Běrokratija dobre ideje stajnje zaso haći

štwórtk, 04. apryla 2019 spisane wot:

NaBudyšin (CS/SN). Kak dale z lěkarskim zastaranjom ludnosće na wuchodźe Sakskeje? Wo to dźěše tydźenja w Budyskim Serbskim domje. Zapósłanc SPD w Sakskim krajnym sejmje Harald Baumann-Hasske bě sej kompetentnych rozmołw­nych partnerow na diskusiju přeprosył.

Předsyda zjednoćenstwa kasowych lěkarjow Sakskeje dr. Klaus Heckemann rozłoži, zo je „na papjerje“ wuchod Sakskeje z lěkarjemi runjewon žohnowany, zo pak woprawdźitosć cyle hinaša wupada. Runje we wjesnych kónčinach wšudźe lěkarjo pobrachuja. Porno tomu tójšto lěkarjow­ w rentowej starobje přeco hišće dale dźěła.

Krótkopowěsće (04.04.19)

štwórtk, 04. apryla 2019 spisane wot:

Wjace přemysłow wotzjewjenych

Kamjenc. Loni su w Sakskej znowa wjace přemysłow wot- hač přizjewili. Porno 26 741 přizjewjenjam mějachu 28 663 wotzjewjenjow. To zdźěla Kamjenski krajny zarjad za statistiku. Saldo wučinja minus 1 922. W lěće 2017 bě 1 750 wotzjewjenjow wjace hač přizjewjenjow. Přičina za nimale 83 procentow wotzjewjenych přemysłow bě złoženje wobchodniskich aktiwitow.

Přećiwo spěšnosći 30 km/h

Choćebuz. Předewzaćeljo w měsće Choćebuz wuprajeja so přećiwo spěšnosći 30 km/h a přećiwo zawrjenju Stareho torhošća. Wo wuslědku swójskeho naprašowanja je Choćebuska Industrijna a wikowanska komora dźensa informowała. Z naprašowanych 1 500 firmow je 733 wotmołwiło. 81 procentow z nich wobmjezowanu spěšnosć 30 km/h wotpokazuje.

Hnydomny program wuhla dla

Policija (04.04.19)

štwórtk, 04. apryla 2019 spisane wot:

Granaće we wjerchu namakali

Delni Wujězd. Zo při torhanju stareho twarjenja tu abo tamnu překwapjenku dožiwiš, njeje ničo njewšědneho. Před­wčerawšim, wutoru, pak so w Delnim Wujězdźe tola chětro dźiwachu, jako ­běchu sobudźěłaćerjo twarskeje firmy w dodźeržanym domje při dźěle. W mjezywjerchu pod špundowanjom wuhladachu woni popołdnju dwě granaće, štož wobydler wězo policiji přizjewi. Rozbuchlinu wotstronjowaca słužba je namakance wotwjezła. Kaž Zhorjelska policajska direkcije rozprawja, běštej wonej wonkownje w dosć dobrym stawje. Nutřka w nimaj pak hižo žane rozbuchadło njebě. Na prašenje, štó bě granaće w Delnjowujězdźanskim domje něhdy schował a čehodla, pak najskerje hižo nichtó wotmołwić njemóže.

Swójby pućuja

štwórtk, 04. apryla 2019 spisane wot:
Budyšin. Swójbne kubłanje Rěčneho centruma WITAJ přeproša swójby a dalšich zajimcow na zhromadne pućo­wanje. Zajimcy zetkaja so zajutřišim, 6. apryla, w 14.30 hodź. při Wjerinej chěžce pod Budyskim Mostom měra. Zhromadnje nóžkuja podłu Sprjewje něhdźe pjeć kilometrow do Hrubjelčic. Po puću poskića dźěćom hry. Štóž nochce wróćo pućować­, móže z busom čo. 5 jěć.

Quimper. Šulerjo 8. a 9. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ a chowancy 9. a 10. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija su tuchwilu na wuměnje z bretonskimi šulerjemi w fran­coskim Quimperje. Na dołhu jězbu 1 700 kilometrow startowachu młodostni wčera tydźenja. Prjedy pak, hač dojědźe serbska delegacija k swojej partnerskej šuli w Bretonskej, pozasta wona dźeń po wot­jězdźe a po nimale tysac kilometrach najprjedy w francoskej stolicy Parisu. Tam wobhladachu sej zajimawosće města, kaž na přikład Eiffelowu wěžu, katedralu Notre­ Dame, Luovre a pobychu w kofejowni z najlěpšim lodom Parisa.

Štwórtk přewjedźechu Budyšenjo a Worklečenjo z busom kołojězbu po francoskej stolicy. Popołdnju podachu so do Versaillesa, hdźež wobdźiwachu krasny hród a wulkotnu zahrodu. Wječor čakaše na šulerjow hišće wosebitosć. Smědźachu so na 286 metrow wysoke wuhladnišćo Eiffeloweje wěže podać a widźachu wottam krasny wječorny panorama Parisa.

Nowe ideje za wjesne kónčiny

srjeda, 03. apryla 2019 spisane wot:

Wuwiće wsow w Budyskim wokrjesu hladajo na wužadanja přichodnych lětdźesatkow tworješe srjedźišćo wčerawšeho zarjadowanja Radworskeje gmejnskeje skupiny CDU.

Radwor (SN/MkWj). Na forum w Radworskim hosćencu „Meja“ přeprosyli běchu sej čłonojo gmejnskeje skupiny CDU přirjadnika Budyskeho krajnoradneho zarjada Uda Wićaza, kiž je zdobom městopředsyda wokrjesneho zwjazka CDU. Na spočatku swojeho přednoška rysowaše wón dźěło krajnoradneho zarjada z cyłkownje 1 800 sobudźěłaćerjemi w Kamjencu, Budyšinje a we Wojerecach. Wopytowarjo tak mjez druhim zhonichu, zo je Budyski wokrjes hladajo na hospodarsku wukonitosć sobu najsylniši po wšej Sakskej. Solidny etat, snadne zadołženje a wysoka kwota inwesticijow to zmóžnjeja. Při­wšěm njetrjeba so wokrjes hladajo na spěchowanje kultury, sporta a na socialne wudawki chować. Runje tu pak chowaja so tež rizika, na přikład při spěchowanju swójbow, kotrež njemóža wšědne žiwjenje hižo same zmištrować. Wudawki w tym wobłuku su so z mjeztym 25 milionami eurow minjene lěta runjewon podwojili. Tendenca dale přiběra.

Twar Choćebuskeje Sprjewineje mile so nachila. Tele dny su wosmy twarski dźěl, kumštne krosnowanske skalizny stajili. Přichodnu srjedu chcedźa je poswjećić. Potom změja wobydlerjo na wosom wšelakich městnach podłu Sprjewje składnosć, swojim kmanosćam a zamóžnosćam wotpowědnje sportować. Projekt financuje město z pomocu sponsorow. Foto: Michael Helbig

Dalše wobzamknjenja trěbne

srjeda, 03. apryla 2019 spisane wot:

Zhorjelski krajnoradny zarjad budźe na městnje rozšěrjeny

Zhorjelc (AK/SN). Zhorjelski wokrjes koncentruje swoje zarjadnistwa a fachowe zarjady přichodnje bóle w Zhorjelcu. Jako centralne stejnišćo měł twarski kompleks při Berlinskej, Dwórnišćowej a Salomonowej hasy słužić. To podšmórny komornik Zhorjelskeho wokrjesa Thomas Gampe. „Zarjadaj za wobswět a krajměrjenje, kotrejž stej tuchwilu w Lubiju zaměstnjenej, so do Zhorjelca nawróćitej. W měsće samym pak stejnišćo Lunitz zawru, socialny zarjad a jobcenter so tuž přesydlitej. Tež porjadniski zarjad změje swój domicil na nowym stejnišću. Zachować pak chcedźa zamołwići strowotniski zarjad, kotryž wostanje na Reichertowej zaměstnjeny“, komornik wuswětla.

Na centralnym městnje maja tuchwilu 350 sobudźěłaćerjow, a ličba ma wo 380 dalšich rozrosć. Wonkowne stejnišća saněrować by přenaročne a předrohe było. Wokrjes by za to znajmjeńša 3,8 milionow eurow nałožić měł.

Za dawnymi slědami pytane

srjeda, 03. apryla 2019 spisane wot:

Wotrowske hrodźišćo znowa wědomostnicy přepytowali

Wotrow (SN/MWj). Starodawne Wotrowske hrodźišćo respektiwnje jeho wokolne łuki běchu tele dny znowa městno archeologiskeho a geologiskeho přepytowanja. Wotdaloka widźane móhł sej čłowjek minjeny pjatk myslić, zo tam něchtó skłoniny podłu puća do směra na Kanecy na starodawne wašnje ratarsce wobdźěłuje. Dwukolesaty nastroj, kotryž Patrick Mertl tam a sem ćišćeše, dopominaše skerje na samopasleny grat, z kotrymž móhł čłowjek pódu wobdźěłać.

Toča za móžny móst nad Sprjewju

srjeda, 03. apryla 2019 spisane wot:
Na Budyskim hrodźe mjez tamnišim dźiwadłom a susodnym hosćencom zahajichu wčera probowe točenja za móžny twar pěškoweho mosta přez sprjewiny doł. Za to na třoch městnach 25 do 30 metrow hłuboko toča, zo móhli zwěsćić, hač hodźi so tam móst bjez problemow zakótwić. Přichodny tydźeń chcedźa na Hrodźišku točić. Hakle hdyž budźe jasne, hač so móst za pěškow scyła twarić hodźi, maja wobydlerjo Budyšina wo projekće rozsudźić. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND