Witaja rozsud, postajenje předźěłać

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wita aktualne wuwiće na polu serbskeho kubłanja w Braniborskej, cofnyće aktualny naćisk zarjadniskeho postajenja wo wučbje serbšćiny na braniborskich šulach.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik je čłonow gremija minjeny pjatk we Wojerecach wo wopyće a wo rozmołwje z braniborskej ministerku za kubłanje, młodźinu a sport Brittu Ernst (SPD) w Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju informował. Britta Ernst bě so tam samsny dźeń wo serbskorěčnym kubłanju w Delnjej Łužicy wobhoniła. „Ministerka je w rozmołwje z něhdźe 25 zastupjerjemi staršich, Domowiny, Serbskeho šulskeho towarstwa, serbskeju radow, župy Delnja Łužica a dalšich přilubiła, tuchwilny naćisk zarjadniskeho postajenja k wobzamknjenju do kabineta njedać, ale hišće raz wo nim rozmyslować a jón předźěłać“, Dawid Stanik rozłoži. „Zdobom chce staršiska iniciatiwa ministerce hišće raz zapodać žadanja wo zachowanje wučby serbšćiny. Tež Rada za serbske naležnosće připowědźi stejišćo.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND