zo mam stawiznu po­wě­dać, swoju stawiznu wo ludźoch, z ko­trymiž sym wotrostła. Tuž sym najprjedy jako koawtorka a po tym tež jako režiserka do zymneje wody skočiła. Na kóncu smy połdrahodźinski film w jeno štyrjoch měsacach produkowali.

W lětušim rozmołwnym kole „Minderheit goes Mainstream“ pytaće za wuspěšnej strategiju za serbski film na zakładźe retoromanskosće. Wo čo dźe?

G. Lemke: Retoromanšćinu rěči runje tak kaž serbšćinu jenož mało ludźi. Film „Amur senza fin“ nasta w zwisku z diskusiju wo wotstronjenju zjawnoprawniskeho rozhłosa w Šwicarskej. Rozhłosow­nicy sej prajachu: Produkujemy hrajny film w mjeńšinowej rěči, kotryž žadyn priwatnik njeby financował a pokazamy tuž, zo něšto zdokonjamy, štož woni njezamóža. Angažowachu tuž renoměrowaneho režisera a awtorku za scenarij, wobaj staj njeretoromanskaj. Dźiwadźelnicy pak retoromanšćinu nałožuja. Wuslědk je mainstreamowa komedija w retoromanskej rěči z podtitulemi – a wona je jara wuspěšna. Na filmowym festiwalu w Locarnu je swoju premjeru dožiwiła. A jedyn z najwjetšich filmowych rozšěrjerjow swěta z Hollywooda přiwza film do swojeho portfolija. Předstajmy sej, zo zahaja Berlinalu ze serbskim filmom! Chcemy sej tónle model, kak mjeńšinu z kuta won dóstanješ, wobhladać a wo tym diskutować, hač je přenjesomny. Móžeš wězo tež, kaž někotři, kritisce rjec, zo bychu Retoromanojo swoju stawiznu hinak předstajili. Mam to za jara napjatu tematiku hladajo na přichod serbskeho filma.Wutrobny dźak!

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND