Sprjewine město zaso wulce swjeći

Freitag, 29. Mai 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN). Wot dźensnišeho hač do njedźele wotměwa so zaso Budyske na­lěćo. Na wopytowarjow čaka hudźba na mnohich jewišćach, słódne jazyki móža so na kulinariske wosebitosće wjeselić. Serbska piwowa zahroda je zaso pod Bohatej wěžu. Mjez hudźbnymi a dalšimi skupinami su wjacore, kotrež hišće w Budyšinje byli njejsu. Derje znata je porno tomu Smjerdźečanska rejwanska skupina, kotraž ze skupinu Sprjewjan sobotu w 14.30 hodź. na jewišću na Žitnych wikach­ swój nowy program z wěncom serbskich ludowych rejow předstaji.

K njedźelnemu rańšemu piwku hraje wot 11 hodź. na Hłownym torhošću dixielandowa kapała Leipziger Allstars, zestajana z jazzowych hudźbnikow z časa NDR. W samsnym času móžeš sej rańše piwko tež na Žitnych wikach popřeć a při tym na zynki Chróšćanskich muzikantow z Achimom Dučmanom słuchać.

Pokiwy (29.05.15)

Freitag, 29. Mai 2015 geschrieben von:

Safari po rezerwaće

Stróža. Hižo rano w šesćich poda so znajer přirody Gisbert Hiller jutře, 30. meje, ze zajimcami z Domu tysac hatow w Stróži na safari po biosferowym rezerwaće. Jedna ze stacijow je mjez druhim wuhladnišćo „Při Ćežkej horje“ w susodstwje Wochožanskeje jamy, zwotkelž podadźa so pućowacy dale do kulturneje krajiny a do rezerwata Dubjanski lěs.

Pohladaj tola raz nutř ...

Budyšin. Štóž sej rady tykowane domy wobhladuje, tón chce twarjenje zawěsće tež jónu wotnutřka widźeć. Činić móža to zajimcy njedźelu, 31. meje, na dnju wotewrjenych tykowanych domow Němskeje wot 10 do 17 hodź. tež w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu. Wćipnych hosći mjez druhim rady w Kumwałdźe, Habrachćicach, w Hrodźišću, we Wósporku a Małym Wosyku rady witaja. Na tójšto městnach, kaž w domizniskich muzejach, su tež wodźenja planowane. Za wopytowarjow změja wobsedźerjo tykowanych domow za wopytowarjow zakusk přihotowany.

Mytuja najrjeńše zapřahi

Protyka (29.05.15)

Freitag, 29. Mai 2015 geschrieben von:

Pjatk 29. do 31.5.  Budyske nalěćo 

   10. srjedźowěkowski swjedźeń w Dešnjanskim muzeju

  19:30 Serbske młodźinske dźiwadło při NSLDź „Wokomik prošu“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 30. a 31.5  Wjesny swjedźeń w Kulowcu

  9:30 Volleyballowy turněr delnjoserbskeje młodźiny

w Prjawozu

  11:00 Literarny brunch „jejko k snědani“

we Wojerowskej kulturnej fabrice

  14:00 Dźěćacy swjedźeń na Mortkowskej twjerdźiznje

  15:00 Swjedźeń towarstwow w Hórnikečanskim

woby­dlerskim centrumje

  17:00 Koncert z oratorijowym chórom Wojerecy

w tamnišej Janskej cyrkwi

  20:00 Mejemjetanje ze zabawu w Salowje  

Njedźelu 31.5. 9:00 Wulki dźěćacy swjedźeń

   wokoło Ramnowskeho hrodu

  10:00 Dźeń wotewrjenych tykowanych domow

w Hornim kraju

  11:00 Wodźenje po Wětničanskim parku k dnjej parka

Póndźelu 1.6. 10:30 Dźěćacy swjedźeń w Małowjelkowskim pra­zwěrjencu

Rozhłós (29.05.15)

Freitag, 29. Mai 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z powěsćowym přehladom tydźenja

11:10 Dołhodobny projekt WITAJ-dźěći (dalše pokročowanje)

11:40 Biblioteki na kraju

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wólbach Serbskeje rady 2015 a z komentarom „Tak ja to widźu“

13:00 40 lět Lubinski žónski chór – hudźbny portret

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

13:40 Zbožopřeća

Pokiwaj (28.05.15)

Donnerstag, 28. Mai 2015 geschrieben von:

Delanska šula swjeći

Ralbicy. Serbska šula Ralbicy swjeći jutře,­ pjatk, swoje 40lětne wobstaće a zjawne wotewrjenje ponowjeneho šulskeho twara. Šulerjo a wučerjo přeprošeja hosći w 15.30 hodź. na kofej na dworje. Ze zhromadnym programom wobrubitej zakładna a wyša šula w 17 hodź. zjawne přepodaće nowotwara. K rejam zahudźi wot 20 hodź. kapała SerBeat.

Na šulski swjedźeń

Pančicy-Kukow. Šula Ćišinskeho w Pan­čicach-Kukowje přeprošuje jutře, pjatk, wot 16 hodź. staršich, dźědow a wowki, něhdyšich a přichodnych šulerjow na zjawny šulski swjedźeń. Hosćo dožiwja mejemjetanje 3. a 4. lětnika, móža sej ponowjenu šulu wobhladać a po małych čaporowych wikach dundać. Wo ćěln­e derjeměće budźe postarane.

Do kina (28.05.15)

Donnerstag, 28. Mai 2015 geschrieben von:

28.5.–3.6.2015: San Andreas: wšědnje 17:15 a 19:45 hodź. | pj a so 22:30 hodź. | w 3 D A World Beyond: wšědnje 17 hodź. (nimo pó) a 19:45 hodź. (nimo pó) | pó 14:14 hodź. Mad Max: wšědnje 19:45 hodź. | w 3 D Pitch Perfect 2: wšě­dnje 18:15 a 20:30 | pj a so 22:45 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: hodź. 13:45 hodź. (nimo štw a srj) a 16 hodź. | nj 12:30 hodź. Kein Ort ohne Dich: nj 12:30 hodź. | so 14:30 hodź. Avengers: Age of Ultron: wšědnje 16:45 hodź. | pj a so 22:15 hodź. | w 3 D Honig im Kopf: pj, so, nj a wu 14:15 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wšědnje 15 hodź. (nimo štw a srj) | w 3 D Fast & Furious 7: pj a so 22:15 hodź. Shaun das Schaf: nj 12 hodź. Der Nanny: pj, nj, pó a wu 15 hodź.

Kino-ekstra: The Imitation Game: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (27.05.15)

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:

Poradźuje darmotnje

Budyšin. Wokrjesny radźićel Lěwicy a prawiznik Hajko Kozel poskići štwórtk, 28. meje, wot 14 hodź. w Budyskim wobydlerskim běrowje Lěwicy na Šulerskej darmotne socialne poradźowanje. Zhromadnje z wosebje wobhonjenym prawiznikom w socialnym prawje Gregorom Janikom poskića wón pomoc při rozrisanju problemow, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja. Zajimcy njech dojednaja sej termin pod telefonowym čisłom 0171/ 28 25 494. Serbow Hajko Kozel tež w jich maćeršćinje poradźuje.

Wo dawnym hórnistwje

Raduš. Archeologiska sensacija zašłeho lětdźestka budźe w lětušej prěnjej wosebitej wustajeńcy na Radušanskim słowjanskim hrodźišću widźeć. Tam wote- wru jutře, štwórtk, w 17 hodź. přehladku wo archeologiji srjedźowěkowskeho hórnistwa w Sakskej a Čěskej. Při tym pokazaja dotal njeznate podkopki z 12. a 13. lětstotka, kotrež je wulka woda w lěće 2002 předewšěm w rudnohorinskim Dippoldiswaldźe wotkryła.

Z ministrom diskutować

W Budyskej Serbskej kulturnej informaciji je wot wčerawšeho nowa wustajeńca z rysowankami dźěći wo lětušim dźěćacym ptačokwasnym programje SLA widźeć. 20 pěstowarnjow a šulow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy je so na wubědźowanju wobdźěliło. Katerina Winkler z SLA je wustajeńcu organizowała a powita mjez prěnimi hosćimi Sandru Stirner a jeje dźowku Jarne. Na wotewrjenju běše tohorunja Stefan Čuška, referent za nowinarstwo a zjawnostne dźěło SLA (wotlěwa). Foto: Carmen Schumann

Pokiwy (22.05.15)

Freitag, 22. Mai 2015 geschrieben von:

Do dźěłarnje a ateljeja

Žuricy. We wobłuku Sakskeho dnja wotewrj­eneho ateljeja změje Žuričanski rězbar Alojs Šołta swjatkownu sobotu a njedźelu swój ateljej kaž tež dźěłarnju wočinjenu. Na woběmaj dnjomaj móžeš so tam wot 10 do 18 hodź. rozhladować a sej kofej a tykanc kaž tež dalše napoje słodźeć dać. Alojs Šołta zajimcow to­horunja po ateljeju a dźěłarni powjedźe a jich k tomu wutrobnje přeprošuje.

Cirkus blisko kupjele

Wojerecy. Při Wojerowskim gondlowanskim haće blisko Łužiskeje kupjele je cirkus Aeros swój stan nastajił. Jutře, 23. meje, so artisća a mnohe skoćata na publukim wjesela. Dwójce, a to w 15 a 18.30 hodź., chcedźa přihladowarjam swój program pod hesłom „Orient w cirkusowym stanje“ předstajić. Swjatkowničku stej předstajeni w 14 a 17.30 hodź. a swjatki póndźelu zběhnje so zawěšk w 14 hodź.

Mišterska hudźba w muzeju

Protyka (22.05.15)

Freitag, 22. Mai 2015 geschrieben von:

Sobotu 23.5. 19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA „Přerada“

w Bórkowach

  19:00 Wulka party při sportnišću w Pěskecach ze serbskimaj kapałomaj SerBeat, JANKAHANKA kaž tež z duom Mjutah Official a DJom R. Meinertom

Njedźelu 24.5. 9:30 Dwurěčne kemše w Hodźiju

  19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA „Přerada“

w Bórkowach

Póndźelu 25.5. 9:30 Dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom

w Slepom

  14:00 Serbska namša w Turjeju

Srjedu 27.5. 10:00 Premjera NSLDź „Zgubjone a namakane“

w Janšojskej zakładnej šuli

  19:00 Pokaza so njeskrótšena wersija filma „Rublak“

w Budyskim Serbskim muzeju

Štwórtk 28.5. 19:00 Předstajenje dźiwadłoweje hry Ericha Loesta „Ratzel speist im Falco“ w Budyskim wopomnišću

  19:30 Forum Serbskich Nowin w Budyskim Serbskim domje

Pjatk 29. do 31.5.  Budyske nalěćo 

   10. słowjanski swjedźeń srjedźowěka

w Dešnjanskim muzeju

  15:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje

w Choćebuskim Serbskim domje

  15:30 Zjawne wodźenje po Ralbičanskej šuli

Anzeige