Z wěstotnym wotstawkom

štwórtk, 30. apryla 2020 spisane wot:

Njeswačanska gmejnska rada so na hinašim městnje schadźowała

Njeswačidło (JK/SN). Tučasne hygieniske postajenja a naprawy, swoju a strowotu druhich škitać, su Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo na wutornym posedźenju w tamnišim domje wohnjoweje wobory kruće dodźerželi. Kaž wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) našemu wječornikej zdźěli, sedźachu radźićeljo w předpisanym wotstawku a mějachu škit za nós a hubu. Přiwšěm móžachu wo mnohich temach, kotrež stejachu na dnjowym porjedźe, porjadnje wuradźować.

Dojednać móžachu so na to, pokryw wšelakich gmejnskich dróhow ponowić a skrućić. Wosebje w Šešowje a Holešowje smědźa so wobydlerjo na lěpši a runiši powjerch dróhow wjeselić. W Holešowje před Pěčkec zahrodnistwom chce gmejna Njeswačidło betonowu jězdnju tak wukmanić, zo hodźi so lěpje wužiwać. Tež hdyž njehodźa so wšitke ko­munalne puće ponowić, su radźićeljo spokojom a móžachu nadawk přepodać w serbskich gmejnach derje znatej specialnej firmje Kutter z Plaue, kotraž dróhi w dobrej kwaliće zhotowja.

Podłu hatow so wuchodźować

štwórtk, 30. apryla 2020 spisane wot:
Za čas koronapandemije je dale a wjac ludźi w přirodźe po puću. Kedźbliwje so ­wuchodźujo móžeš sej tu abo tamnu zajimawostku wotkryć. Při wotpušćenych ­Minakałskich hatach na přikład, kaž wrobliki wulke rěčne kuliki (Flussregenpfeifer, na wobrazu) w błóće za cyrobu pytaja. Z wulkim zbožom wuhladaš tam samo šćejcy (kibuty) a lěsne wodoměrjaki (Waldwasserläufer). Foto: Andreas Baumgärtel

Krótkopowěsće (30.04.20)

štwórtk, 30. apryla 2020 spisane wot:

Ličba natyknjenych přiběrała

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu bě wčera 351 (+3) z koronawirusom inficěrowanych. Aktualnje je hišće 91 wosobow schorjenych, z kotrychž sydom w chorowni lěkuja. Z dalšimi pjećomi su so dotal 248 wustrowili. W Zhorjelskim wokrjesu bě wčera 258 (+2) natyknjenych. Tuchwilu je 85 wosobow schorjenych, mjez nimi dwě w chorowni. 153 ludźi je so wustrowiło.

Rozrost bjezdźěłnosće zwěsćili

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je kónc apryla 18 593 bjezdźěłnych, 1 147 wjace hač w měrcu. Přirost wučinja 6,6 procentow. Kwota bjezdźěłnosće w druhim měsacu koronapandemije ma samsnu hódnotu, kaž Budyska wotnožka agentury za dźěło dźensa zdźěli. Konkretne přičiny wuwića njejsu mjenowane.

„Holaskec“ z Chrósćic dobyli

Budyšin. Serbski poskitk tydźenja w syći (SPTWS) su sej tónraz štyrjo Donatec bratřa z Chrósćic „Holaskec“ dobyli a smědźa so nad mytom sto eurow wjeselić. Z jednorymi srědkami poskićeja woni kreatiwne a lóštne wobrazowe hódančka w socialnej syći, kaž jury SPTWS dźensa na Youtube wozjewjenym wideju hódnoći.

Tigry wo klasu postupili

Policija (30.04.20)

štwórtk, 30. apryla 2020 spisane wot:

Na awtodróze prasnyło

Słona Boršć. Zranjeny šofer a dołhi rynk čakacych awtow bě wuslědk wobchadneho njezboža wčera wječor na awtodróze A 4 mjez Hornim Wujězdom a Słonej Boršću. Krótko po 20 hodź. zrazy Škoda z wulkej spěšnosću do transportera, kotrehož wodźer zhubi na to kontrolu nad wodźi­dłom. Wón zajědźe do lěweho wobhrodźenja a zwróći, na zbožo pak so njezrani. Wodźerja Škody dyrbjachu ­porno tomu do chorownje dowjezć. ­Awtodróha do směra na Zhorjelc bě hač do 22.30 hodź. zawrjena.

Namołwja k wopomnjenju

štwórtk, 30. apryla 2020 spisane wot:

Kamjenc. W mjenje Spěchowanskeho towarstwa za wopomnišćo wonkowneho lěhwa kaceta Groß Rosen, w Kamjencu-Knježim dole, namołwja čłon towarstwa Uwe Hauschild wobydlerjow, 8. meje při wopomnišćach za wopory Druheje swětoweje wójny w Lessingowym měsće kwětki połožić. Na te wašnje maja so narunać wopomnjenske zarjadowanja, kotrež tuchwilu móžne njejsu. Wobydlerjo pak měli hygieniske předpisy a wotstawk ­dodźeržeć.

Wotewru park błudźenkow

Wochozy. Ručež sakske statne knježerstwo dalše wolóženja zjawneho žiwjenja wobzamknje, chcedźa tež Wochožanski park błudźenkow přichodnu póndźelu, 4. meje, zaso wočinić. „Wobžarujemy, zo budźe park 1. meje hišće zawrjeny. Tak dyrbi naša tradicionalna předań rostlin wupadnyć“, praji zamołwita za marketing a zjawnostne dźěło spěchowanskeho towarstwa parka Anita Schwitalla. Za dodźerženje hygieniskich a wěstotnych předpisow su we Wochozach koncept zdźěłali. Tež za předań zakuskow maja wšitko spřihotowane.

Wirus nuzuje k wotprajenjam

srjeda, 29. apryla 2020 spisane wot:

Zhorjelski staroměšćanski swjedźeń a dźiwadłowy festiwal wupadnjetej

Zhorjelc/Habrachćicy (AK/SN). W časach koronapandemije dyrbja tradicionalne ludowe swjedźenje, koncerty, festiwale a kulturne dny wupadnyć. Wot toho po­trjechene su tež mjezynarodne a mjezu přesahowace terminy we wuchodnej Łužicy. „Aktualne wobmjezowanja, zadźeržeć pandemiju w Němskej kaž tež w susodnych krajach, nas nuzuja, tež lětuše Zhorjelske jazzowe dny wotprajić“, zdźěla tamniše towarstwo Kulturzuschlag. „Festiwal, kotryž smy składnostnje 25. jubileja z wosebje naročnym programom přihotowali, dyrbimy wo cyłe lěto přestorčić. Koncerty wotměja so tuž hakle wot 2. do 13. junija 2021.“

Hdyž smě frizerski mišter Tobias Hanuš wot přichodneje póndźele w swojimaj salonomaj w Chrósćicach a Njeswačidle zaso kupcow po­słužować, dyrbi wón wěstotne předpisy dodźeržeć. Tak dyrbja sej ludźo ruce desinfikować, frizer kaž tež wužiwar ­jeho posłužbow dyrbitaj škit za hubu a nós měć, za kóždeho wopytowarja ma frizer nowy wobwěšk (Umhang) wužiwać a nimo toho dyrbi Tobias Hanuš swój grat po kóždym wužiwanju desinfikować. Foto: Feliks Haza

Krok po kroku zaso normalny staw

srjeda, 29. apryla 2020 spisane wot:

Po sydom tydźenjach wuwzaćneho stawa zhladuje Kamjenska chorownja maltezow na pozitiwnu bilancu a zawjeduje krok po kroku zaso swój normalny poskitk za pacientow.

Kamjenc (SN/MWj). Zo bychu po móžnosći wjele na kowid-19 schorjenych zastarać móhli a runočasnje riziko infekcije za druhich pacientow a sobudźěłaćerjow miniměrowali, dyrbjachu tež w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana njekritiske operacije a přepytowanja přestorčić. „Dokelž wuwiće ličbow pokazuje, zo su škitne naprawy skutkowali, smy so rozsudźili poněčim paletu našich wukonow zaso poskićeć. Dokelž pak mamy so na dołhi čas pandemije nastajić, budźemy tež přichodnje wotwažować dyrbjeć, hač móžemy wěste přepytowanje přewjesć abo hač je přestorčimy“, rozłožuje jednaćel maltezow Sakskeje a Braniborskeje Sven Heise w nowinskej zdźělence.

Wotprajenja, terminy, rešerše

srjeda, 29. apryla 2020 spisane wot:

Wšědny dźeń w muzeju zmištrować njeje lochko

Budyšin (SN/MWj)). Za wopyt publikuma wostanje Muzej Budyšin najprjedy raz dale zawrjeny. Tež na zarjadowanja a programowe dypki, kotrež su hewak kruty wobstatk muzealneho poskitka, so koronakriza wuskutkuje. Mjeztym je rozsudźene, zo tež woblubowany program za čas lětnich prózdnin wupadnje. „Terminy zarjadowanjow wotprajić abo přestorčić dyrbjeć njeje lochko“, direktor muzeja dr. Jürgen Vollbrecht w nowinskej zdźělence rozłožuje. „Smy pak winowaći, ze strowotu wopytowarjow kaž tež našich sobudźěłaćerjow zamołwiće wobchadźeć.“

Wjacore planowane zarjadowanja dyrbja na pozdźišo přesunyć. Kabinetnu wustajeńcu „Karty hrać – Zběrka historiskich hrajnych kartow Muzeja Budyšin“ njewotewru 22. meje, ale planuja ju za čas wot 3. oktobra 2020 hač do 17. januara 2021. Wosebitu přehladku „Cyły swět na wobzoru – Kopororytwar a nakładnik Johann George Schreiber (1676–1750)“ wo cyłe lěto přepołoža. Wot 16. junija hač do 19. septembra 2021 budu sej ju zajimcy wobhladać móc.

Zo móhła woda lěpje wotběžeć

srjeda, 29. apryla 2020 spisane wot:
Hišće hač do kónca přichodneho tydźenja je zwjazkowa dróha B 96 w Rakecach połojčnje zawrjena. Přičina poćežowanja wobchada su dróhotwarske dźěła na něhdźe 500 metrow dołhim wotrězku. Twarscy dźěłaćerjo wotstronjeja tam nabóčne be­tonowe dźěle, kotrež běchu dotal za wotwodźowanje dešćikoweje wody myslene. Wubagrowanu kromu jězdnje potom z asfaltom začinja. Kaž na městnje zamołwity za dźěła Andreas Seibt (naprawo) rozłoži, móže woda po dotwarje lěpje do wuliwow wotběžeć. Wotbóčce na Dwórnišćowu a na Dróhu při kuble stej sčasami dospołnje zawrjenej. Foto: Feliks Haza

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND