Jenož dypk sej sobu přiwjezli

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Wolejbul, wobwodna liga – mužojo

1. Volleys Koblicy  11 33 : 5 33

2. CVJM Zhorjelc 10 27 : 13 25

3. Viktoria Worklecy 9 22 : 13 18

4. ST Wulka Dubrawa 11 17 : 24 13

5. Módro-běli Wojerecy II 9 16 : 15 12

6. TSV Niederoderwitz 10 13 : 24 10

7. TSV Kundraćicy 9 13 : 23 8

8. MSV Bautzen 04 II 10 15 : 25 8

9. OSSV Kamjenc 9 10 : 24 5


TSV Niederoderwitz

– Viktoria Worklecy 3:2

(25:18, 22:25, 25:18, 19:25, 15:11)

Po grandioznym wukonje wolejbulistow Viktorije Worklecy w sakskim krajnym pokalnym kole čakaše na nich we wobwodnej lize minjenu sobotu zaso dyp­kowa hra. K zazběhej druheje połserije wjedźeše jich puć do Žitawskich horin k TSV Niederoderwitzej. Na papjerje běchu hosćo jasny faworit, předznamjenja do hry pak běchu špatne. Z Janom Bět­narjom a kapitanom Ludwigom Eckertom pobrachowaštaj hnydom dwaj sylnaj hraje­rjej, jedyn zranjenja a tamny schorjenja dla. Tak steješe znowa jeno sy­dom­ mjenow Worklečanskich hrajerjow na hrajnym protokolu. Šelma by nětko snano prajił: „Tak njedawa znajmjeńša žane prašenje wokoło zestawy.“

Wuslědki (24.01.19)

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Wolejbulowej tabulce

wobwodna liga – mužojo

1. Volleys Koblicy  11 33 : 5 33

2. CVJM Zhorjelc 10 27 : 13 25

3. Viktoria Worklecy 9 22 : 13 18

4. ST Wulka Dubrawa 11 17 : 24 13

5. Módro-běli Wojerecy II 9 16 : 15 12

6. TSV Niederoderwitz 10 13 : 24 10

7. TSV Kundraćicy 9 13 : 23 8

8. MSV Bautzen 04 II 10 15 : 25 8

9. OSSV Kamjenc 9 10 : 24 5

wobwodna liga – žony

1. Módro-běłe Wojerecy 10 30 : 13 26

2. CVJM Zhorjelc 9 25 : 10 21

3. TSV Kundraćicy 9 21 : 13 18

4. Ochranowske wolejfantki 9 18 : 17 15

5. JTVG Koblicy 10 18 : 22 14

6. OSC Lubij 10 17 : 19 13

7. ST Kupoj-Nowa Łuka 9 14 : 23 8

8. HZ Pančicy-Worklecy 9 13 : 22 8

9. VV Žitawa 9 9 : 26 3

dypkowej hrě žonow:

26.01. 14:00   HZ Pančicy-Worklecy –

TSV Kundraćicy

(we Worklecach)

26.01. 16:00 HZ Pančicy-Worklecy –

Módro-běłe Wojerecy

(we Worklecach)

Hólcy 9. a 10. lětnika Serbskeho gym­nazija Budyšin (SGB) su w Rychbachu wolejbulowe regionalne finale šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje­ za olympiju“ dobyli. Hrajerjo wokoło ka­pitana Steva Schrödera přewi­nychu gymnaziastow ze Žitawy, Niskeje a Großröhrsdorfa stajnje z 2:0, a pojědu 14. měrca do Dippoldiswaldy na sakske krajne wurisanje.

Hižo 11. raz docpě wolejbulowe mustwo SGB krajne finale. Zhladujemy-li na dotalne wuspěchi našich šulerjow, su jedna slěborna a pjeć bronzowych medaljow dopokaz pilneho dźěła při wysokim saku. Srjedź měrca pojědu nětko šulerjo 9. a 10. lětnika SGB do Dippoldiswaldy, zo bychu so tam z dalšimi pjeć najlěpšimi šule­mi Sakskeje wubědźowali.

Serbski gymnazij Budyšin – Christiana Weisowy gymnazij Žitawa 2:0

Pančičanam zbožo falowało

wutora, 22. januara 2019 spisane wot:

Wokrjesna klasa, stafla wuchod

1. ST Chróstawa  6  12 : 1  12

2. ST Budyšin-sewjer  8  13 : 5  12

3. Sokolnik Wjazońca  6  10 : 3  10

4. ST Marijina hwězda  8  9 : 10  8

5. Wóspork/Hrodźišćo 8  7 : 10  6

6. ST Hnašecy-Dobruša  4  4 : 5  4

7. MSV Budyšin 04 IV  8  5 : 15  2

8. Sokoł Budyšin  6  1 : 12  0


W zasněženym wjedrje dyrbjachu so wolejbulisća ST Marijineje hwězdy do Chró­stawy na dypkowu hru podać. Tam čakaštej dwě sylnej mustwje, kotrejž stejitej w tabulce před nimi. Połna motiwacije a z wotpohladom, tónkróć lóšo a wotpinanišo hrać, zastupi serbska šestka do Chróstawskeje hale.

ST Chróstawa – ST Marijina hwězda 2:1 (25:22, 20:25, 15:13)

Swoju druhu sezonu hraje prěnje koparske mustwo Sportoweho towarstwa Ćisk w krajnej klasy. Reporter Werner Müller je so w zymskej přestawce z Ćišćan­skim trenarjom Stefanom Hoßmangom rozmołwjał.

Knježe Hoßmango, jako prěnje snano mały­ rezimej k prěnjej połseriji ...

S. Hoßmang: Start do sezony smy sej hi­nak předstajili. Smy sej w šěsć hrach jeno­ štyri dypki nadźěłali. Po najebać zdźěla porjadnymaj wuslědkomaj přećiwo Drježdźanam-Laubegastej (3:3) a VfB Běłej Wodźe (3:4) bě wunošk runja nuli. Po absolutnje přesłapjacej partiji spočatk oktobra w Großröhrsdorfje (0:2) slě­do­waše skónčnje sydom hrow bjez po­raž­ki. Mustwo je dopokazało, kajke zamóž­nosće a kmanosće wone ma a što móže z taktiskej disciplinu a porjadom na kopanišću docpěć.

Na kotrym městnje mustwo w tabulce steji, kelko dypkow sće docpěli, a kotry wrotowy poměr maće?

S. Hoßmang: W tabulce stejimy po prěnjej połseriji wurunaneje ligi na poziciji šěsć. Mamy wrotowy poměr 22:21, a w 13 hrach smy 19 dypkow nažnjeli.

Što bě za Was wjeršk w prěnjej połseriji?

Wirus je mje hrabnył

wutora, 22. januara 2019 spisane wot:
Sym so natyknył, abo lěpje prajene, sym so­ natyknyć dał, cyle wotpohladnje a z wulkim wjeselom. A kaž je słyšeć, su mnozy runja mi tónle wirus móhłrjec do so srěbali. Ně, žana gripa abo druha chorosć, ale sportowa družina, za kotruž so hewak scyła wulce zajimował njejsym a kotraž mjez serbskimi sportowymi jednotkami tež přewulku rólu njehraje. Mjetańca je kuzłarske słowo, kotrež ludźi wječor před telewizor ćehnje, kaž minjenu sobotu a wčera znowa. Kak chowancy trenarja Christiana Prokopa při tuchwilnych swětowych mišterstwach na hrajnišću agěruja, kajku bojowniskosć woni wuprudźeja a woprawdźe wo kóždy bul wojuja, je prosće zahorjace a stara so wo napjaty krimi hač do poslednjeje sekundy, kaž smy wčera wječor dožiwili. Ja znajmjeńša so hižo na jutřišu hru přećiwo Španiskej a wosebje sobotu na połfinale wjeselu a so tak rady dale wot mjetarskeho wirusa na­tyknyć dam. Marian Wjeńka

W zymskej přestawce

wutora, 22. januara 2019 spisane wot:

Tež Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV), w kotrymž je 82 koparskich towar­stwow z 11 011 sobustawami orga­nizowanych, je tuchwilu w zymskej přestawce. Z prezidentom WFV Axelom Görnerom je so Werner Müller rozmołwjał.

Knježe Görnero, w zymskej přestawce ma­će­ přeco chwile wróćo, ale tež do přichoda zhladować. Kak je so prěnja połojca hrajneje doby 2018/2019 poradźiła?

A. Görner: Prěnja połserija bě chětro měrna a rjadowana. Nimale wšitke hry móžachmy po planje přewjesć. Je normalne, hdyž někotre duele wjedra dla wupadnu, to so stanje. Za to pak mamy nachwatanske hrajne dny zaplanowane. We wokrjesnej wyšej lize nachwatamy 9. februara na přikład hru Motor Kumwałd – Wojerowski FC a 10. februara LSV Hory – Módro-běli Kulow. We wokrjesnej lize, stafli II je to 2. februara duel HZ Łaz/Běły Chołmc – SC Mały Wosyk.

To wšo chětro derje klinči, maće pak tež problemy?

A. Görner: Te mamy pola dorosta. Mustwa so na přikład za turněry přizjewja, my wubědźowanja planujemy a krótkodobnje cyłki nadobo nastupić njemóža. To organizatorow chětro mjerza.

A što měło so hewak hišće naspomnić?

Wjelelětny wrotar nětko trenar

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Chrystof Gloxyn a Sokoł Ralbicy/Hórki cyle jednorje hromadźe słušataj. Wot dźě­ćatstwa hač do lońšeje sezony steješe 29lětny Gloxyn po mjezystaciji w Kamjencu přeco we wrotach delanskeho koparskeho towarstwa. Wot aktual­neje hrajneje doby pak ma rodźeny­ Ralbičan, kiž bydli ze swójbu w Bretnigu-Hauswalde, nowy nadawk w Stadionje přećelstwa. Wón trenuje nětko prěnje mustwo Sokoła, kotrež hraje we wokrjesnej wyšej lize. Jurij Bjeńš­ je so z nim rozmołwjał.

Chrystofje, wot tuteje sezony trenuješ koparjow Ralbičanskeho prěnjeho mustwa. Kak je poprawom k tomu dóšło?

Ch. Gloxyn: Naš tehdyši trenar Jiří Krohmer je do Ćiska šoł, a tak pytachmy noweho nazwučowarja. Jako poprawny wrotar běch mustwo hižo hdys a hdys na hrach jako trenar přewodźał. Wothłós bě tehdy nimale přeco dobry a tak so z předsydstwom a mustwom na to dojednachmy, zo mam při liniji stać.

Sy z rozsudom dotal spokojom?

Dwójka Wićaz/Arnold sakski mišter

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:
Na sakskich sankowarskich mišterstwach w Altenbergu je sej Malyn Wićaz ze Zarěča (nalěwo) w starobnej skupinje młodźina A pola dwójkow z partnerom Markusom Arnoldom z Oberwiesenthala titul sakskeho mištra zawěsćił. To rěka, zo słuša dwójka­ Wićaz/Arnold na němskich mišterstwach srjedź februara do kruha faworitow. Pola jednotliwcow wudoby sej Malyn Wićaz w Altenbergu w swojej starobnej klasy bronzowu medalju. Foto: Danny Wićaz

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Kajke běše to zaso dožiwjenje, jako so tydźenja swětowa elita w spěšno­sněhakowanju wosrjedź Drježdźan wubědźowaše. Mjeztym druhi raz staj sportowaj redaktoraj René Kindermann a Torsten Püschel, wobaj z Drježdźan, tutón wulkotny event na nohi stajiłoj. Dohromady wubědźowachu so sobotu a njedźelu na nowej a porno lońšemu přeměnjenej a podlěšenej čarje sportowcy z 20 krajow. Škoda jeničce bě, zo je po zdaću hač na saksku stolicu tón kónc tydźenja wosebje w bliskej Sakskej Šwicy wjele sněha­ ležało. Tak ćehnješe so znowa wubědźowanska čara kaž běła smuha po krajinje při Łobju. A tola, wobrazy, kotrež su mjezynarodne telewizijne sćelaki wusyłali, běchu znowa přewšo spektakularne. Dohromady 3,3 miliony ludźi su jeničce sobotu sydom mjeńšin trajace zjeće dnja w ZDF sćěhowali. K tomu su chinski narodny sćelak kaž tež NBC a Eurosport wubědźowanja před swěto­znatej barokowej kulisu Drježdźanskeho stareho města přenjesli.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND