Wotewrjene bydlenske koncepty, kwalita, swójske derjeměće, lutowanje energije – twarske trendy so dale wuwiwaja

Wjele twarskich knjezow wuzwola sej swój dom w katalogu twarskich předewzaćow. Štóž pak rozsudźa so za indiwiduelne rozrisanja, při čimž móže swójske přeća zwoprawdźić, tón bjerje za to architekta, kiž za njeho dom po potrjebje a žiwjen­skim stilu planuje ­a jeho při zwoprawdźenju poradźuje. Architekta maš sej wědomje wuzwolić, dokelž twarski stil by­wšich projektow kaž tež nazhonjenja wažnu rólu hraja. Kóždy nowotwar dźě spožča ­ći wěsty a předewšěm wědomy wid na přichod. Wšako tworiš sej z domom/bydlenjom je­wi­šćo za swoje žiwjenje. Ćim wažnišo tuž je dokładnje planować a rozestajeć so z prašenjom­ kaž: Kak předstajam sej swoje žiwjenje a kak móže je „moje doma“ ­wupjelnić. Architekća, kaž staj to Marko Dźisławk z Dobrošic a Hilža Mittagowa z Róžanta, ­njemóža do kristaloweje kule hladać a nam přichod wěšćić. Z projektow pak wujewjeja so wěste trendy w architekturje, kotrež nam wonaj tule wopisujetaj.

Silwesterske karty w změnje časa

Freitag, 14. Januar 2022 geschrieben von:

Wurjadne postrowy za start do noweho lěta su dźensniši dźeń skerje hižo žadnostka

Historiska silwesterska postrowna kar­ta­ z časa wokoło lěta 1900 Jürgen MännelJasna orientacija w nowym lěće zawěsće pomha. Foto: Werner Streit

Hody a přechod do noweho lěta su nimo. Mnozy su tele dny zaso za to wužiwali, zo bychu za sebje wotpohlady sformulowali, što chcedźa w nowym lěće hinak činić, abo zo bychu zhladowali na minjene dwanaće měsacow a z postrownej pohladnicu abo z rjanym fotom lubych, znatych, ­ko­legow abo wobchodniskich partnerow na sebje dopomnili a so jim dźakowali.

Štož ludźo dźensa zwjetša digitalnje činja,­ bě a je někotrejžkuli a někotremužkuli přiležnosć, to cyle zwučene z nowolětnej kartu a wosebitym, wosobinsce trěbnym njejapkim fotom sposrědkować. Za to přeslědźeja swoje elektroniske archiwy a wukramosćeja wěcy – přewšo wurjadne, originelne a powjetšenjahódne.

„Slěpe – rjana wjeska ...“

Freitag, 14. Januar 2022 geschrieben von:

Impresije 750lětnych stawiznow wosadneje wsy na sewjeru srjedźneje Łužicy

Wobydlerjo wsy nad rěčku Struga a z wokoliny spěwaja rady ludowu pěseń: „Slěpe, to jo rjana wjeska,

tu ja zabyć njemogu.“

Zdźědźeny Boži narodk

Freitag, 14. Januar 2022 geschrieben von:
... wulke wjeselo wobradźił


Radworski katolski dźěćacy dom „Alojs Andricki“ je do hód wosebity dar dóstał. Swójba Žofkec ­pře­wostaji jemu zdźědźeny Boži narodk. Narodk bě njeboh Jurij Žofka před lětami twarił a jón z figurami wudospołnił. Po jeho smjerći měli so nětko dalši nad nim zwjeselić, a tak wobroći so swójba na dźěćacy dom we wsy.

Zo móhli dźěćom Boži narodk a hodownu stawiznu spřistupnić, přewjedźechu kubłarjo katechezy. Wot prěnjeho adwenta hač 6. januara, hdyž swjećimy ­při­chad třoch kralow, su podawiznu Jězusoweho naroda krok po kroku wobjednawali a narodk z fi­gurami wudospołnili.

Boži narodk steji na šěrokej chódbje před skupinskimi ­rum­­nosćemi. Před wulkim woknom w pozadku je zdobom Radwor­ska Stara cyrkwička widźeć, a nad narodkom swěći so wulka hodowna hwězda. Tak nasta wosebity hodowny kućik, kotryž dźěći zas a zaso rady wobdźiwaja.

Kubłarki a kubłarjo dźěćaceho domu so Žofkec swójbje cyle wutrobnje dźakuja!

Tekst a foće: Silvia Winarjowa

Zwotkel přińdźe zemski płun?

Freitag, 14. Januar 2022 geschrieben von:

Jedna štwórć energije, kotruž ludźo po cyłej zemi přetrjebuja, nastawa na zakładźe zemskeho płuna. Z nim móža ludźo swoje bydlenja tepić. Płun předźěłuja tohorunja w turbinach milinarnjow. Ale zwotkel wón poprawom pochadźa? Jurij Nuk wam to tule nazornje rozkładuje.

Zaswěć jasne swětło sej

Freitag, 14. Januar 2022 geschrieben von:
Foće: Bernadett Lanzyna

Mjez hodami a Nowym lětom zawostajeja hodowne dary, wopyty pola přiwuznych kaž tež ta abo tamna překwapjenka wjele zaćišćow a dožiwjenjow. Ćim wažnišo je, zo dźěći tež raz swój nutřkowny měr namakaja. Dźěći Worklečanskeho horta móža­chu njedawno wosebity poskitk wužiwać. Kubłarki su za nje zwučowanje w ćišinje přihotowali a su je z nimi w měrnej a ćěmnej rumnosći přewjedli. Kóždy móžeše sej tam papjerjanu swěčku ze wšelakimi materialijemi wudebić. Nastał je spodobny wobraz woswětlenja a nadźije.

Přejemy wšitkim dźěćom horta a jich staršim swětłapołne lěto 2022. Bernadett Lanzyna

Wjeselo a lochkosć sej wobchować

Freitag, 07. Januar 2022 geschrieben von:
fota: beno šołta
Pjatk, 7. januara 2022
 SERBSKE NOWINY – KÓNCTYDŹENSKA PŘIŁOHA

Zo njejsu młodostni Radija Satkula jenož w rozhło­su prezentni, ale runje tež w syći wjele projektow předstajeja, je wjetšinje hižo znate. Tak su Satkularjo na přikład hižo pod mjenom „Krazy Kocor“ satiriski spěw „Štejk.Awta.­Nuknica“ na platformje Youtube ­wozjewili. Njedawno slědowaše dalši widejo „Kónc tydźenja“. Jan Bogusz rozmołwješe so z Feliksom Cyžom, kiž bě na woběmaj ­widejomaj wobdźěleny.

Felikso, kak sće na ideju přišli, jako team MDR- ­Satkule spěwy wozjewjeć?

Jendźelska

Freitag, 07. Januar 2022 geschrieben von:

Kraj čaja, přibrjohow, hrodow a korčmow


 Wrota na daloke morjo – Durdle Door  Lulworthcove skići jónkrótny napohlad.  Małka rybarska wjes Coverack  Dźěl wočerstwjenskeho areala w Plymouthu  Rady pućowach po rjanej přirodźe.  Typiske uniwersitne twarjenje w Oxfordźe
1

2

3

6

5

4

4. dźěl
W  septemberskim, oktoberskim a nowemberskim młodźinskim wudaću rozprawješe Nadine Čižankec hižo wo swojim přebytku w Jendźelskej. Dźensa slěduje štwórta a zdobom poslednja rozprawa młodeje referendarki na zakładnej šuli w Ralbicach.

Po tym zo běch sej juhowuchodnu Jendźelsku hižo dokładnje wobhladała, starto­wach po narodninach přećelki do juhozapadneho dźěla kraja. Tam móžeš hišće wjele wjac wuslědźić. Tohodla běchu dny jara dołhe a napinace, zdobom pak połne njezapomnitych wokomikow. Prěni stop tury běštej atrakciji Lulworthcove a Durdle Door. Durdle Door je skalina, kotraž do morja saha a kaž wrota wupada. Tu jara rady filmy wjerća, dokelž je přiroda dych rubjaca. Njedaloko tohole městna leži Lulworthcove. Tajki zaliw w Jendźelskej wočakowała njebych.

´
´
´
´
´
´
Józef Donat
Lydija MatikecSyman HejduškaThea Čórlichec

fota: lea kralec (6), darius budar (3)Potencial serbskich hudźbnikow Serbske spěwarki a serbscy spěwarjo kaž tež hudźbne skupiny maja wulki potencial. Dyrbjeli jim přichodnje jenož wjac móžnosćow dać, swoje ideje zjawnje před­stajić. Jedna tajka składnosć běše pop-opera „Carpe noctem″ loni w septembru. Jako běch skutkowacych na jewišću widźał, z cyłej zahoritosću za hudźbu kaž tež z wulkej profesionalitu, móhł sej jich jara derje na wulkej show předstajić, snadź na ESC abo Voice of Germany. Serbsku hudźbu wjetšemu publikumej před­stajić je wažne. Kak to dźe, je skupina Astronawt hižo we wusyłanju „Das große Deutschlandquiz″ w ZDF-telewiziji pokazała. Wozjewjeć serbske spěwy na platformach kaž Youtube, Spotify abo na internetnej stronje sćelaka MDR su dalše wažne kroki.

Anzeige