Jutře na knižnu premjeru

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. Štwórtk, 11. apryla, w 19.30 hodź. předstaji so w Budyskej Smolerjec kniharni literarny dorost. Awtorki a awtorojo Paternostra čo. 8 su Annamaria Hadankec, Judith Handrikec, Božena Hojerec, Kira Hrjehorjec, Cecilija Neterec, Halina Pohončec, Julia Šnajderec, Luiza Šubertec, Clemens Bobka, Fabian Brycka, Michał Donat, Damian Dyrlich a Pětr Dźisławk.

Zaběraja so z biowudźěłkami

Njebjelčicy. Marketingowe strategije, sebjepomocne koncepty a móžnosće direktneho zwičnjenja ratarskich biowudźěłkow steja w srjedźišću informaciskeho zarjadowanja jutře, štwórtk, w 19 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje. Mjez iniciatorami wječora staj ­ratarski poradźowar Jens Gülde a předewzaćelski poradźowar Hubert F. Lange. Zajimcy su wutrobnje witani.

Lejna Theurichowa wustaja

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:
Budyšin. „Doma a druhdźe“ rěka wustajeńca, kotruž wotewru jutře, srjedu, we 18 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. W njej pokazuje Lejna Theurichowa swoje akwarele a wolijowe twórby, z kotrymiž je pisane krajiny a přirodu swojeje domiznu zapopadnyła. Wšitcy zajimcy su na wotewrjenje noweje přehladki přeprošeni.

Porěči wo hrabjach zur Lippe

póndźela, 08. apryla 2019 spisane wot:

Hodźij. Na přednošk Georga princa zur Lippe přeproša Hodźijske domizniske towarstwo jutře, wutoru, we 18 hodź. do Hodźijskeho towarstwoweho domu. Referent porěči wo skutkowanju hrabjow zur Lippe. Z jich mjenom zwjazane su ­ryćerkubła w Barće, Ćichońcy, Debrikecach a druhdźe.

Na kolokwij wo njetopyrjach

Stróža. „Njetopyrje škitać“, rěka hesło 35. kolokwija biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty, kotryž wotměje so zajutřišim, 10. apryla, wot 15.30 do 18.30 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Předstajić chcedźa mjez druhim wuslědki aktualnych přepytowanjow wo njetopyrjach na wsach biosferoweho rezerwata a aktiwity k jich škitej w zwisku z wu­twarom železniskeje čary Hórka– Hórnikecy. Na kolokwij su zajimcy wutrobnje přeprošeni, zastup je darmotny.

Póńdźe wo apoteki

Kamjenc. Kak je zastaranje z medikamentami z apotekow přichodnje zaručene, budźe tema přichodneho zjawneho zarjadowanja žónskeje unije Budyskeho wokrjesa srjedu w 19 hodź. w Kamjenskim hotelu „Złoty jeleń“. Jako hosća witaja tam předsydu sakskeho zwjazka apotekarjow Thomasa Dittricha.

Znamki měnjeć

pjatk, 05. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. Štóž listowe znamki, pohladnicy a podobne zběra, njech dóńdźe sej zajutřišim wot 9 do 11.30 hodź. na měnjensku bursu w twarjenju pósta na Budyskim Póstowym naměsće. Dźěći a młodostni tam někotružkuli znamku darmotnje dóstanu.

Kołbaski woptać

Kamjenc. Cyle w znamjenju Kamjenskeje kołbaski steji zajutřišim nakupowanska njedźela w Kamjencu. Wot 12 do 18 hodź. změje tam wjace hač 60 wobchodow wočinjene, mjez druhim w nutřkownym měsće a na Wojerowskej dróze. K tomu wotměja na wjacorych městnach woptanje kołbaskow a kisałych běrnow, live-hudźba, dźiwadło za dźěći, modowe přehladki a wjele dalšeho, zdźěli měšćanske zarjadnistwo.

Při pomniku dźěłać

Pančicy-Kukow. Domowinska skupina Pančicy-Kukow přewjedźe přichodnu rjedźensku akciju při pomniku Jakuba Barta-Ćišinskeho w Lipju póndźelu, 8. apryla, w 17 hodź. Wobdźělnicy njech přinjesu sej trěbne graty sobu.

Swójby pućuja

štwórtk, 04. apryla 2019 spisane wot:
Budyšin. Swójbne kubłanje Rěčneho centruma WITAJ přeproša swójby a dalšich zajimcow na zhromadne pućo­wanje. Zajimcy zetkaja so zajutřišim, 6. apryla, w 14.30 hodź. při Wjerinej chěžce pod Budyskim Mostom měra. Zhromadnje nóžkuja podłu Sprjewje něhdźe pjeć kilometrow do Hrubjelčic. Po puću poskića dźěćom hry. Štóž nochce wróćo pućować­, móže z busom čo. 5 jěć.

Kandidaća so předstaja

wutora, 02. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. „Waše a naše ideje, zhromadnje za Budyšin!“ rěka hesło wólbneho programa Budyskeje SPD za wólby tudyšeje měšćanskeje rady a wjesnych radow 26. meje. Jutře, 3. apryla, w 17.30 hodź. chcedźa w rumnosćach Dźěłaćerskeho do­broćelstwa (AWO) na Lubijskej dróze 50 w Budyšinje swój program rozłožić. Tam předstaja so tohorunja kandidaća strony za komunalne wólby, mjez nimi Serbja.

„Mały Muk“ na jewišću

Budyšin. Štóž njeje dotal hišće najnowše předstajenje serbskeho dźěćaceho dźiwadła NSLDź „Mały Muk“ widźał, móže to jutře, srjedu, nachwatać. Znatu bajku předstaja w 14 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe.

Na dalšu bjesadu

Drježdźany. Serbja w Drježdźanach su přeprošeni na dalšu serbsku bjesadu. Wona wotměje so zajutřišim, 4. apryla, w 19 hodź. w hosćencu „Altes Wettbüro“ na Antonowej 8. Hosćenc namakaja zajimcy mjez Albertowym naměstom a nowomešćanskim dwórnišćom.

Porěči wo biotopach

Livestream wo „hłownej“

pjatk, 29. měrca 2019 spisane wot:

Chrósćicy. 19. hłowna zhromadźizna Domowiny­ wotměje so jutře, 30. měrca, wot 9 hodź. w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“. Na dnjowym porjedźe steja mjez druhim rozprawy wo dźěławosći w zašłymaj lětomaj a schwalenje předewzaćow za dobu hač do přichodneje „hłowneje“. Wot 9 hodź. móža zajimcy wuradźowanje tež přez livestream slědować, a to pod linkom https://www.youtube.com/user/DomowinaBudysin/live.

Porěčitej wo putnikowanju

Chrósćicy. Posledni wječor aktualneje kulturneje zymy w Chróšćanskej putniskej hospodźe wotměje so jutře, sobotu, w 19.45 hodź. Dwanaće lět je Monika Gerdesowa hižo po puću po Jakubowym puću. Startowała bě 2007 w Zhorjelcu a kóžde lěto w dowolu čwak dale nóžkuje, z wulkim cilom Santiago de Compostela před wočomaj. Loni bě wona zhromadnje ze swojej přećelku Beatu Gruß na wotrězku „Camino frances“ w Španiskej wot Pamplony hač do Leóna po puću. Zhromadnje rozprawjatej wonej wo wutrobnych zetkanjach z dalšimi putnikami ze wšeho swěta, wo kulturnych drohoćinkach po puću a wo smalacym słóncu na pustej wysočinje Meseta.

Wobrazy na hrodźe

Do dźěłarnje pohladnyć

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Dźěłarnja za zbrašenych swj. Michała w Pančicach-Kukowje přeprošuje jutře, pjatk, na dźeń wotewrjenych duri. Wot 10 do 14 hodź. móža wopytowarjo wšědny dźeń dźěławych ze­znać, jim při zmištrowanju jich nadawkow přihladować a z personalom so rozmołwjeć. W 10, 11 a 13 hodź. poskićeja wodźenje po dźěłarni. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Na dobro cyłeje wsy

Sowrjecy (CS/SN). Za nimale 10 000 eurow kupi Kubšiska gmejna nuznikowy kontejner za wohnjowych wobornikow w Sowrjecach (Soritz). Kruće instalowany kontejner pak njebudu jenož kameradojo wužiwać, ale wón budźe na dobro cyłeje wsy, na přikład we wobłuku wjesnych swjedźenjow, rěkaše na zašłym posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady.

Spominaja na spisowaćelku

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin. Štwórtk, 28. měrca, su zajimcy w 19.30 hodź. do Budyskeje Smolerjec kniharnje na literarny program „Přez horiny a doliny“ na česć stotych narodnin serbskeje spisowaćelki Hańže Bjeńšoweje (27.03.1919 – 15.03.1999) přeprošeni. Z jeje twórbow čitaja čłonojo towarstwa Přećeljo Smolerjec kniharnje. Skedźbnić chcedźa zarjadowarjo tež na knihu „Nitka­ Witka a druhe stworjenčka“, wudatu wot syna Handrija Bjeńša.

Rozprawjataj wo pućowanju

Wojerecy. Přichodne zetkanje seniorow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka je jutře, srjedu, w 10 hodź. na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Tam rozprawjataj Fischerec mandźelskaj wo swojim pućowanju na tak mjeno­wanu jutrownu kupu. Wona leži něhdźe 3 700 kilometrow před Chile w Pacifiskim oceanje a je dospołnje izolowana. Prawobydlerjo wuwichu tam swójsku kulturu a rěč. Přednošowarjej rysujetaj wulkotny a dawno zabyty swět.

Wuchowarjo rěče so zetkaja

póndźela, 25. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho kluba wuchowarjow rěče wotměje so jutře, wutoru, we 18 hodź. w Budyskim hosćencu „Sprjewina pensija“. Tam čita Budyska awtorka Christiane Schlenzig ze swojeho romana „Wenn jede Stunde zählt“. Zastup je darmotny, zajimcy su wutrobnje witani.

Předstaja twarski projekt

Jenkecy/Bošecy. Přichodne tři lěta chce Budyski wokrjes w Jenkecach wokrjesnu dróhu K 7238 po cyłkownej dołhosći 1,2 kilometrow wobšěrnje ponowić. 15. apryla započnu dźěłać. K tomu wotměje so zajutřišim, srjedu, w 19 hodź. woby­dlerska zhromadźizna w jědźerni Bošečanskeje zakładneje šule. Tam chcedźa časowy plan jednotliwych wotrězkow a twarsku firmu bliže předstajić.

Zhladuja wróćo a doprědka

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND