Wótru diskusiju wo wuměnje nazhonjenjow mjez serbskimi wučerjemi je 2. fachowy dźeń 2plus mjez čłonami zwjazkoweho předsydstwa zbudźił. Gremij potwjerdźi na swojim minjenym wuradźowanju we Wojerecach, zo njeměli wučerjow samych wostajić.

Wojerecy (SN/JaW). Swětowa kofejownja na fachowym dnju 2plus, kotryž bě Rěčny centrum WITAJ zhromadnje z kubłanskej agenturu a sakskim ministerstwom za kultus 21. oktobra w Chrósćicach přewjedł, bě wulki wuspěch. To potwjerdźi nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa minjeny pjatk we Wojerecach Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny. Informujo z wobrazowymi impresijemi wo dnju pak nawodnica rěčneho centruma hnydom přizna, zo njemóže jednotliwe wuslědki a wuskutki mjenować, za kotrymiž běchu so wjacori čłonojo naprašowali. Wšako jedna so wo „proces, kotryž so wobstajnje dale wuwiwa“. Zdobom pak wona zwurazni, zo je nuznje trjeba so na přikład ze zasadami a ramikowymi wuměnjenjemi wokoło teamteachinga rozestajeć. „Byrnjež teamteaching hižo dlěje znaty był, bě runje dźěłarnička z tejle temu jara požadana“, dr. Brězanowa wu­zběhny.

Muzej z nowej prezencu

srjeda, 15. nowembera 2017 spisane wot:

Towarstwo Serbski kulturny turizm dalše informaciske łopjeno wudało

Slepo (SN/mwe). W swojim najnowšim informaciskim łopjenu rozprawja towarstwo Serbski kulturny turizm (SKT) wo tym, zo ma Choćebuski Serbski muzej nowu internetnu prezencu. Tak bě zamołwita za serbske naležnosće města Choćebuza Anna Kosacojc-Kozelowa na njedawnej měšćanskej zhromadźiznje „na nowu, jara atraktiwnu a derje poradźenu internetnu prezencu“ pokazała. Tuchwilu drje muzej hišće přetwarjeja, „po wobšěrnym saněrowanju wustajenskich rumnosćow kaž tež po bjezbarjernym wutwarje wita wopytowarjow, a to po wšěm zdaću klětu, moderna a načasna wustajeńca ke kulturnym stawiznam Serbow w Delnjej Łužicy“, kaž w infor­maciskim łopjenu SKT rěka. Hač do toho su zarjadowanja a wosebite wustajeńcy Serbskeho muzeja dale w Choćebuskim měšćanskim muzeju.

Witaja rozsud, postajenje předźěłać

wutora, 14. nowembera 2017 spisane wot:

Wojerecy (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wita aktualne wuwiće na polu serbskeho kubłanja w Braniborskej, cofnyće aktualny naćisk zarjadniskeho postajenja wo wučbje serbšćiny na braniborskich šulach.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik je čłonow gremija minjeny pjatk we Wojerecach wo wopyće a wo rozmołwje z braniborskej ministerku za kubłanje, młodźinu a sport Brittu Ernst (SPD) w Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju informował. Britta Ernst bě so tam samsny dźeń wo serbskorěčnym kubłanju w Delnjej Łužicy wobhoniła. „Ministerka je w rozmołwje z něhdźe 25 zastupjerjemi staršich, Domowiny, Serbskeho šulskeho towarstwa, serbskeju radow, župy Delnja Łužica a dalšich přilubiła, tuchwilny naćisk zarjadniskeho postajenja k wobzamknjenju do kabineta njedać, ale hišće raz wo nim rozmyslować a jón předźěłać“, Dawid Stanik rozłoži. „Zdobom chce staršiska iniciatiwa ministerce hišće raz zapodać žadanja wo zachowanje wučby serbšćiny. Tež Rada za serbske naležnosće připowědźi stejišćo.“

Nowy princowski por z Miłoćic

wutora, 14. nowembera 2017 spisane wot:

Njebjelčicy (AKr/SN). Runje tak kaž w druhich póstniskich centrumach Hornjej Łužicy su minjenu sobotu dypkownje w 11.11 hodź. tež nory Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa ceptar w gmejnje přewzali. Symboliski kluč a křinju za pjaty počas přewostaji jim zastupowacy wjesnjanosta, kiž bě ekstra do gmejnskeho zarjadnistwa přijěł. Na to poda so amtěrowacy princowski por princ Daniel II. z princesnu Bernadet I. z radu jědnaćoch na farsku žurlu. Tam běchu tež princowske pory zašłych lět k wobjedu prošene.

Wječor zahajichu nowu, mjeztym hižo 48. karnewalowu sezona z wólbami noweho princowskeho pora. Wězo so wopytowarjo prašachu, štó drje to lětsa budźe­. Na wotmołwu wšak dyrbjachu hišće­ chwilu čakać.

Chcedźa projekty dale wjesć

póndźela, 13. nowembera 2017 spisane wot:

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu njeměješe sobotu jeno swoju hłownu zhromadźiznu. Jeho čłonojo wužiwachu składnosć tež za wuprawu do Złeho Komorowa, zo bychu sej tamniši Hrodowy muzej a twjer­dźiznu wobhladali, tam dobyćersku kolekciju jutrownych jejkow jako trajnu požčonku přepodali, ale so tež po měsće wodźić dali.

Zły Komorow (SN/CoR). Předsyda Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu Eberhard Zobel poda rozprawu wo wuspěšnej lětušej dźěławosći a wuhlad na klětuše předewzaća.

Spěchować serbskosć je jej wutrobna naležnosć

póndźela, 13. nowembera 2017 spisane wot:

Skutkowanje na dobro serbskeho ludu přewodźa dźensnišu jubilarku Brigitu Šraminu hižo cyłe žiwjenje. Wšitke jeje skutki a wudobyća naličić by ramik wječornika přesahował. Wšako je so dźensa před 75 lětami w Pančicach-Kukowje narodźena Brigita Šramina na mnohich polach žiwjenja za serbskosć angažowała. Wšudźe, hdźež jeje mjeno naspomniš, wuprajeja so ludźo z wulkim respektom a česćownosću wo njej.

Wot lěta 1964 bydli jubilarka ze swójbu we Wojerecach a skutkowaše wot 1966 jako wučerka serbšćiny a rušćiny na Wojerowskej Zejlerjowej šuli. Nimo toho běše 15 lět tež wokrjesna fachowa poradźowarka za serbšćinu. Lěta 2003 poda so na wuměnk. K jeje wudobyćam w tym času słušeja mnohe dopisy do časopisa­ „Serbska šula“ a wuspěšne wobdźělenja ze swojimi šulerjemi na olympiadach serbšćiny. Tohorunja sobu­ skutkowała je Brigita Šramina na wučbnych materialijach za serbšćinu kaž na přikład na wučbnicy „Rěču serbsce“, kotraž bě w lěće 2007 wušła.

Znate hity a prapremjery

póndźela, 13. nowembera 2017 spisane wot:

Wólbernosće 22. narodniny z wuběrnym koncertom woswjećili

Chrósćicy (SN/bn). Na kopatej połnej Krawčikec žurli w Chrósćicach woswjeći sobotu spěwna skupina Wólbernosće swoje 22. narodniny. Po zwučenym wašnju zahaji „Ja sym najrjeńši serbski cowboy“ – pěseń bě Romana Görlichowa na spočatku karjery seksteta na tekst Diany Bruskec za ćěleso skomponowała a sadźiła – pisany a wotměnjawy program. Z wulkim espritom zaklinča nimo jědnaće znatych štučkow, kotrež běchu sej fanojo do koncerta z wothłosowanjom na internetnej stronje Wólbernosćow sami wuzwolili, při čimž so „Mój Budyšin“ jako faworit wukopa, tež jědnaće nowych sadźbow na teksty Handrija Zejlerja. Wobdźěłanja su z pjera Fabiana Kaulfürsta – wón skupinu nawjeduje a je nimo toho wječor suwerenje moderěrował a na akordeonje a gitarje hrał – kaž tež Pětra Cyža a pokazuja žanrowu šěrokosć. Tak na přikład hodźała so štučka „Jana z bahna“ stilej shuffle přirjadować, mjeztym zo „Kusk falša do swěry“ rytmisce do směra swing abo „Pod běłej brězyčku“ harmonisce do jazza wotbočatej.

Kak dale z podpismowej akciju?

štwórtk, 09. nowembera 2017 spisane wot:

Prěni króć scyła zetka so Zwjazkowe předsydstwo Domowiny jutře na žurli Wojerowskeho wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1, hdźež bu 1912 třěšny zwjazk Serbow dozałoženy. Tuž chcedźa tam zdobom na 105. róčnicu załoženja Domowiny spominać.

Budyšin/Wojerecy (SN/JaW). Na 3. rjadnym posedźenju noweje wólbneje doby chce zwjazkowe předsydstwo wjacore organizatoriske naležnosće rozjimać.

Serbske kulturne lěto w Čěskej

štwórtk, 09. nowembera 2017 spisane wot:

Liberec (SN). Składnostnje 70. jubileja „Serbski gymnazij w Liberecu“ planuja tamniši partnerojo Serbske kulturne lěto 2019–2020. Wo tym informuje Clemens Škoda, referent Domowiny za kulturu a wukraj. Projektowa managerka Jana Vančatová přihotuje hromadźe z přećelom Serbow Milanom Turekom program, wo kotrehož zasadach je Domowina hižo informowana.

Lěto Serbow w Liberecskim kraju chcedźa w oktobrje 2019 zahajić. Wotpohladane wobsahowe ćežišća su serbske stawizny a nałožki, knižna kultura, wuměłstwo, hudźbne a dźiwadłowe pokłady, rjemjesło a legendy, duchowna kultura, Łužica a jeje jězorina – scyła Delnja a Hornja Łužica jako turistiski cil. Čěscy partnerojo wotpohladuja konferencu wo přitomnosći a zańdźenosći Łužicy w apry­lu abo meji 2020 wotměć.

Z wida Domowiny budźe trjeba za wotpowědne wobłuki serbskich resp. łužiskich partnerow zdobyć, primarnje móhli to serbske institucije być, kaž Clemens Škoda piše. Tym su hižo list pósłali z namjetom, w kotrym wobłuku móhli so aktiwnje zapřijeć.

Něhdy wažne dźěło dale zachowuja

štwórtk, 09. nowembera 2017 spisane wot:
Mjeztym šěsć lět je přaza kruty wobstatk lětneho programa spěchowanskeho towarstwa Rownjanski Njepilic dwór. Tam su minjenu sobotu na pjeć kołwrótach len přadli, słuchajo při tym na serbske a němske ludowe pěsnje, kotrež je skupina Rowniske glosy přednjesła. Něhdy bě přaza w Slepjanskim regionje přewšo wažna, dokelž­ dyrbjachu len předźěłać a z toho zdźěla žiwi być. Z tekstilnej industrializaciju je so tole pozhubiło, čehoždla so na Njepilic statoku prócuja tule tradiciju zachować a přichodnym generacijam dale dać, cyle po wupruwowanym hesle towarstwa „Kak to jo bylo“. Foto: Jost Schmidtchen

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND