Rozhłós (24.07.15)

Freitag, 24. Juli 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja a wo připrawjenju kule a křiža na Smječkečanskej cyrkwi

11:20 Na zwučowanju pasiona w Chró­sćicach

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans Friedrich Fischer)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nałožowanju serbšćiny w Kosykojc swójbje

13:00 Koncert po přećach słucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

13:40 Zbožopřeća

Do kina (23.07.15)

Donnerstag, 23. Juli 2015 geschrieben von:

23.7.–29.7.2015: Kartoffelsalat – Nicht fragen: wšědnje 14:15, 16 a 19 hodź. Ant-Man: wšědnje 14:30, 17 a 19:30 hodź. | pj a so 22 hodź. | w 3 D Magic Mike XXL: za žony wšědnje 16:45 a 20 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Minions: wu 10 hodź. | wšědnje 14:30 a 18 hodź. (nimo pó) Bibi & Tina – Voll verhext: wu 9:30 hodź. Minions: wšědnje 14:45, 16:45 (nimo pó) a 20:45 hodź. | wu 9:45 hodź. | w 3 D Terminator: Genisys: wšědnje 19:30 hodź. (nimo pó) Ted 2: pj a so 22:45 hodź. Rico, Oskar und das Herzgebreche: wu 12:15 hodź. Ostwind 2 – Rück­kehr nach Kaltenbach: wu 12:30 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wu 12:45 hodź. | w 3 D Pitch Perfect 2: wu 9:30 hodź. Shaun das Schaf – Der Film: wu 12:30 hodź. Jurassic World: pj a so 22:15 hodź.

Kino-ekstra: Kiss The Cook – So schmeckt das Leben: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Na lětušim krajnym pozawnowym dnju Ewangelskeje cyrkwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica minjenu sobotu na zwjazkowej zahrodnej přehladce (Buga) w kraju nad Habolu wobdźělichu so tež pozawnowe chóry z Grodka, Lěšćow (Hornow), Derbna, Zakrjowa (Türkendorf) a Wjelceje. Stajnje nimale 80 hercow je na pjeć městnach Buga k rańšej hudźbje hrało. Po­połdniše swjatočne hudźenje zjednoći wšitkich 400 čłonow pozawnowych chórow w Rathenowje. Foto: Alexander Adam

Tydźenja je so šulske lěto 2014/2015 skónčiło, a šulerjo runje tak kaž wučerjo a starši maja zasłužene prózdniny a dowol. Mnozy podadźa so tele dny z awtom k morju abo do horow, nastupja jězbu z wulkej pasažěrskej łódźu, doleća sej snano samo do dalokeho wukraja a tam najrjeńši čas lěta přežiwja. Chibazo wostanu w domiznje, hdźež móža so tež we łužiskej­ jězorinje abo prosće doma na zahrodźe wočerstwjeć.

Wšojedne, dokal sej wy dojědźeće abo dolećiće, njezabudźće na swój fotoaparat, wšako měli so rjane a zajimawe woko­miki zapopadnyć a zwěčnić. Na tele wobrazy su Serbske Nowiny tež lětsa zaso wćipne, wšako pytamy znowa najrjeńše dowolowe foto swojich čitarjow. Hač su to chowace so słónco za morjom, spektakularny napohlad w horach abo dźěćaca zabawa w domjacym swimmingpoolu – pósćelće swój najrjeńši wobraz e-mailnje na adresu abo z póštu redakciji Serbskich Nowin, Sukelnska 27, 02625 Budyšin. Njeza­budź­će nam napisać, hdźe je wobraz nastał kaž tež štó a što je na nim widźeć. Přichodne tydźenje chcemy po móžnosći prawje wjele z tychle wobrazow wozjewić.

Hotuja so na swój program

Freitag, 17. Juli 2015 geschrieben von:
Sulšecy (SN). Hdyž w delnich Sulšecach wot dźensnišeho hač do njedźele na swój wjesny swjedźeń přeprošeja, změja tež wjesne žony swój podźěl na tym, zo so wón derje poradźi. Wone mjenujcy jenož njepjeku a njewarja, ale wuhotuja tež njedźelu wot 15.30 hodź. swjedźenski program pod hesłom „Girls’ Day – za žony njeje to problem“. Za njón su tele dny hišće raz pilnje zwučowali. Po dźensnišim natočenju piwa a wubědźowanju „Poraž wobornikow!“ přizamknje so jutře w 14 hodź. třělenje jědnatkow wjesnych mustwow. Wječor budu reje. Po njedźelnym rańšim piwku započnu so w 11 hodź. dźěćace wubědźowanja. Wjeršk budźe popołdniši program žonow a modera­tora Heika Hariga.

Pokiwy (17.07.15)

Freitag, 17. Juli 2015 geschrieben von:

Lětnje wjesela w elementariju

Kamjenc. Wuhotowane z hódančkowym zešiwkom, lupu a lampu móža so dźěći w elementariju Kamjenskeho Mu­ze­ja zapadneje Łužicy w prózdninach podać na py­tanje potajnych znamjenjow, kotrež maja tam za nje scho­wane. Muzej je nimo póndźele wšědnje wot 10 do 18 hodź. přistupny. Hižo jutře, sobotu, su swójby wot 13 do 18 hodź. přeprošene na germanski spektakl, a to na muzejowej zahrodźe.

Čitanje z Jurjom Kochom

Choćebuz. Choćebuski Serbski muzej přeproša zajimcow jutře w 19 hodź. na literarno-hudźbny wječork z Jurjom Kochom a Matthiasom Kießlingom. Titel zarjadowanja rěka „Wětšnik na kšywje/Das Windrad auf dem Dach“. Přitomny budźe tež słowjenski wuměłc Karl Vouk. Hižo we 18 hodź. chce wón hosći po swojej wustajeńcy wodźić.

Z kolesom pućować

Budestecy. Pućowanske towarstwo Bisko­picy přeproša njedźelu, 19. julija, na kolesowarsku turu do Hornjeho kraja. Zetkanje je w 9 hodź. w Budestecach na parkowanišću róžk B 96/Dwórnišćowa. Čara je něhdźe 50 kilometrow dołha a wotměnjawa.

Filmy a klankodźiwadło

Protyka (17.07.15)

Freitag, 17. Juli 2015 geschrieben von:

Pjatk 17.–19.7.  Wjesny swjedźeń w Jaseńcy a delnich Sulšecach

  19:00 Open stage – hiphop special w Budyskim Kamjent­nym domje

  19:00 Drježdźanski kabaret Die Herkuleskeule předstaji swój program při Bjerwałdskim jězoru

  20:00 Hudźbny wječork z młodźinskim orchestrom na Ku­lowskim „Dwórnišću“

Sobotu 18. a 19. 7. 9:00 „Łužiska jězorina 100“ – 10. sportowe wubědźowanja při Złokomorowskim jězoru

  10:00 Literarne měšćanske wodźenje po slědach Brigitty­ Reimann we Wojerecach

  13:00 Dźeń wotewrjeneho statoka w Ptačecach 

  14:00 Łapanje kokota w Barbuce (Bärenbrück)

  18:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim młodźin­skim klubowym domje „Ossi“

  19.00 Literarno-hudźbny wječork w Choćebuskim Serbskim­ muzeju

  21:00 Darkmusic-party w Dźěžnikečanskej kotołni

Njedźelu 19.7. 9:00 Pućowanje po Dubrjenskim bahnje – wot hosćenca­ „Zum Mühlengrund“ w Michałkach

  14:00 Zjawne wodźenje po Kamjenskim Muzeju zapadneje­ Łužicy

  14:00 Lětni kofejowy koncert na zahrodźe Mało­wjelkowskeje sotrownje

Wutoru 21.7. 14:00 Paslenje zwěrjatow z grotu w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Jako slědźerjo přirody w Kamjencu po puću – zetka­nje w elementariju

Rozhłós (17.07.15)

Freitag, 17. Juli 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tónle tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Wšědne njewšědnosće – 49 lět zhromadnje loto hraja

11:45 Hudźba k njedźeli

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Bórkowskich stawiznach na fotografijach

13:00 Impresije wo XI. mjezynarodnym folklornym festiwalu

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Swjeća jubilej

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:
Jaseńca. Z wjesnym swjedźenjom wot 17. do 19. julija zhladuja wobydlerjo Jaseńcy a jich hosćo na 650. róčnicu naspomnjenja wsy. Swjedźeń zahaja jutře, pjatk, w 19 hodź. z natočenjom piwa a z live-hudźbu kapały Fünf an der Feier. Něhdźe w 22 hodź. přizamknje so diskoteka z Ben Davisom. Sobotu zahwizdaja w 13 hodź. koparski turněr wjesnych mustwow. W 15.30 hodź. předstaja Jasčanske dźěći swój program, w 19 hodź. zahraja čłonojo Bjesady dźiwadłowy kruch. Wječor su wšitcy na reje z kapału Pardubická šestka přeprošeni. Dujerska hudźba zaklinči tohorunja njedźelu k rańšemu piwku. Cyły kónc ty­dźenja změja za wulkich a małych wopyto­wa­rjow pisany program ze skakanskim hrodom, šminkowanjom a dalše překwapjenki. Ćělne derjeměće­ budźe zaručene a zastup wšitke tři dny darmotny.

Pokiw (16.07.15)

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:

Griluja mjaso a rybu

Hórki. Štóž njedźelu, 19. julija, doma sam wobjed warić nochce, njech dojědźe sej do Młynkec hosćenca w Hórkach. Tam chcedźa za slědne jazyki mjasne a rybjace speciality grilować. Hosćo móža­ z wobšěrneho bifeja woptać.

Anzeige